2008-05-29 21:13:33# 135. lþ.#F 113.#28. fundur. Menntun og ráðning kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla., til 21:14:31| A gert 3 8:40
[prenta uppsett í dálka] 113. fundur, 135. lþ.

Menntun og ráðning kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla, frh. 3. umr.

Stjfrv., 288. mál (kröfur til kennaramenntunar o.fl.). --- Þskj. 1116, brtt. 1245.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[21:14]

Brtt. 1245 samþ. með 51 shlj. atkv.

Frv., svo breytt, samþ. með 50 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, AtlG, ÁÓÁ, ÁI, ÁPÁ, ÁÞS, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BjörkG, BBj, EKG, EBS, GHH, GuðbH, GAK, GÞÞ, GSv, HHj, HerdÞ, HöskÞ, IllG, ISG, JóhS, JBjarn, JM, KaJúl, KolH, KHG, KÞJ, KLM, LB, MS, ÓN, PN, PHB, REÁ, RR, RGuðb, SKK, SF, SVÓ, StB, VS, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.

13 þm. (ÁKÓ, ÁJ, ÁMM, BjH, BjörgvS, EMS, GMJ, GSB, GÁ, JónG, KVM, KÓ, SJS) fjarstaddir.