2003-03-14 22:18:35# 128. lþ.#F 101.#28. fundur. Raforkulög., til 22:39:18| A gert 17 11:54
[prenta uppsett í dálka] 101. fundur, 128. lþ.

Raforkulög, frh. 2. umr.

Stjfrv., 462. mál (heildarlög, EES-reglur). --- Þskj. 700, nál. 1230, 1262 og 1309, brtt. 1231.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[22:25]

[22:19](í vinnslu)

Árni Steinar Jóhannsson (um atkvæðagreiðslu):


[22:20](í vinnslu)

Svanfríður Jónasdóttir (um atkvæðagreiðslu):


[22:23](í vinnslu)

Iðnaðarráðherra (Valgerður Sverrisdóttir) (um atkvæðagreiðslu):


Till. í nál. 1309 um að vísa málinu til ríkisstjórnarinnar felld með 29:10 atkv. og sögðu

 já:
AHB, ÁSJ, EOK, GAK, JB, KF, KolH, SJS, ÞBack, ÖJ.
nei:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMöl, BBj, DO, DrH, EKG, GHH, GuðjG, GHall, HÁs, HBl, JónK, JBjart, KÓ, KPál, LMR, MS, ÓÖH, PP, PHB, SI, SAÞ, SF, SP, StB, TIO, VS, ÞKG.

11 þm. (ÁRJ, BjörgvS, BH, EMS, GE, GÖ, JÁ, KVM, SJóh, SvanJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

13 þm. (ÁMM, GÁS, GÁ, GunnB, HjÁ, ÍGP, JóhS, KHG, KLM, LB, RG, SvH, ÞSveinb) fjarstaddir.

1. gr. samþ. með 31:7 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁRJ*, ÁMöl, BBj, DO, DrH, EKG, GHH, GE, GuðjG, GHall, HÁs, HBl, JónK, JBjart, KÓ, KPál, LMR, MS, ÓÖH, PP, PHB, SI, SAÞ, SF, SP, StB, TIO, VS, ÞKG.
nei:
ÁSJ, JÁ, JB, KolH, SJS, ÞBack, ÖJ.

11 þm. (AHB, BjörgvS, BH, EOK, EMS, GAK, GÖ, KVM, SJóh, SvanJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

14 þm. (ÁMM, GÁS, GÁ, GunnB, HjÁ, ÍGP, JóhS, KF, KHG, KLM, LB, RG, SvH, ÞSveinb) fjarstaddir.

[*Þm. óskar að geta þess að hann studdi á rangan hnapp í atkvgr.; ætlaði ekki að greiða atkvæði.]

2. gr. samþ. með 30:6 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMöl, BBj, DO, DrH, EKG, GHH, GuðjG, GHall, HÁs, HBl, JónK, JBjart, KF, KÓ, KPál, LMR, MS, ÓÖH, PP, PHB, SI, SAÞ, SF, SP, StB, TIO, VS, ÞKG.
nei:
ÁSJ, JB, KolH, SJS, ÞBack, ÖJ.

14 þm. (AHB, ÁRJ, BjörgvS, BH, EOK, EMS, GE, GAK, GÖ, JÁ, KVM, SJóh, SvanJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

13 þm. (ÁMM, GÁS, GÁ, GunnB, HjÁ, ÍGP, JóhS, KHG, KLM, LB, RG, SvH, ÞSveinb) fjarstaddir.

Brtt. 1231,1 samþ. með 37:1 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMöl, BBj, BH, DO, DrH, EKG, GHH, GE, GuðjG, GHall, GÖ, HÁs, HBl, JónK, JBjart, KVM, KF, KÓ, KPál, LMR, MS, ÓÖH, PP, PHB, SI, SJóh, SAÞ, SF, SP, StB, SvanJ, TIO, VS, ÞKG, ÖS.
nei:
ÞBack.

11 þm. (AHB, ÁSJ, ÁRJ, BjörgvS, EOK, EMS, GAK, JB, KolH, SJS, ÖJ) greiddu ekki atkv.

