2002-04-30 10:32:19# 127. lþ.#F 133.#3. fundur. Atvinnuréttindi útlendinga., til 10:38:53| A gert 30 13:56
[prenta uppsett í dálka] 133. fundur, 127. lþ.

Atvinnuréttindi útlendinga, frh. 2. umr.

Stjfrv., 204. mál (heildarlög). --- Þskj. 229, nál. 1140, brtt. 1141, 1146 og 1150.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[10:32]

Brtt. 1141,1 samþ. með 55 shlj. atkv.

1. gr., svo breytt, samþ. með 55 shlj. atkv.

2. gr. samþ. með 55 shlj. atkv.

Brtt. 1146,1 felld með 33:16 atkv. og sögðu

 já:
AKG, ÁRJ, BH, EMS, GAK, GÖ, JóhS, KVM, LB, MF, RG, SJóh, SvanJ, SvH, ÞSveinb, ÖS.
nei:
ArnbS, ÁHösk, ÁMM, ÁMöl, DO, DrH, EOK, GHH, GuðjG, GHall, GÁ, GunnB, HÁs, HBl, HGJ, JÁ, JónK, JBjart, KF, KÓ, KHG, KPál, MS, PP, PHB, SI, SAÞ, SF, StB, TIO, VS, VE, ÞKG.

6 þm. (ÁSJ, JB, KolH, SJS, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

8 þm. (BBj, EKG, GE, GÁS, HjÁ, LMR, ÓÖH, SP) fjarstaddir.

Brtt. 1150,1 felld með 32:20 atkv. og sögðu

 já:
AKG, ÁSJ, ÁRJ, BH, EMS, GAK, GÖ, JóhS, JB, KVM, KolH, MF, RG, SJóh, SJS, SvH, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.
nei:
ArnbS, ÁHösk, ÁMM, ÁMöl, DO, DrH, EOK, GHH, GuðjG, GHall, GÁ, GunnB, HÁs, HBl, HGJ, JónK, JBjart, KF, KÓ, KHG, KPál, MS, PP, PHB, SI, SAÞ, SF, StB, TIO, VS, VE, ÞKG.

1 þm. (SvanJ) greiddi ekki atkv.

10 þm. (BBj, EKG, GE, GÁS, HjÁ, JÁ, LMR, LB, ÓÖH, SP) fjarstaddir.

Brtt. 1141,2 samþ. með 54 shlj. atkv.

3. gr., svo breytt, samþ. með 55 shlj. atkv.

4.--6. gr. samþ. með 54 shlj. atkv.

Brtt. 1146,2 felld með 31:18 atkv. og sögðu

 já:
AKG, ÁRJ, BH, EMS, GAK, GÖ, JÁ, JóhS, KVM, LB, MF, RG, SJóh, SvanJ, SvH, ÞKG*, ÞSveinb, ÖS.
nei:
ArnbS, ÁHösk, ÁMM, ÁMöl, DO, DrH, EOK, GHH, GuðjG, GHall, GÁ, GunnB, HÁs, HBl, HGJ, JónK, JBjart, KF, KÓ, KHG, KPál, MS, PP, PHB, SI, SAÞ, SF, StB, TIO, VS, VE.

6 þm. (ÁSJ, JB, KolH, SJS, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

8 þm. (BBj, EKG, GE, GÁS, HjÁ, LMR, ÓÖH, SP) fjarstaddir.

[*Þm. óskar að geta þess að hann studdi á rangan hnapp í atkvgr.; ætlaði að segja nei.]

7. gr. samþ. með 55 shlj. atkv.

Brtt. 1150,2 felld með 32:23 atkv. og sögðu

 já:
AKG, ÁSJ, ÁRJ, BH, EMS, GAK, GÖ, JÁ, JóhS, JB, KVM, KolH, LB, MF, RG, SJóh, SJS, SvanJ, SvH, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.
nei:
ArnbS, ÁHösk, ÁMM, ÁMöl, DO, DrH, EOK, GHH, GuðjG, GHall, GÁ, GunnB, HÁs, HBl, HGJ, JónK, JBjart, KF, KÓ, KHG, KPál, MS, PP, PHB, SI, SAÞ, SF, StB, TIO, VS, VE, ÞKG.

