Útbýting 123. þingi, 70. fundi 1999-02-19 10:33:29, gert 22 10:45

Framkvæmdaáætlun ríkisstjórnarinnar í jafnréttismálum, 447. mál, svar sjútvrh., þskj. 852.

Gjaldeyrismál, 544. mál, stjfrv. (viðskrh.), þskj. 869.

Orkulög, 543. mál, stjfrv. (iðnrh.), þskj. 868.

Verkefni VSO-verkfræðistofu, 274. mál, svar fjmrh., þskj. 851.

Þingsköp Alþingis, 540. mál, frv. ÓE o.fl., þskj. 864.