2002-04-05 13:31:20# 127. lþ.#F 111.#1. fundur. Kosningar til sveitarstjórna., til 13:45:32| A gert 6 8:44
[prenta uppsett í dálka] 111. fundur, 127. lþ.

Kosningar til sveitarstjórna, frh. 2. umr.

Stjfrv., 550. mál (erlendir ríkisborgarar o.fl.). --- Þskj. 863, nál. 1010, 1014 og 1016, brtt. 1015 og 1017.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:34]

Brtt. 1017,1 felld með 23:13 atkv. og sögðu

 já:
ÁRJ, EMS, GE, GAK, JóhS, KVM, KolH, KLM, RG, SJS, ÞBack, ÖJ, ÖS.
nei:
ArnbS, ÁMöl, BBj, DrH, EKG, EOK, GHH, GHall, GÁ, HBl, HjÁ, ÍGP, KF, KÓ, MS, PP, PHB, SI, SAÞ, SF, SP, VS, VE.

1 þm. (KPál) greiddi ekki atkv.

26 þm. (ÁSJ, ÁMM, BH, DO, GuðjG, GÁS, GÖ, GunnB, HÁs, HGJ, JÁ, JB, JónK, JBjart, KHG, LMR, LB, MF, ÓÖH, SJóh, StB, SvanJ, SvH, TIO, ÞKG, ÞSveinb) fjarstaddir.

2 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[13:32]

Steingrímur J. Sigfússon:


[13:33]

Halldór Blöndal:


Brtt. 1015,1 felld með 26:14 atkv. og sögðu

 já:
ÁRJ, EMS, GE, GAK, JóhS, KVM, KolH, KLM, RG, SJóh, SJS, ÞBack, ÖJ, ÖS.
nei:
ArnbS, ÁMöl, BBj, DrH, EKG, EOK, GHH, GHall, GÁ, HBl, HGJ, HjÁ, ÍGP, KF, KÓ, KHG, MS, PP, PHB, SI, SAÞ, SF, SP, StB, VS, VE.

1 þm. (KPál) greiddi ekki atkv.

22 þm. (ÁSJ, ÁMM, BH, DO, GuðjG, GÁS, GÖ, GunnB, HÁs, JÁ, JB, JónK, JBjart, LMR, LB, MF, ÓÖH, SvanJ, SvH, TIO, ÞKG, ÞSveinb) fjarstaddir.

2 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[13:35]

Ásta R. Jóhannesdóttir:


[13:36]

Steingrímur J. Sigfússon:


1. gr. samþ. með 42 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRJ, ÁMöl, BBj, DrH, EKG, EOK, EMS, GHH, GE, GAK, GHall, GÁ, HBl, HGJ, HjÁ, ÍGP, JóhS, KVM, KF, KÓ, KolH, KHG, KLM, KPál, MS, MF, PP, PHB, RG, SI, SJóh, SAÞ, SF, SP, SJS, StB, VS, VE, ÞBack, ÖJ, ÖS.

21 þm. (ÁSJ, ÁMM, BH, DO, GuðjG, GÁS, GÖ, GunnB, HÁs, JÁ, JB, JónK, JBjart, LMR, LB, ÓÖH, SvanJ, SvH, TIO, ÞKG, ÞSveinb) fjarstaddur.

2 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[13:37]

Halldór Blöndal:


[13:39]

Steingrímur J. Sigfússon:


2.--24. gr. samþ. með 39 shlj. atkv.

Brtt. 1015,2 felld með 27:16 atkv. og sögðu

 já:
ÁRJ, EMS, GE, GAK, JóhS, JB, KVM, KolH, KLM, MF, RG, SJóh, SJS, ÞBack, ÖJ, ÖS.
nei:
ArnbS, ÁMöl, BBj, DrH, EKG, EOK, GHH, GHall, GÁ, HBl, HGJ, HjÁ, ÍGP, KF, KÓ, KHG, KPál, MS, PP, PHB, SI, SAÞ, SF, SP, StB, VS, VE.

20 þm. (ÁSJ, ÁMM, BH, DO, GuðjG, GÁS, GÖ, GunnB, HÁs, JÁ, JónK, JBjart, LMR, LB, ÓÖH, SvanJ, SvH, TIO, ÞKG, ÞSveinb) fjarstaddir.

3 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[13:41]

Ásta R. Jóhannesdóttir:


[13:42]

Halldór Blöndal:


[13:43]

Steingrímur J. Sigfússon:


Brtt. 1017,2 felld með 27:14 atkv. og sögðu

 já:
ÁRJ, EMS, GE, JóhS, JB, KVM, KolH, MF, RG, SJóh, SJS, ÞBack, ÖJ, ÖS.
nei:
ArnbS, ÁMöl, BBj, DrH, EKG, EOK, GHH, GHall, GÁ, HBl, HGJ, HjÁ, ÍGP, KF, KÓ, KHG, KPál, MS, PP, PHB, SI, SAÞ, SF, SP, StB, VS, VE.

22 þm. (ÁSJ, ÁMM, BH, DO, GuðjG, GAK, GÁS, GÖ, GunnB, HÁs, JÁ, JónK, JBjart, KLM, LMR, LB, ÓÖH, SvanJ, SvH, TIO, ÞKG, ÞSveinb) fjarstaddir.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 43 shlj. atkv.