Útbýting 151. þingi, 17. fundi 2020-11-05 19:30:36, gert 6 9:21

Fiskeldi, 265. mál, stjfrv. (sjútv.- og landbrh.), þskj. 294.

Hugtökin tækni, nýsköpun og atvinnuþróun, 155. mál, svar ferðam.- og iðnrh., þskj. 284.

Meðferðarúrræði og biðlistar á Vogi, 263. mál, fsp. SEÞ, þskj. 292.

Minning þeirra Íslendinga sem fórust í seinni heimsstyrjöldinni, 264. mál, þáltill. ÓBK o.fl., þskj. 293.

Starfshópur um útgáfu öruggra opinberra skilríkja, 260. mál, þáltill. KÓP o.fl., þskj. 283.

Urðunarstaðir búfjár sem fargað er vegna sjúkdóma, 261. mál, fsp. HSK, þskj. 290.

Viðbrögð og varnir gegn riðuveiki í sauðfé, 262. mál, fsp. HSK, þskj. 291.