2006-03-16 10:48:45# 132. lþ.#F 87.#1. fundur. Vatnalög., til 11:29:47| A gert 16 11:49
[prenta uppsett í dálka] 87. fundur, 132. lþ.

Vatnalög, frh. 2. umr.

Stjfrv., 268. mál (heildarlög). --- Þskj. 281, nál. 858 og 864, brtt. 859 og 924.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[11:02]

[10:49]

Ingibjörg Sólrún Gísladóttir (um atkvæðagreiðslu):


[10:51]

Iðnaðarráðherra (Valgerður Sverrisdóttir) (um atkvæðagreiðslu):


[10:54]

Ögmundur Jónasson (um atkvæðagreiðslu):


[10:57]

Guðjón A. Kristjánsson (um atkvæðagreiðslu):


[10:58]

Sigurður Kári Kristjánsson (um atkvæðagreiðslu):


Till. til rökst. dagskrár í nál. 864 felld með 28:24 atkv. og sögðu

 já:
AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, BjG, EMS, GAK, GÖg, ISG, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, JKÓ, KJúl, KolH, KLM, LB, MÞH, MÁ, SigurjÞ, VF, ÞSveinb, ÖJ, ÖS.
nei:
ArnbS, ÁMM, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EKG, GHH, GHj, GÞÞ, GÁ, GÖrl, HÁs, HBl, ÍGP, JEP, JónK, JBjart, KÓ, LMR, PHB, SKK, SÞorg, SF, SæS, VS, ÞKG.

11 þm. (ÁMöl, BÁ, BjörgvS, EOK, HHj, KHG, MS, MF, SAÞ, SP, ÞBack) fjarstaddir.

1. gr. samþ. með 28:24 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMM, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EKG, GHH, GHj, GÞÞ, GÁ, GÖrl, HÁs, HBl, ÍGP, JEP, JónK, JBjart, KÓ, LMR, PHB, SKK, SÞorg, SF, SæS, VS, ÞKG.
nei:
AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, BjG, EMS, GAK, GÖg, ISG, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, JKÓ, KJúl, KolH, KLM, LB, MÞH, MÁ, SigurjÞ, VF, ÞSveinb, ÖJ, ÖS.

11 þm. (ÁMöl, BÁ, BjörgvS, EOK, HHj, KHG, MS, MF, SAÞ, SP, ÞBack) fjarstaddir.

12 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[11:03]

Jóhanna Sigurðardóttir:


[11:04]

Jón Bjarnason:


[11:05]

Jóhann Ársælsson:


[11:07]

Birkir J. Jónsson:


[11:08]

Kolbrún Halldórsdóttir:


[11:09]

Magnús Þór Hafsteinsson:


[11:11]

Katrín Júlíusdóttir:


[11:12]

Mörður Árnason:


[11:13]

Lúðvík Bergvinsson:


[11:15]

Össur Skarphéðinsson:


[11:16]

Landbúnaðarráðherra (Guðni Ágústsson):


[11:18]

Kristján L. Möller:


[11:19]

Forseti (Jónína Bjartmarz):


2.--3. gr. samþ. með 26:24 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMM, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EKG, GHH, GHj, GÞÞ, GÁ, GÖrl, HÁs, JEP, JónK, JBjart, KÓ, LMR, PHB, SKK, SÞorg, SF, SæS, VS, ÞKG.
nei:
AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, BjG, EMS, GAK, GÖg, ISG, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, JKÓ, KJúl, KolH, KLM, LB, MÞH, MÁ, SigurjÞ, VF, ÞSveinb, ÖJ, ÖS.

13 þm. (ÁMöl, BÁ, BjörgvS, EOK, HBl, HHj, ÍGP, KHG, MS, MF, SAÞ, SP, ÞBack) fjarstaddir.

4. gr. samþ. með 28:24 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMM, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EKG, GHH, GHj, GÞÞ, GÁ, GÖrl, HÁs, HBl, ÍGP, JEP, JónK, JBjart, KÓ, LMR, PHB, SKK, SÞorg, SF, SæS, VS, ÞKG.
nei:
AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, BjG, EMS, GAK, GÖg, ISG, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, JKÓ, KJúl, KolH, KLM, LB, MÞH, MÁ, SigurjÞ, VF, ÞSveinb, ÖJ, ÖS.

