2008-05-30 00:57:29# 135. lþ.#F 114.#15. fundur. Tekjuskattur., til 00:58:18| A gert 3 9:48
[prenta uppsett í dálka] 114. fundur, 135. lþ.

Tekjuskattur, frh. 3. umr.

Stjfrv., 515. mál (aðgerðir í tengslum við kjarasamninga). --- Þskj. 1192, frhnál. 1229, brtt. 1230.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[00:58]

Brtt. 1230 samþ. með 52 shlj. atkv.

Frv., svo breytt, samþ. með 51 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, AtlG, ÁÓÁ, ÁI, ÁKÓ, ÁPÁ, ÁÞS, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjörkG, BBj, EKG, EBS, GHH, GuðbH, GAK, GÞÞ, GSv, HHj, HerdÞ, HöskÞ, IllG, ISG, JóhS, JBjarn, JónG, JM, KaJúl, KolH, KHG, KÞJ, KLM, LB, MS, ÓN, PN, PHB, REÁ, RR, RGuðb, SKK, SF, SVÓ, StB, VS, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.

12 þm. (ÁJ, ÁMM, BjarnB, BjH, BjörgvS, EMS, GMJ, GSB, GÁ, KVM, KÓ, SJS) fjarstaddir.