14 þm. (ÁMM, GÁS, GÁ, GunnB, HjÁ, ÍGP, JÁ, JóhS, KHG, KLM, LB, RG, SvH, ÞSveinb) fjarstaddir.

3. gr., svo breytt, samþ. með 38:6 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁRJ, ÁMöl, BBj, BH, DO, EKG, EMS, GHH, GE, GuðjG, GHall, GÖ, HÁs, HBl, JÁ, JónK, JBjart, KVM, KÓ, KPál, LMR, MS, ÓÖH, PP, PHB, SI, SJóh, SAÞ, SF, SP, StB, SvanJ, TIO, VS, ÞKG, ÖS.
nei:
ÁSJ, JB, KolH, SJS, ÞBack, ÖJ.

4 þm. (AHB, BjörgvS, EOK, GAK) greiddu ekki atkv.

15 þm. (ÁMM, DrH, GÁS, GÁ, GunnB, HjÁ, ÍGP, JóhS, KF, KHG, KLM, LB, RG, SvH, ÞSveinb) fjarstaddir.

4.--5. gr. samþ. með 39:6 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁRJ, ÁMöl, BjörgvS, BBj, BH, DO, DrH, EKG, EMS, GHH, GE, GuðjG, GHall, HÁs, HBl, JÁ, JónK, JBjart, KVM, KÓ, KPál, LMR, MS, ÓÖH, PP, PHB, SI, SJóh, SAÞ, SF, SP, StB, SvanJ, TIO, VS, ÞKG, ÖS.
nei:
ÁSJ, JB, KolH, SJS, ÞBack, ÖJ.

1 þm. (EOK) greiddi ekki atkv.

17 þm. (AHB, ÁMM, GAK, GÁS, GÁ, GÖ, GunnB, HjÁ, ÍGP, JóhS, KF, KHG, KLM, LB, RG, SvH, ÞSveinb) fjarstaddir.

Brtt. 1231,2 samþ. með 41 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁRJ, ÁMöl, BjörgvS, BBj, BH, DO, DrH, EKG, EMS, GHH, GE, GuðjG, GHall, GÖ, HÁs, HBl, JÁ, JónK, JBjart, KVM, KF, KÓ, KPál, LMR, MS, ÓÖH, PP, PHB, SI, SJóh, SAÞ, SF, SP, StB, SvanJ, TIO, VS, ÞKG, ÖS.

9 þm. (AHB, ÁSJ, EOK, GAK, JB, KolH, SJS, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

13 þm. (ÁMM, GÁS, GÁ, GunnB, HjÁ, ÍGP, JóhS, KHG, KLM, LB, RG, SvH, ÞSveinb) fjarstaddir.

6. gr., svo breytt, samþ. með 41:5 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁRJ, ÁMöl, BjörgvS, BBj, BH, DO, DrH, EKG, EMS, GHH, GE, GuðjG, GHall, GÖ, HÁs, HBl, JÁ, JónK, JBjart, KVM, KF, KÓ, KPál, LMR, MS, ÓÖH, PP, PHB, SI, SJóh, SAÞ, SF, SP, StB, SvanJ, TIO, VS, ÞKG, ÖS.
nei:
ÁSJ, JB, KolH, SJS, ÞBack.

4 þm. (AHB, EOK, GAK, ÖJ) greiddu ekki atkv.

13 þm. (ÁMM, GÁS, GÁ, GunnB, HjÁ, ÍGP, JóhS, KHG, KLM, LB, RG, SvH, ÞSveinb) fjarstaddir.

Brtt. 1231,3 samþ. með 40 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁRJ, ÁMöl, BjörgvS, BBj, BH, DO, DrH, EKG, EMS, GHH, GE, GuðjG, GHall, GÖ, HÁs, HBl, JÁ, JBjart, KVM, KF, KÓ, KPál, LMR, MS, ÓÖH, PP, PHB, SI, SJóh, SAÞ, SF, SP, StB, SvanJ, TIO, VS, ÞKG, ÖS.

