Útbýting 149. þingi, 64. fundi 2019-02-07 14:01:40, gert 8 7:51

Aðgerðir til að minnka losun gróðurhúsalofttegunda, 517. mál, svar umhvrh., þskj. 919.

Almenn hegningarlög, 550. mál, frv. UnaH o.fl., þskj. 924.

Helgidagafriður og 40 stunda vinnuvika, 549. mál, stjfrv. (dómsmrh.), þskj. 922.

Kærur og málsmeðferðartími, 421. mál, svar sjútv.- og landbrh., þskj. 923.