Fundargerð 123. þingi, 87. fundi, boðaður 1999-03-11 23:59, stóð 14:31:26 til 16:27:13 gert 16 16:13
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

87. FUNDUR

fimmtudaginn 11. mars,

að loknum 86. fundi.

Dagskrá:


Aðbúnaður og kjör öryrkja, ein umr.

Skýrsla forsrh., 198. mál. --- Þskj. 1136.

[14:33]

[15:28]

Útbýting þingskjala:


Afbrigði um dagskrármál.

[15:39]


Um fundarstjórn.

Frumvarp um breytingu á þingsköpum.

[15:40]

Málshefjandi var Ágúst Einarsson.


Jarðalög, 3. umr.

Stjfrv., 547. mál (fulltrúar í jarðanefndir). --- Þskj. 872.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Landshlutabundin skógræktarverkefni, 3. umr.

Stjfrv., 484. mál. --- Þskj. 1186.

[15:43]

[15:53]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1200).


Jarðalög, frh. 3. umr.

Stjfrv., 547. mál (fulltrúar í jarðanefndir). --- Þskj. 872.

[15:54]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1199).


Málefni fatlaðra, 3. umr.

Stjfrv., 564. mál (starfsmenn svæðisskrifstofu). --- Þskj. 924.

Enginn tók til máls.

[15:55]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1201).


Endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi, 3. umr.

Stjfrv., 585. mál. --- Þskj. 978.

Enginn tók til máls.

[15:56]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1202).


Háskóli Íslands, 3. umr.

Stjfrv., 509. mál (heildarlög). --- Þskj. 1187, brtt. 1192.

[15:56]

[16:01]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1203).


Skipulags- og byggingarlög, 3. umr.

Stjfrv., 352. mál (skipulag miðhálendisins). --- Þskj. 1188.

Enginn tók til máls.

[16:04]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1204).


Náttúruvernd, 3. umr.

Stjfrv., 528. mál (heildarlög). --- Þskj. 1189.

Enginn tók til máls.

[16:04]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1205).


Hollustuhættir og mengunarvarnir, 3. umr.

Stjfrv., 526. mál (gjaldskrá sveitarfélaga). --- Þskj. 1190.

Enginn tók til máls.

[16:05]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1206).


Lánasjóður landbúnaðarins, 2. umr.

Frv. landbn., 607. mál (aðsetur). --- Þskj. 1133.

Enginn tók til máls.

[16:06]


Stjórn fiskveiða, 1. umr.

Frv. sjútvn., 612. mál. --- Þskj. 1195.

[16:07]

[16:25]

Fundi slitið kl. 16:27.

---------------