2001-05-16 17:31:35# 126. lþ.#F 125.#1. fundur. Kjaramál fiskimanna og fleira., til 17:47:48| A gert 17 8:25
[prenta uppsett í dálka] 125. fundur, 126. lþ.

Kjaramál fiskimanna og fleira, frh. 3. umr.

Stjfrv., 737. mál (breyting ýmissa laga). --- Þskj. 1354, frhnál. 1362, brtt. 1363.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[17:36]

[17:33]

Jóhann Ársælsson (um atkvæðagreiðslu):


Brtt. 1363,1 samþ. með 33:19 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, BBj, DO, DrH, EKG, EOK, GuðjG, GÁ, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, JónK, JBjart, KF, KHG, KPál, MS, ÓÖH, PM, PP, PHB, SAÞ, SP, StB, TIO, VS, VE, ÞKG.
nei:
ÁSJ, ÁRJ, EMS, GE, GAK, GHall, JÁ, JóhS, JB, KVM, KolH, KLM, LB, SJóh, SJS, SvanJ, SvH, ÞBack, ÖS.

11 þm. (ÁE, BH, GHH, GÁS, GÖ, GunnB, ÍGP, LMR, MF, RG, ÖJ) fjarstaddir.

3 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[17:33]

Steingrímur J. Sigfússon:


[17:34]

Svanfríður Jónasdóttir:


[17:35]

Guðjón A. Kristjánsson:


Brtt. 1363,2 samþ. með 33 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, BBj, DO, DrH, EKG, EOK, GuðjG, GÁ, HÁs, HBl, HjÁ, HjálmJ, JónK, JBjart, KF, KHG, KPál, MS, ÓÖH, PM, PP, PHB, SAÞ, SP, StB, TIO, VS, VE, ÞKG.

19 þm. (ÁSJ, ÁRJ, EMS, GE, GAK, GHall, JÁ, JóhS, JB, KVM, KolH, KLM, LB, SJóh, SJS, SvanJ, SvH, ÞBack, ÖS) greiddu ekki atkv.

11 þm. (ÁE, BH, GHH, GÁS, GÖ, GunnB, ÍGP, LMR, MF, RG, ÖJ) fjarstaddir.

Frv., svo breytt, samþ. með 33:20 atkv., að viðhöfðu nafnakalli, og sögðu

 já:
SP, StB, TIO, VS, VE, ÞKG, ArnbS, ÁRÁ, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, BBj, DO, DrH, EKG, EOK, GuðjG, GÁ, HÁs, HjÁ, HjálmJ, JónK, JBjart, KF, KHG, KPál, MS, ÓÖH, PP, PHB, SAÞ, PM, HBl.
nei:
SJS, SvanJ, SvH, ÁE, ÞBack, ÖS, ÁSJ, ÁRJ, EMS, GE, GAK, GHall, JÁ, JóhS, JB, KVM, KolH, KLM, LB, SJóh.

10 þm. (ÖJ, BH, GHH, GÁS, GÖ, GunnB, ÍGP, LMR, MF, RG) fjarstaddir.

9 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[17:37]

Steingrímur J. Sigfússon:


[17:38]

Össur Skarphéðinsson:


[17:39]

Sjávarútvegsráðherra (Árni M. Mathiesen):


[17:41]

Guðjón A. Kristjánsson:


[17:42]

Guðmundur Hallvarðsson:


[17:43]

Hjálmar Árnason:


[17:44]

Jóhann Ársælsson:


[17:45]

Kristján Pálsson:


[17:46]

Félagsmálaráðherra (Páll Pétursson):