1997-12-17 13:44:36# 122. lþ.#F 46.#3. fundur. Stjórn fiskveiða., til 13:58:07| A gert 17 16:46
[prenta uppsett í dálka] 46. fundur

Stjórn fiskveiða, frh. 2. umr.

Stjfrv., 303. mál (veiðiheimildir krókabáta). --- Þskj. 377, nál. 524 og 554.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:45]

Brtt. 1 í nál. 524 samþ. með 55 shlj. atkv.

1. gr., inngangsmálsl., a-liður, svo breyttur, og b-liður, samþ. með 55 shlj. atkv.

1. gr., c-liður, samþ. með 32:23 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, FI, GHH, GB, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KPál, LMR, ÓE, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, StG, StB, TIO, VS, VH, VE, ÞorstP.
nei:
ÁRJ, GE, GuðjG, GHall, GÁS, GÁ, GGuðbj, GHelg, HG, JóhS, KÁ, KH, LB, MS, MF, RA, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖS.

1 þm. (KHG) greiddi ekki atkv.

7 þm. (ÁE, EOK, FrS, GMS, HÁs, JBH, ÖJ) fjarstaddir.

6 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[13:46]

Steingrímur J. Sigfússon:


[13:48]

Guðjón Guðmundsson:


[13:48]

Lúðvík Bergvinsson:


[13:49]

Magnús Stefánsson:


[13:50]

Kristinn H. Gunnarsson:


[13:51]

Sighvatur Björgvinsson:


1. gr., d--g liður, samþ. með 36 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, FI, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KPál, LMR, MS, ÓE, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, StG, StB, TIO, VS, VH, VE, ÞorstP.

20 þm. (ÁRJ, GE, GÁS, GGuðbj, GHelg, HG, JóhS, KHG, KÁ, KH, LB, MF, RA, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖS) greiddu ekki atkv.

7 þm. (ÁE, EOK, FrS, GMS, HÁs, JBH, ÖJ) fjarstaddir.

2. gr. samþ. með 50 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, FI, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁS, GÁ, GHelg, HBl, HjÁ, HjálmJ, HG, IP, ÍGP, JónK, KHG, KÁ, KPál, LMR, LB, MS, MF, ÓE, PP, PHB, RA, RG, SighB, SJóh, SAÞ, SF, SP, StG, SJS, StB, SvG, TIO, VS, VH, VE, ÞorstP, ÖS.

6 þm. (ÁRJ, GE, GGuðbj, JóhS, KH, SvanJ) greiddu ekki atkv.

7 þm. (ÁE, EOK, FrS, GMS, HÁs, JBH, ÖJ) fjarstaddir.

Ákvæði til brb. I, 1. mgr., samþ. með 56 shlj. atkv.

Ákvæði til brb. I, 2. mgr., samþ. með 55 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, FI, GHH, GE, GuðjG, GB, GHall, GÁS, GÁ, GGuðbj, GHelg, HBl, HjÁ, HjálmJ, HG, IP, ÍGP, JóhS, JónK, KHG, KÁ, KH, KPál, LMR, LB, MS, MF, ÓE, PP, PHB, RA, RG, SighB, SJóh, SAÞ, SF, SP, StG, SJS, StB, SvanJ, SvG, TIO, VS, VH, VE, ÞorstP, ÖS.

8 þm. (ÁE, ÁRJ, EOK, FrS, GMS, HÁs, JBH, ÖJ) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[13:54]

Steingrímur J. Sigfússon:


Ákvæði til brb. I, 3. mgr., samþ. með 36 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, FI, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, GHelg*, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, LMR, MS, ÓE, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, StG, StB, TIO, VS, VH, VE, ÞorstP.

18 þm. (GE, GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, KHG, KÁ, KH, LB, MF, RA, RG, SighB, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖS) greiddu ekki atkv.

9 þm. (ÁE, ÁRJ, EOK, FrS, GMS, HÁs, JBH, KPál, ÖJ) fjarstaddir.

[*Þm. óskar að geta þess að hann studdi á rangan hnapp í atkvgr.; ætlaði ekki að greiða atkvæði.]

Brtt. 2 í nál. 524 samþ. með 34 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, FI, GHH, GuðjG, GB, GHall, GÁ, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, LMR, MS, ÓE, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, StB, TIO, VS, VH, VE, ÞorstP.

20 þm. (GE, GÁS, GGuðbj, GHelg, HG, JóhS, KHG, KÁ, KH, LB, MF, RA, RG, SighB, SJóh, StG, SJS, SvanJ, SvG, ÖS) greiddu ekki atkv.

9 þm. (ÁE, ÁRJ, EOK, FrS, GMS, HÁs, JBH, KPál, ÖJ) fjarstaddir.

Ákvæði til brb. II, svo breytt, samþ. með 33 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, FI, GHH, GB, GHall, GÁ, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, LMR, MS, ÓE, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, StB, TIO, VS, VH, VE, ÞorstP.

21 þm. (GE, GuðjG, GÁS, GGuðbj, GHelg, HG, JóhS, KHG, KÁ, KH, LB, MF, RA, RG, SighB, SJóh, StG, SJS, SvanJ, SvG, ÖS) greiddi ekki atkv.

9 þm. (ÁE, ÁRJ, EOK, FrS, GMS, HÁs, JBH, KPál, ÖJ) fjarstaddir.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 54 shlj. atkv.