1999-12-18 11:45:57# 125. lþ.#F 49.#4. fundur. Vitamál., til 11:49:52| A gert 18 19:16
[prenta uppsett í dálka] 49. fundur, 125. lþ.

Vitamál, frh. 2. umr.

Stjfrv., 57. mál (heildarlög). --- Þskj. 57, nál. 431, 451 og 459.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[11:46]

1. gr. samþ. með 55 shlj. atkv.

2.--5. gr. samþ. með 57 shlj. atkv.

6. gr. samþ. með 37:20 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, BBj, DrH, EKG, EOK, FI, GHH, GuðjG, GHall, GÁ, GunnB, HÁs, HBl, HGJ, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KF, KHG, KPál, LMR, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, StB, SÞ, TIO, VS, VE.
nei:
ÁSJ, ÁRJ, DLH, EMS, GÁS, GÖ, GIG, JÁ, JóhS, JB, KLM, LB, MF, RG, SighB, SJS, SvanJ, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ.

6 þm. (BH, DO, GAK, KolH, SJóh, ÖS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[11:47]

Jón Bjarnason:


Brtt. í nál. 431 samþ. með 35:3 atkv. og sögðu

 já:
ÁJ, ÁMM, ÁMöl, BBj, DrH, EKG, EOK, FI, GHH, GuðjG, GHall, GunnB, HÁs, HBl, HGJ, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JónK, KF, KHG, KPál, LMR, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, StB, SÞ, TIO, VS, VE.
nei:
ÁSJ, JB, ÖJ.

17 þm. (ÁRJ, DLH, EMS, GÁS, GÖ, GIG, JÁ, JóhS, KLM, LB, MF, RG, SighB, SJS, SvanJ, ÞSveinb, ÞBack) greiddu ekki atkv.

8 þm. (ArnbS, BH, DO, GAK, GÁ, KolH, SJóh, ÖS) fjarstaddir.

7. gr., svo breytt, samþ. með 36:5 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, BBj, DrH, EKG, EOK, FI, GHH, GuðjG, GHall, GÁ, GunnB, HÁs, HBl, HGJ, HjÁ, HjálmJ, ÍGP, JónK, KF, KHG, KPál, LMR, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, SF, SP, StB, SÞ, TIO, VS, VE.
nei:
ÁSJ, JB, SJS, ÞBack, ÖJ.

15 þm. (ÁRJ, DLH, EMS, GÁS, GÖ, GIG, JÁ, JóhS, KLM, LB, MF, RG, SighB, SvanJ, ÞSveinb) greiddu ekki atkv.

7 þm. (BH, DO, GAK, IP, KolH, SJóh, ÖS) fjarstaddir.

8.--14. gr. samþ. með 46 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, BBj, DLH, DrH, EKG, EOK, EMS, FI, GHH, GuðjG, GHall, GÁS, GÖ, GunnB, HÁs, HBl, HGJ, HjÁ, IP, ÍGP, JÁ, JónK, KF, KHG, KLM, KPál, LMR, LB, ÓÖH, PP, PHB, RG, SighB, SAÞ, SF, SP, StB, SÞ, SvanJ, TIO, VS, VE, ÞSveinb.

8 þm. (ÁSJ, ÁRJ, GIG, JóhS, JB, SJS, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

9 þm. (BH, DO, GAK, GÁ, HjálmJ, KolH, MF, SJóh, ÖS) fjarstaddir.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 55 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁJ, ÁSJ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BBj, DLH, DrH, EKG, EOK, EMS, FI, GHH, GuðjG, GHall, GÁS, GÁ, GÖ, GunnB, GIG, HÁs, HBl, HGJ, HjÁ, HjálmJ, IP, ÍGP, JÁ, JóhS, JónK, KF, KHG, KLM, KPál, LMR, LB, MF, ÓÖH, PP, PHB, RG, SighB, SAÞ, SF, SP, SJS, StB, SÞ, SvanJ, TIO, VS, VE, ÞSveinb, ÞBack.

2 þm. (JB, ÖJ) greiddu ekki atkv.

6 þm. (BH, DO, GAK, KolH, SJóh, ÖS) fjarstaddir.