Útbýting 150. þingi, 70. fundi 2020-03-05 18:42:15, gert 6 8:21

Atvinnuleysisbætur fanga að lokinni afplánun, 637. mál, þáltill. SilG o.fl., þskj. 1076.

Leiðbeiningar um úttektir og mat á rakaskemmdum og myglu og heilsukvillum af þeirra völdum, 641. mál, þáltill. UMÓ o.fl., þskj. 1085.

Lækningatæki, 635. mál, stjfrv. (heilbrrh.), þskj. 1073.

Orkusjóður, 639. mál, stjfrv. (ferðam.- og iðnrh.), þskj. 1083.

Siðferðileg gildi og forgangsröðun í heilbrigðisþjónustu, 634. mál, stjtill. (heilbrrh.), þskj. 1072.

Stríðsáróður, 387. mál, svar utanr.- og þrsvmrh., þskj. 1071.

Upprunamerkingar matvæla á veitingastöðum, 638. mál, þáltill. UMÓ o.fl., þskj. 1081.

Vörumerki, 640. mál, stjfrv. (ferðam.- og iðnrh.), þskj. 1084.

Þeir sem ekki búa í húsnæði skráðu í fasteignaskrá, 636. mál, fsp. BjG, þskj. 1074.