2006-12-09 11:28:17# 133. lþ.#F 47.#24. fundur. Landsvirkjun., til 11:36:00| A gert 21 14:21
[prenta uppsett í dálka] 47. fundur, 133. lþ.

Landsvirkjun, frh. 3. umr.

Stjfrv., 364. mál (eignarhald og fyrirsvar). --- Þskj. 396.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[11:35]

[11:28]

Hjálmar Árnason (um atkvæðagreiðslu):


[11:30]

Steingrímur J. Sigfússon (um atkvæðagreiðslu):


[11:33]

Ögmundur Jónasson (um atkvæðagreiðslu):


Frv. samþ. með 41:4 atkv. og sögðu

 já:
AKG, ArnbS, ÁÓÁ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BjörgvS, DJ, DrH, EOK, GHH, GHj, GÓJ, GÞÞ, GHall, GÁ, GÖg, GÖrl, HjÁ, ISG, JÁ, JóhS, JGunn, JónK, JBjart, KF, KÓ, LB, MS, PHB, RG, SAÞ, SKK, SÞorg, SF, SæS, ÞKG, ÞES, ÞórdS, ÖS.
nei:
JBjarn, SJS, ÞBack, ÖJ.

3 þm. (GAK, MÞH, VF) greiddu ekki atkv.

15 þm. (BJJ, EKG, EMS, HBl, HHj, KJúl, KolH, KHG, KLM, MF, MÁ, SigurjÞ, SP, StB, ÞSveinb) fjarstaddir.