Útbýting 125. þingi, 30. fundi 1999-11-22 17:29:30, gert 22 21:1

Flutningur eldsneytis á Reykjanesbraut, 212. mál, fsp. HjÁ, þskj. 250.

Kjör einstæðra foreldra, 19. mál, skýrsla félmrh., þskj. 251.

Starfsemi Ratsjárstofnunar, 211. mál, fsp. EKG, þskj. 248.

Öryggi greiðslufyrirmæla, 23. mál, brtt. efh.- og viðskn., þskj. 249.