1997-05-13 10:58:34# 121. lþ.#F 123.#5. fundur. Stofnun hlutafélaga um Landsbanka Íslands og Búnaðarbanka Íslands., til 11:06:54| A gert 14 12:18
[prenta uppsett í dálka] 123. fundur

Stofnun hlutafélaga um Landsbanka Íslands og Búnaðarbanka Íslands, frh. 3. umr.

Stjfrv., 409. mál. --- Þskj. 1009, brtt. 1136 og 1179.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[11:00]

Brtt. 1179,1 felld með 31:19 atkv. og sögðu

 já:
ÁE, ÁRJ, BH, GE, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, KHG, KÁ, KH, LB, MF, RG, SighB, SJóh, SvanJ, SvG, ÖJ.
nei:
ÁRÁ, ÁMM, BBj, DO, FI, FrS, GHH, GB, GHall, GÁ, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KF, KPál, MS, ÓE, ÓÖH, ÓÞÞ, SAÞ, SF, SP, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.

1 þm. (PHB) greiddi ekki atkv.

12 þm. (ArnbS, ÁJ, EgJ, EKG, EOK, GuðjG, JBH, PP, RA, StG, SJS, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 1179,2 felld með 37:12 atkv. og sögðu

 já:
BH, GGuðbj, HG, KHG, KÁ, KH, LB, MF, ÓÞÞ*, SJóh, SvG, ÖJ.
nei:
ÁE, ÁRÁ, ÁMM, ÁRJ, BBj, DO, FI, FrS, GHH, GE, GB, GHall, GÁ, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KF, KPál, MS, ÓE, ÓÖH, PHB, RG, SighB, SAÞ, SF, SP, StB, SvanJ, TIO, VS, VE, ÞorstP.

2 þm. (GÁS, JóhS) greiddu ekki atkv.

12 þm. (ArnbS, ÁJ, EgJ, EKG, EOK, GuðjG, JBH, PP, RA, StG, SJS, ÖS) fjarstaddir.

[*Þm. óskar að geta þess að hann studdi á rangan hnapp í atkvgr.; ætlaði að segja nei.]

Brtt. 1136 felld með 32:19 atkv. og sögðu

 já:
ÁE, ÁRJ, BH, GE, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, KHG, KÁ, KH, LB, MF, RG, SighB, SJóh, SvanJ, SvG, ÖJ.
nei:
ÁRÁ, ÁMM, BBj, DO, FI, FrS, GHH, GB, GHall, GÁ, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KF, KPál, MS, ÓE, ÓÖH, ÓÞÞ, PHB, SAÞ, SF, SP, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.

12 þm. (ArnbS, ÁJ, EgJ, EKG, EOK, GuðjG, JBH, PP, RA, StG, SJS, ÖS) fjarstaddir.

2 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[11:01]

Guðmundur Árni Stefánsson:


[11:02]

Jóhanna Sigurðardóttir:


Frv. samþ. með 40 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ÁE, ÁRÁ, ÁMM, ÁRJ, BBj, DO, FI, FrS, GHH, GE, GB, GHall, GÁ, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KF, KHG, KPál, LB, MS, ÓE, ÓÖH, ÓÞÞ, PHB, RG, SighB, SAÞ, SF, SP, StB, SvanJ, TIO, VS, VE, ÞorstP.

11 þm. (BH, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, KÁ, KH, MF, SJóh, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

12 þm. (ArnbS, ÁJ, EgJ, EKG, EOK, GuðjG, JBH, PP, RA, StG, SJS, ÖS) fjarstaddir.

4 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[11:03]

Svavar Gestsson:


[11:04]

Ágúst Einarsson:


[11:05]

Kristín Ástgeirsdóttir:


[11:05]

Guðmundur Árni Stefánsson: