1998-06-04 15:29:01# 122. lþ.#F 144.#16. fundur. Eftirlit með fjármálastarfsemi., til 15:40:36| A gert 5 8:45
[prenta uppsett í dálka] 144. fundur, 122. lþ.

Eftirlit með fjármálastarfsemi, frh. 2. umr.

Stjfrv., 560. mál. --- Þskj. 951, nál. 1313, brtt. 1314.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[15:29]

1. gr. samþ. með 39 shlj. atkv.

Brtt. 1314,1 samþ. með 35 shlj. atkv.

2. gr., svo breytt, samþ. með 35 shlj. atkv.

Brtt. 1314,2 samþ. með 25 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMM, BBj, EKG, FI, GHH, GÞÞ, HBl, HjálmJ, KF, KB, LMR, MS, ÓI, ÓÖH, PP, PHB, RG, SighB, SAÞ, StB, VS, VE, ÞorstP.

14 þm. (GE, GÁS, HG, JóhS, KÁ, KH, MF, RA, SJóh, SJS, SvanJ, SvG, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

24 þm. (ÁE, ÁJ, ÁRJ, ÁÞ, BH, DO, EgJ, EOK, GB, GHall, GÁ, GGuðbj, GMS, HjÁ, IP, JónK, KHG, KPál, LB, ÓE, SF, SP, StG, TIO) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[15:30]

Steingrímur J. Sigfússon:


3. gr., svo breytt, samþ. með 27 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMM, BBj, EKG, FI, GHH, GE, GÞÞ, HjálmJ, KF, KB, LMR, MS, ÓI, ÓÖH, PP, PHB, RG, SighB, SAÞ, StG, StB, SvanJ, VS, VE, ÞorstP.

12 þm. (GÁS, GGuðbj, HG, KÁ, KH, MF, RA, SJóh, SJS, SvG, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

24 þm. (ÁE, ÁJ, ÁRJ, ÁÞ, BH, DO, EgJ, EOK, GB, GHall, GÁ, GMS, HBl, HjÁ, IP, JóhS, JónK, KHG, KPál, LB, ÓE, SF, SP, TIO) fjarstaddir.

4. gr. samþ. með 28 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMM, BBj, EKG, FI, GHH, GE, GÞÞ, HBl, HjálmJ, KF, KB, LMR, MS, ÓI, ÓÖH, PP, PHB, RG, SighB, SAÞ, StG, StB, SvanJ, VS, VE, ÞorstP.

12 þm. (GÁS, GGuðbj, HG, JóhS, KÁ, KH, MF, RA, SJóh, SJS, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

23 þm. (ÁE, ÁJ, ÁRJ, ÁÞ, BH, DO, EgJ, EOK, GB, GHall, GÁ, GMS, HjÁ, IP, JónK, KHG, KPál, LB, ÓE, SF, SP, TIO, ÖS) fjarstaddir.

Brtt. 1314,3 samþ. með 37 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMM, BBj, EKG, FI, GHH, GE, GÞÞ, HBl, HjálmJ, HG, KF, KÁ, KH, KB, LMR, MS, MF, ÓI, ÓÖH, PP, PHB, RA, RG, SighB, SJóh, SAÞ, StG, SJS, StB, SvanJ, SvG, VS, VE, ÞorstP, ÖJ.

3 þm. (GÁS, GGuðbj, JóhS) greiddu ekki atkv.

23 þm. (ÁE, ÁJ, ÁRJ, ÁÞ, BH, DO, EgJ, EOK, GB, GHall, GÁ, GMS, HjÁ, IP, JónK, KHG, KPál, LB, ÓE, SF, SP, TIO, ÖS) fjarstaddir.

5. gr., svo breytt, samþ. með 40 shlj. atkv.

Brtt. 1314,4 samþ. með 40 shlj. atkv.

6. gr., svo breytt, samþ. með 40 shlj. atkv.

Brtt. 1314,5 (ný 7. gr.) samþ. með 37 shlj. atkv.

8.--11. gr. samþ. með 39 shlj. atkv.

12.--13. gr. samþ. með 39 shlj. atkv.

14. gr. samþ. með 27 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMM, BBj, FI, GHH, GE, GÞÞ, HBl, KF, KB, LMR, MS, ÓI, ÓÖH, PP, PHB, RG, SighB, SAÞ, StG, StB, SvanJ, VS, VE, ÞorstP, ÖS.

11 þm. (GÁS, HG, JóhS, KÁ, KH, MF, RA, SJóh, SJS, SvG, ÖJ) greiddu ekki atkv.

25 þm. (ÁE, ÁJ, ÁRJ, ÁÞ, BH, DO, EgJ, EKG, EOK, GB, GHall, GÁ, GGuðbj, GMS, HjÁ, HjálmJ, IP, JónK, KHG, KPál, LB, ÓE, SF, SP, TIO) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[15:37]

Steingrímur J. Sigfússon:


Brtt. 1314,6 samþ. með 40 shlj. atkv.

15. gr., svo breytt, samþ. með 39 shlj. atkv.

Brtt. 1314,7 samþ. með 38 shlj. atkv.

16. gr., svo breytt, samþ. með 37 shlj. atkv.

17.--19. gr. samþ. með 38 shlj. atkv.

Brtt. 1314,8 samþ. með 38 shlj. atkv.

20. gr., svo breytt, samþ. með 39 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 38 shlj. atkv.