8 þm. (BBj, EKG, GE, GÁS, HjÁ, LMR, ÓÖH, SP) fjarstaddir.

Brtt. 1146,3 felld með 32:23 atkv. og sögðu

 já:
AKG, ÁSJ, ÁRJ, BH, EMS, GAK, GÖ, JÁ, JóhS, JB, KVM, KolH, LB, MF, RG, SJóh, SJS, SvanJ, SvH, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.
nei:
ArnbS, ÁHösk, ÁMM, ÁMöl, DO, DrH, EOK, GHH, GuðjG, GHall, GÁ, GunnB, HÁs, HBl, HGJ, JónK, JBjart, KF, KÓ, KHG, KPál, MS, PP, PHB, SI, SAÞ, SF, StB, TIO, VS, VE, ÞKG.

8 þm. (BBj, EKG, GE, GÁS, HjÁ, LMR, ÓÖH, SP) fjarstaddir.

8. gr. samþ. með 55 shlj. atkv.

9.--10. gr. samþ. með 55 shlj. atkv.

Brtt. 1150,3 felld með 32:23 atkv. og sögðu

 já:
AKG, ÁSJ, ÁRJ, BH, EMS, GAK, GÖ, JÁ, JóhS, JB, KVM, KolH, LB, MF, RG, SJóh, SJS, SvanJ, SvH, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.
nei:
ArnbS, ÁHösk, ÁMM, ÁMöl, DO, DrH, EOK, GHH, GuðjG, GHall, GÁ, GunnB, HÁs, HBl, HGJ, JónK, JBjart, KF, KÓ, KHG, KPál, MS, PP, PHB, SI, SAÞ, SF, StB, TIO, VS, VE, ÞKG.

8 þm. (BBj, EKG, GE, GÁS, HjÁ, LMR, ÓÖH, SP) fjarstaddir.

Brtt. 1146,4 felld með 32:23 atkv. og sögðu

 já:
AKG, ÁSJ, ÁRJ, BH, EMS, GAK, GÖ, JÁ, JóhS, JB, KVM, KolH, LB, MF, RG, SJóh, SJS, SvanJ, SvH, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.
nei:
ArnbS, ÁHösk, ÁMM, ÁMöl, DO, DrH, EOK, GHH, GuðjG, GHall, GÁ, GunnB, HÁs, HBl, HGJ, JónK, JBjart, KF, KÓ, KHG, KPál, MS, PP, PHB, SI, SAÞ, SF, StB, TIO, VS, VE, ÞKG.

8 þm. (BBj, EKG, GE, GÁS, HjÁ, LMR, ÓÖH, SP) fjarstaddir.

Brtt. 1141,3 samþ. með 54 shlj. atkv.

11. gr., svo breytt, samþ. með 53 shlj. atkv.

Brtt. 1146,5 felld með 31:22 atkv. og sögðu

 já:
AKG, ÁSJ, ÁRJ, BH, EMS, GAK, GÖ, JÁ, JóhS, JB, KVM, KolH, LB, RG, SJóh, SJS, SvanJ, SvH, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.
nei:
ArnbS, ÁHösk, ÁMM, ÁMöl, DO, DrH, EOK, GHH, GuðjG, GHall, GÁ, GunnB, HÁs, HBl, HGJ, JónK, JBjart, KF, KÓ, KPál, MS, PP, PHB, SI, SAÞ, SF, StB, TIO, VS, VE, ÞKG.

10 þm. (BBj, EKG, GE, GÁS, HjÁ, KHG, LMR, MF, ÓÖH, SP) fjarstaddir.

12. gr. samþ. með 49 shlj. atkv.

13. gr. samþ. með 53 shlj. atkv.

Brtt. 1141,4 (ný 14. gr.) samþ. með 51 shlj. atkv.

15.--16. gr. samþ. með 53 shlj. atkv.

Brtt. 1141,5 (ný 17. gr.) samþ. með 54 shlj. atkv.

Brtt. 1141,6 (ný 18. gr.) samþ. með 53 shlj. atkv.

19.--25. gr. samþ. með 55 shlj. atkv.

Brtt. 1141,7 samþ. með 54 shlj. atkv.

26. gr., svo breytt, samþ. með 53 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 54 shlj. atkv.