1998-12-19 23:35:14# 123. lþ.#F 47.#19. fundur. Breytingar á ýmsum skattalögum., til 23:40:46| A gert 21 10:45
[prenta uppsett í dálka] 47. fundur, 123. lþ.

Breytingar á ýmsum skattalögum, frh. 2. umr.

Stjfrv., 150. mál. --- Þskj. 150, nál. 502 og 539, brtt. 503.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[23:35]

1. gr. samþ. með 49 shlj. atkv.

Brtt. í nál. 539 felld með 49:1 atkv. og sögðu

 já:
PHB.
nei:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GE, GB, GÁ, GGuðbj, GMS, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JóhS, JónK, KHG, KÁ, KH, KPál, LMR, ÓE, ÓÖH, RG, SJóh, SAÞ, SF, SP, SJS, StB, SvanJ, SvG, TIO, VS, VE, ÞorstP, ÞHS, ÖJ.

13 þm. (BH, GuðjG, GHall, GÁS, HG, LB, MS, MF, PP, RA, SighB, StG, ÖS) fjarstaddir.

2. gr. samþ. með 49:1 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GE, GB, GÁ, GGuðbj, GMS, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JóhS, JónK, KHG, KÁ, KH, KPál, LMR, ÓE, ÓÖH, RG, SJóh, SAÞ, SF, SP, SJS, StB, SvanJ, SvG, TIO, VS, VE, ÞorstP, ÞHS, ÖJ.
nei:
PHB.

13 þm. (BH, GuðjG, GHall, GÁS, HG, LB, MS, MF, PP, RA, SighB, StG, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 503,1 samþ. með 37 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GB, GÁ, GGuðbj, GMS, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KHG, KPál, LMR, ÓE, ÓÖH, PHB, SAÞ, SF, SP, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.

13 þm. (ÁE, ÁRJ, GE, JóhS, KÁ, KH, RG, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÞHS, ÖJ) greiddu ekki atkv.

13 þm. (BH, GuðjG, GHall, GÁS, HG, LB, MS, MF, PP, RA, SighB, StG, ÖS) fjarstaddir.

3. gr., svo breytt, samþ. með 37 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GB, GÁ, GMS, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KHG, KPál, LMR, ÓE, ÓÖH, PHB, SAÞ, SF, SP, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP, ÞHS.

13 þm. (ÁE, ÁRJ, GE, GGuðbj, JóhS, KÁ, KH, RG, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

13 þm. (BH, GuðjG, GHall, GÁS, HG, LB, MS, MF, PP, RA, SighB, StG, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 503,2 samþ. með 37 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GB, GÁ, GMS, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KHG, KPál, LMR, ÓE, ÓÖH, PHB, SJóh, SAÞ, SF, SP, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.

13 þm. (ÁE, ÁRJ, GE, GGuðbj, JóhS, KÁ, KH, RG, SJS, SvanJ, SvG, ÞHS, ÖJ) greiddu ekki atkv.

13 þm. (BH, GuðjG, GHall, GÁS, HG, LB, MS, MF, PP, RA, SighB, StG, ÖS) fjarstaddir.

4. gr., svo breytt, samþ. með 36 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GB, GÁ, GMS, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KHG, KPál, LMR, ÓE, ÓÖH, PHB, SAÞ, SF, SP, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.

14 þm. (ÁE, ÁRJ, GE, GGuðbj, JóhS, KÁ, KH, RG, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÞHS, ÖJ) greiddu ekki atkv.

13 þm. (BH, GuðjG, GHall, GÁS, HG, LB, MS, MF, PP, RA, SighB, StG, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 503,3 (ný grein, verður 5. gr.) samþ. með 36 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GB, GÁ, GMS, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KHG, KPál, LMR, ÓE, ÓÖH, PHB, SAÞ, SF, SP, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.

14 þm. (ÁE, ÁRJ, GE, GGuðbj, JóhS, KÁ, KH, RG, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÞHS, ÖJ) greiddu ekki atkv.

13 þm. (BH, GuðjG, GHall, GÁS, HG, LB, MS, MF, PP, RA, SighB, StG, ÖS) fjarstaddir.

5.--6. gr. (verða 6.--7. gr.)samþ. með 36 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GB, GÁ, GMS, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KHG, KPál, LMR, ÓE, ÓÖH, PHB, SAÞ, SF, SP, StB, TIO, VS, VE, ÞorstP.

13 þm. (ÁE, ÁRJ, GE, GGuðbj, JóhS, KÁ, KH, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÞHS, ÖJ) greiddu ekki atkv.

14 þm. (BH, GuðjG, GHall, GÁS, HG, LB, MS, MF, PP, RA, RG, SighB, StG, ÖS) fjarstaddir.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 43 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁE, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, BBj, DO, EgJ, EKG, EOK, FI, FrS, GHH, GE, GB, GÁ, GGuðbj, GMS, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KHG, KH, KPál, LMR, ÓE, ÓÖH, RG, SAÞ, SF, SP, StB, SvanJ, SvG, TIO, VS, VE, ÞorstP, ÖJ.

6 þm. (ÁRJ, JóhS, KÁ, PHB, SJóh, ÞHS) greiddu ekki atkv.

14 þm. (BH, GuðjG, GHall, GÁS, HG, LB, MS, MF, PP, RA, SighB, StG, SJS, ÖS) fjarstaddir.