11 þm. (ÁMöl, BÁ, BjörgvS, EOK, HHj, KHG, MS, MF, SAÞ, SP, ÞBack) fjarstaddir.

5.--14. gr. samþ. með 28:23 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMM, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EKG, GHH, GHj, GÞÞ, GÁ, GÖrl, HÁs, HBl, ÍGP, JEP, JónK, JBjart, KÓ, LMR, PHB, SKK, SÞorg, SF, SæS, VS, ÞKG.
nei:
AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, BjG, EMS, GAK, GÖg, ISG, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, JKÓ, KJúl, KolH, KLM, LB, MÁ, SigurjÞ, VF, ÞSveinb, ÖJ, ÖS.

12 þm. (ÁMöl, BÁ, BjörgvS, EOK, HHj, KHG, MÞH, MS, MF, SAÞ, SP, ÞBack) fjarstaddir.

Brtt. 859,1 samþ. með 28:24 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMM, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EKG, GHH, GHj, GÞÞ, GÁ, GÖrl, HÁs, HBl, ÍGP, JEP, JónK, JBjart, KÓ, LMR, PHB, SKK, SÞorg, SF, SæS, VS, ÞKG.
nei:
AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, BjG, EMS, GAK, GÖg, ISG, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, JKÓ, KJúl, KolH, KLM, LB, MÞH, MÁ, SigurjÞ, VF, ÞSveinb, ÖJ, ÖS.

11 þm. (ÁMöl, BÁ, BjörgvS, EOK, HHj, KHG, MS, MF, SAÞ, SP, ÞBack) fjarstaddir.

15. gr., svo breytt, samþ. með 28:24 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMM, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EKG, GHH, GHj, GÞÞ, GÁ, GÖrl, HÁs, HBl, ÍGP, JEP, JónK, JBjart, KÓ, LMR, PHB, SKK, SÞorg, SF, SæS, VS, ÞKG.
nei:
AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, BjG, EMS, GAK, GÖg, ISG, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, JKÓ, KJúl, KolH, KLM, LB, MÞH, MÁ, SigurjÞ, VF, ÞSveinb, ÖJ, ÖS.

11 þm. (ÁMöl, BÁ, BjörgvS, EOK, HHj, KHG, MS, MF, SAÞ, SP, ÞBack) fjarstaddir.

16.--21. gr. samþ. með 28:24 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMM, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EKG, GHH, GHj, GÞÞ, GÁ, GÖrl, HÁs, HBl, ÍGP, JEP, JónK, JBjart, KÓ, LMR, PHB, SKK, SÞorg, SF, SæS, VS, ÞKG.
nei:
AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, BjG, EMS, GAK, GÖg, ISG, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, JKÓ, KJúl, KolH, KLM, LB, MÞH, MÁ, SigurjÞ, VF, ÞSveinb, ÖJ, ÖS.

11 þm. (ÁMöl, BÁ, BjörgvS, EOK, HHj, KHG, MS, MF, SAÞ, SP, ÞBack) fjarstaddir.

22. gr. samþ. með 28:24 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMM, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EKG, GHH, GHj, GÞÞ, GÁ, GÖrl, HÁs, HBl, ÍGP, JEP, JónK, JBjart, KÓ, LMR, PHB, SKK, SÞorg, SF, SæS, VS, ÞKG.
nei:
AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, BjG, EMS, GAK, GÖg, ISG, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, JKÓ, KJúl, KolH, KLM, LB, MÞH, MÁ, SigurjÞ, VF, ÞSveinb, ÖJ, ÖS.

11 þm. (ÁMöl, BÁ, BjörgvS, EOK, HHj, KHG, MS, MF, SAÞ, SP, ÞBack) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[11:22]

Anna Kristín Gunnarsdóttir:


23.--34. gr. samþ. með 28:24 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMM, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EKG, GHH, GHj, GÞÞ, GÁ, GÖrl, HÁs, HBl, ÍGP, JEP, JónK, JBjart, KÓ, LMR, PHB, SKK, SÞorg, SF, SæS, VS, ÞKG.
nei:
AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, BjG, EMS, GAK, GÖg, ISG, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, JKÓ, KJúl, KolH, KLM, LB, MÞH, MÁ, SigurjÞ, VF, ÞSveinb, ÖJ, ÖS.

