2005-12-08 18:32:04# 132. lþ.#F 39.#11. fundur. Ráðstöfun á söluandvirði Landssíma Íslands hf., til 18:36:50| A gert 9 8:36
[prenta uppsett í dálka] 39. fundur, 132. lþ.

Ráðstöfun á söluandvirði Landssíma Íslands hf., frh. 2. umr.

Stjfrv., 3. mál. --- Þskj. 3, nál. 479, 481 og 511, brtt. 546.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[18:35]

[18:32]

Ögmundur Jónasson (um atkvæðagreiðslu):


[18:34]

Guðjón A. Kristjánsson (um atkvæðagreiðslu):


1. gr. samþ. með 31 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EKG, GHj, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖrl, HÁs, HBl, HjÁ, JónK, KÓ, KHG, LMR, MS, PHB, SKK, SÞorg, SF, SP, StB, VS.

22 þm. (AKG, ÁÓÁ, EMS, GAK, GÖg, HHj, ISG, JóhS, JBjarn, KJúl, KolH, KLM, LB, MÞH, MÁ, SigurjÞ, SJS, VF, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

10 þm. (ÁRJ, BjörgvS, EOK, JÁ, JGunn, JBjart, MF, RG, SAÞ, ÞKG) fjarstaddir.

2.--4. gr. samþ. með 31 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EKG, GHj, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖrl, HÁs, HBl, HjÁ, JónK, KÓ, KHG, LMR, MS, PHB, SKK, SÞorg, SF, SP, StB, VS.

22 þm. (AKG, ÁÓÁ, EMS, GAK, GÖg, HHj, ISG, JóhS, JBjarn, KJúl, KolH, KLM, LB, MÞH, MÁ, SigurjÞ, SJS, VF, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

10 þm. (ÁRJ, BjörgvS, EOK, JÁ, JGunn, JBjart, MF, RG, SAÞ, ÞKG) fjarstaddir.

Brtt. 546 samþ. með 31 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EKG, GHj, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖrl, HÁs, HBl, HjÁ, JónK, KÓ, KHG, LMR, MS, PHB, SKK, SÞorg, SF, SP, StB, VS.

22 þm. (AKG, ÁÓÁ, EMS, GAK, GÖg, HHj, ISG, JóhS, JBjarn, KJúl, KolH, KLM, LB, MÞH, MÁ, SigurjÞ, SJS, VF, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

10 þm. (ÁRJ, BjörgvS, EOK, JÁ, JGunn, JBjart, MF, RG, SAÞ, ÞKG) fjarstaddir.

5. gr., svo breytt, samþ. með 30 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EKG, GHj, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖrl, HÁs, HjÁ, JónK, KÓ, KHG, LMR, MS, PHB, SKK, SÞorg, SF, SP, StB, VS.

21 þm. (AKG, ÁÓÁ, EMS, GAK, GÖg, HHj, ISG, JóhS, JBjarn, KJúl, KolH, KLM, LB, MÞH, MÁ, SigurjÞ, VF, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS) greiddi ekki atkv.

12 þm. (ÁRJ, BjörgvS, EOK, HBl, JÁ, JGunn, JBjart, MF, RG, SAÞ, SJS, ÞKG) fjarstaddir.

6.--9. gr. samþ. með 31 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EKG, GHj, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖrl, HÁs, HBl, HjÁ, JónK, KÓ, KHG, LMR, MS, PHB, SKK, SÞorg, SF, SP, StB, VS.

22 þm. (AKG, ÁÓÁ, EMS, GAK, GÖg, HHj, ISG, JóhS, JBjarn, KJúl, KolH, KLM, LB, MÞH, MÁ, SigurjÞ, SJS, VF, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

10 þm. (ÁRJ, BjörgvS, EOK, JÁ, JGunn, JBjart, MF, RG, SAÞ, ÞKG) fjarstaddir.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 47 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁÓÁ, ÁMagn, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DrH, EKG, EMS, GHj, GAK, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖg, GÖrl, HÁs, HBl, HHj, HjÁ, ISG, JóhS, JBjarn, KJúl, KÓ, KHG, KLM, LMR, MS, PHB, SKK, SigurjÞ, SÞorg, SF, SP, SJS, StB, VF, VS, ÞSveinb, ÞBack, ÖS.

5 þm. (KolH, LB, MÞH, MÁ, ÖJ) greiddu ekki atkv.

11 þm. (ÁRJ, BjörgvS, EOK, JÁ, JGunn, JónK, JBjart, MF, RG, SAÞ, ÞKG) fjarstaddir.