2004-05-27 14:08:26# 130. lþ.#F 128.#4. fundur. Stofnun Vilhjálms Stefánssonar og samvinnunefnd um málefni norðurslóða., til 14:14:04| A gert 14 15:11
[prenta uppsett í dálka] 128. fundur, 130. lþ.

Stofnun Vilhjálms Stefánssonar og samvinnunefnd um málefni norðurslóða, frh. 2. umr.

Stjfrv., 652. mál (stjórn). --- Þskj. 969, nál. 1529 og 1542.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:12]

[14:09]

Mörður Árnason (um atkvæðagreiðslu):


1. gr. samþ. með 30:23 atkv. og sögðu

 já:
AHB, ÁMagn, ÁMM, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GHj, GÞÞ, GHall, GunnB, HÁs, HjÁ, JónK, KÓ, MS, PHB, SI, SAÞ, SKK, SF, SP, VS, ÞKG.
nei:
AKG, ÁF, BjörgvS, BH, GAK, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, KJúl, KolH, KHG, KLM, LB, MÞH, MF, MÁ, RG, SigurjÞ, SJS, ÞBack, ÖJ, ÖS.

10 þm. (ArnbS, ÁÓÁ, ÁRJ, EMS, GÁS, GÁ, GÖg, GÖrl, HHj, JBjart) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[14:11]

Steingrímur J. Sigfússon:


2. gr. samþ. með 30:22 atkv. og sögðu

 já:
AHB, ÁMagn, ÁMM, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GHj, GÞÞ, GHall, GunnB, HÁs, HjÁ, JónK, KÓ, MS, PHB, SI, SAÞ, SKK, SF, SP, VS, ÞKG.
nei:
ÁF, BjörgvS, BH, GAK, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, KJúl, KolH, KHG, KLM, LB, MÞH, MF, MÁ, RG, SigurjÞ, SJS, ÞBack, ÖJ, ÖS.

11 þm. (AKG, ArnbS, ÁÓÁ, ÁRJ, EMS, GÁS, GÁ, GÖg, GÖrl, HHj, JBjart) fjarstaddir.

3. gr. samþ. með 30:23 atkv. og sögðu

 já:
AHB, ÁMagn, ÁMM, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GHj, GÞÞ, GHall, GunnB, HÁs, HjÁ, JónK, KÓ, MS, PHB, SI, SAÞ, SKK, SF, SP, VS, ÞKG.
nei:
AKG, ÁF, BjörgvS, BH, GAK, JÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, KJúl, KolH, KHG, KLM, LB, MÞH, MF, MÁ, RG, SigurjÞ, SJS, ÞBack, ÖJ, ÖS.

10 þm. (ArnbS, ÁÓÁ, ÁRJ, EMS, GÁS, GÁ, GÖg, GÖrl, HHj, JBjart) fjarstaddir.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 50:2 atkv. og sögðu

 já:
AHB, AKG, ÁMagn, ÁMM, ÁF, BÁ, BJJ, BjarnB, BjörgvS, BBj, BH, DJ, DO, DrH, EKG, EOK, EMS, GHH, GHj, GAK, GÞÞ, GHall, GunnB, HÁs, HjÁ, JÁ, JóhS, JGunn, JónK, KJúl, KÓ, KolH, KHG, KLM, LB, MÞH, MS, MÁ, PHB, RG, SI, SAÞ, SKK, SigurjÞ, SF, SP, VS, ÞKG, ÞBack, ÖS.
nei:
JBjarn, SJS.

11 þm. (ArnbS, ÁÓÁ, ÁRJ, GÁS, GÁ, GÖg, GÖrl, HHj, JBjart, MF, ÖJ) fjarstaddir.