Útbýting 149. þingi, 46. fundi 2018-12-11 13:30:46, gert 12 8:47

Almannatryggingar, 451. mál, frv. BLG o.fl., þskj. 646.

Atvinnutækifæri fólks með þroskahömlun, 319. mál, svar félmrh., þskj. 659.

Heimilisofbeldismál, 452. mál, fsp. ÁsgG, þskj. 656.

Ráðgjöf og störf við tímabundin eða afmörkuð verkefni, 101. mál, svar umhvrh., þskj. 658.

Utanvegaakstur og verndun lands á hálendi Íslands, 453. mál, þáltill. ÁsF o.fl., þskj. 657.

Ýmsar aðgerðir í samræmi við forsendur fjárlaga 2019, 2. mál, nál. 1. minni hluta efnahags- og viðskiptanefndar, þskj. 653.