11 þm. (ÁMöl, BÁ, BjörgvS, EOK, HHj, KHG, MS, MF, SAÞ, SP, ÞBack) fjarstaddir.

Brtt. 859,2 samþ. með 28:24 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMM, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EKG, GHH, GHj, GÞÞ, GÁ, GÖrl, HÁs, HBl, ÍGP, JEP, JónK, JBjart, KÓ, LMR, PHB, SKK, SÞorg, SF, SæS, VS, ÞKG.
nei:
AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, BjG, EMS, GAK, GÖg, ISG, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, JKÓ, KJúl, KolH, KLM, LB, MÞH, MÁ, SigurjÞ, VF, ÞSveinb, ÖJ, ÖS.

11 þm. (ÁMöl, BÁ, BjörgvS, EOK, HHj, KHG, MS, MF, SAÞ, SP, ÞBack) fjarstaddir.

35. gr., svo breytt, samþ. með 28:24 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMM, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EKG, GHH, GHj, GÞÞ, GÁ, GÖrl, HÁs, HBl, ÍGP, JEP, JónK, JBjart, KÓ, LMR, PHB, SKK, SÞorg, SF, SæS, VS, ÞKG.
nei:
AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, BjG, EMS, GAK, GÖg, ISG, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, JKÓ, KJúl, KolH, KLM, LB, MÞH, MÁ, SigurjÞ, VF, ÞSveinb, ÖJ, ÖS.

11 þm. (ÁMöl, BÁ, BjörgvS, EOK, HHj, KHG, MS, MF, SAÞ, SP, ÞBack) fjarstaddir.

Brtt. 859,3 samþ. með 28:24 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMM, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EKG, GHH, GHj, GÞÞ, GÁ, GÖrl, HÁs, HBl, ÍGP, JEP, JónK, JBjart, KÓ, LMR, PHB, SKK, SÞorg, SF, SæS, VS, ÞKG.
nei:
AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, BjG, EMS, GAK, GÖg, ISG, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, JKÓ, KJúl, KolH, KLM, LB, MÞH, MÁ, SigurjÞ, VF, ÞSveinb, ÖJ, ÖS.

11 þm. (ÁMöl, BÁ, BjörgvS, EOK, HHj, KHG, MS, MF, SAÞ, SP, ÞBack) fjarstaddir.

36. gr., svo breytt, samþ. með 28:24 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMM, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EKG, GHH, GHj, GÞÞ, GÁ, GÖrl, HÁs, HBl, ÍGP, JEP, JónK, JBjart, KÓ, LMR, PHB, SKK, SÞorg, SF, SæS, VS, ÞKG.
nei:
AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, BjG, EMS, GAK, GÖg, ISG, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, JKÓ, KJúl, KolH, KLM, LB, MÞH, MÁ, SigurjÞ, VF, ÞSveinb, ÖJ, ÖS.

11 þm. (ÁMöl, BÁ, BjörgvS, EOK, HHj, KHG, MS, MF, SAÞ, SP, ÞBack) fjarstaddir.

37.--41. gr. samþ. með 28:23 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMM, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EKG, GHH, GHj, GÞÞ, GÁ, GÖrl, HÁs, HBl, ÍGP, JEP, JónK, JBjart, KÓ, LMR, PHB, SKK, SÞorg, SF, SæS, VS, ÞKG.
nei:
AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, BjG, EMS, GAK, ISG, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, JKÓ, KJúl, KolH, KLM, LB, MÞH, MÁ, SigurjÞ, VF, ÞSveinb, ÖJ, ÖS.

12 þm. (ÁMöl, BÁ, BjörgvS, EOK, GÖg, HHj, KHG, MS, MF, SAÞ, SP, ÞBack) fjarstaddir.

Brtt. 859,4 kölluð aftur.

Brtt. 924, a-liður, samþ. með 28 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMM, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EKG, GHH, GHj, GÞÞ, GÁ, GÖrl, HÁs, HBl, ÍGP, JEP, JónK, JBjart, KÓ, LMR, PHB, SKK, SÞorg, SF, SæS, VS, ÞKG.

