Útbýting 136. þingi, 55. fundi 2008-12-12 15:26:57, gert 12 16:1

Launakjör stjórnenda Fjármálaeftirlitsins, 131. mál, svar viðskrh., þskj. 333.

Rannsókn á aðdraganda og orsökum falls íslensku bankanna 2008, 180. mál, nál. allshn., þskj. 335; brtt. allshn., þskj. 336.

Samráð Vestur-Norðurlanda um sjálfbæra nýtingu lifandi náttúruauðlinda, 223. mál, þáltill. KVM o.fl., þskj. 301.