Útbýting 135. þingi, 43. fundi 2007-12-13 16:02:16, gert 14 15:59

Innflutningur og eftirlit með innfluttu kjöti, 283. mál, svar landbrh., þskj. 488.

Samgöngumiðstöð í Reykjavík, 188. mál, svar samgrh., þskj. 505.

Störf hjá ráðuneytinu, 263. mál, svar viðskrh., þskj. 452.

Tekjuskattur, 290. mál, nál. meiri hluta efh.- og skattn, þskj. 509; brtt. meiri hluta efh.- og skattn, þskj. 510.

Tekjuskattur, 325. mál, stjfrv. (fjmrh.), þskj. 508.