24 þm. (AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, BjG, EMS, GAK, GÖg, ISG, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, JKÓ, KJúl, KolH, KLM, LB, MÞH, MÁ, SigurjÞ, VF, ÞSveinb, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

11 þm. (ÁMöl, BÁ, BjörgvS, EOK, HHj, KHG, MS, MF, SAÞ, SP, ÞBack) fjarstaddir.

Brtt. 924, b-liður, samþ. með 28:24 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMM, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EKG, GHH, GHj, GÞÞ, GÁ, GÖrl, HÁs, HBl, ÍGP, JEP, JónK, JBjart, KÓ, LMR, PHB, SKK, SÞorg, SF, SæS, VS, ÞKG.
nei:
AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, BjG, EMS, GAK, GÖg, ISG, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, JKÓ, KJúl, KolH, KLM, LB, MÞH, MÁ, SigurjÞ, VF, ÞSveinb, ÖJ, ÖS.

11 þm. (ÁMöl, BÁ, BjörgvS, EOK, HHj, KHG, MS, MF, SAÞ, SP, ÞBack) fjarstaddir.

42. gr., svo breytt, samþ. með 27:24 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EKG, GHH, GHj, GÞÞ, GÁ, GÖrl, HÁs, HBl, ÍGP, JEP, JónK, JBjart, KÓ, LMR, PHB, SKK, SÞorg, SF, SæS, VS, ÞKG.
nei:
AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, BjG, EMS, GAK, GÖg, ISG, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, JKÓ, KJúl, KolH, KLM, LB, MÞH, MÁ, SigurjÞ, VF, ÞSveinb, ÖJ, ÖS.

12 þm. (ÁMM, ÁMöl, BÁ, BjörgvS, EOK, HHj, KHG, MS, MF, SAÞ, SP, ÞBack) fjarstaddir.

Brtt. 859,5 samþ. með 28:24 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMM, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EKG, GHH, GHj, GÞÞ, GÁ, GÖrl, HÁs, HBl, ÍGP, JEP, JónK, JBjart, KÓ, LMR, PHB, SKK, SÞorg, SF, SæS, VS, ÞKG.
nei:
AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, BjG, EMS, GAK, GÖg, ISG, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, JKÓ, KJúl, KolH, KLM, LB, MÞH, MÁ, SigurjÞ, VF, ÞSveinb, ÖJ, ÖS.

11 þm. (ÁMöl, BÁ, BjörgvS, EOK, HHj, KHG, MS, MF, SAÞ, SP, ÞBack) fjarstaddir.

43. gr., svo breytt, samþ. með 28:24 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMM, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EKG, GHH, GHj, GÞÞ, GÁ, GÖrl, HÁs, HBl, ÍGP, JEP, JónK, JBjart, KÓ, LMR, PHB, SKK, SÞorg, SF, SæS, VS, ÞKG.
nei:
AKG, ÁÓÁ, ÁRJ, BjG, EMS, GAK, GÖg, ISG, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, JKÓ, KJúl, KolH, KLM, LB, MÞH, MÁ, SigurjÞ, VF, ÞSveinb, ÖJ, ÖS.

11 þm. (ÁMöl, BÁ, BjörgvS, EOK, HHj, KHG, MS, MF, SAÞ, SP, ÞBack) fjarstaddir.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 46:4 atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁMM, ÁRJ, BJJ, BjG, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EKG, EMS, GHH, GHj, GAK, GÞÞ, GÁ, GÖg, GÖrl, HÁs, HBl, ISG, ÍGP, JÁ, JEP, JBjarn, JGunn, JónK, JBjart, KJúl, KÓ, KolH, KLM, LMR, MÁ, PHB, SKK, SigurjÞ, SÞorg, SF, SæS, VF, VS, ÞKG, ÞSveinb, ÖJ.
nei:
ÁÓÁ, LB, MÞH, ÖS.

13 þm. (ÁMöl, BÁ, BjörgvS, EOK, HHj, JóhS, JKÓ, KHG, MS, MF, SAÞ, SP, ÞBack) fjarstaddir.