2004-03-03 13:47:32# 130. lþ.#F 75.#1. fundur. Yrkisréttur., til 13:50:11| A gert 4 8:52
[prenta uppsett í dálka] 75. fundur, 130. lþ.

Yrkisréttur, frh. 1. umr.

Stjfrv., 613. mál (EES-reglur, plöntuyrki o.fl.). --- Þskj. 921.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:50]

Frv. vísað til 2. umr. með 45 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, AtlG, ÁÓÁ, ÁF, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BjörgvS, BBj, DJ, EMS, GHH, GHj, GAK, GÞÞ, GHall, GÁ, GunnB, HÁs, HHj, HjÁ, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, JónK, JKÓ, KÓ, KHG, MÞH, MS, MÁ, PHB, SAÞ, SigurjÞ, SigurlS, SF, SP, SJS, StB, VF, VS, ÞKG, ÞBack.

18 þm. (ArnbS, ÁMagn, ÁMM, ÁRJ, BH, DrH, EKG, EOK, GÁS, GÖg, HBl, JBjart, KLM, LB, MF, SKK, ÖJ, ÖS) fjarstaddir.

2 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[13:47]

Anna Kristín Gunnarsdóttir:


[13:49]

Landbúnaðarráðherra (Guðni Ágústsson):


Frv. vísað til landbn. án atkvgr.