9 þm. (AHB, ÁSJ, EOK, GAK, JB, KolH, SJS, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

14 þm. (ÁMM, GÁS, GÁ, GunnB, HjÁ, ÍGP, JóhS, JónK, KHG, KLM, LB, RG, SvH, ÞSveinb) fjarstaddir.

7. gr., svo breytt, samþ. með 41:6 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁRJ, ÁMöl, BjörgvS, BBj, BH, DO, DrH, EKG, EMS, GHH, GE, GuðjG, GHall, GÖ, HÁs, HBl, JÁ, JónK, JBjart, KVM, KF, KÓ, KPál, LMR, MS, ÓÖH, PP, PHB, SI, SJóh, SAÞ, SF, SP, StB, SvanJ, TIO, VS, ÞKG, ÖS.
nei:
ÁSJ, JB, KolH, SJS, ÞBack, ÖJ.

3 þm. (AHB, EOK, GAK) greiddu ekki atkv.

13 þm. (ÁMM, GÁS, GÁ, GunnB, HjÁ, ÍGP, JóhS, KHG, KLM, LB, RG, SvH, ÞSveinb) fjarstaddir.

Brtt. 1231,4 samþ. með 36 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMöl, BjörgvS, BBj, DO, DrH, EKG, EMS, GHH, GE, GuðjG, GHall, GÖ, HÁs, HBl, JÁ, JónK, JBjart, KF, KÓ, KPál, LMR, MS, ÓÖH, PP, PHB, SI, SAÞ, SF, SP, StB, TIO, VS, ÞKG, ÖS.

14 þm. (AHB, ÁSJ, ÁRJ, BH, EOK, GAK, JB, KVM, KolH, SJóh, SJS, SvanJ, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

13 þm. (ÁMM, GÁS, GÁ, GunnB, HjÁ, ÍGP, JóhS, KHG, KLM, LB, RG, SvH, ÞSveinb) fjarstaddir.

8. gr., svo breytt, samþ. með 32:6 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMöl, BBj, DO, DrH, EKG, GHH, GE, GuðjG, GHall, HÁs, HBl, JónK, JBjart, KF, KÓ, KPál, LMR, MS, ÓÖH, PP, PHB, SI, SAÞ, SF, SP, StB, TIO, VS, ÞKG, ÖS.
nei:
ÁSJ, JB, KolH, SJS, ÞBack, ÖJ.

11 þm. (ÁRJ, BjörgvS, BH, EOK, EMS, GAK, GÖ, JÁ, KVM, SJóh, SvanJ) greiddu ekki atkv.

14 þm. (AHB, ÁMM, GÁS, GÁ, GunnB, HjÁ, ÍGP, JóhS, KHG, KLM, LB, RG, SvH, ÞSveinb) fjarstaddir.

9. gr. samþ. með 31:6 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMöl, BBj, DO, DrH, EKG, GHH, GuðjG, GHall, HÁs, HBl, JónK, JBjart, KF, KÓ, KPál, LMR, MS, ÓÖH, PP, PHB, SI, SAÞ, SF, SP, StB, TIO, VS, ÞKG, ÖS.
nei:
ÁSJ, JB, KolH, SJS, ÞBack, ÖJ.

13 þm. (AHB, ÁRJ, BjörgvS, BH, EOK, EMS, GE, GAK, GÖ, JÁ, KVM, SJóh, SvanJ) greiddu ekki atkv.

13 þm. (ÁMM, GÁS, GÁ, GunnB, HjÁ, ÍGP, JóhS, KHG, KLM, LB, RG, SvH, ÞSveinb) fjarstaddir.

Brtt. 1231,5 samþ. með 30 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMöl, BBj, DO, DrH, EKG, GHH, GuðjG, GHall, HÁs, HBl, JónK, JBjart, KF, KÓ, KPál, LMR, MS, ÓÖH, PP, PHB, SI, SAÞ, SF, SP, StB, TIO, VS, ÞKG.

20 þm. (AHB, ÁSJ, ÁRJ, BjörgvS, BH, EOK, EMS, GE, GAK, GÖ, JÁ, JB, KVM, KolH, SJóh, SJS, SvanJ, ÞBack, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

13 þm. (ÁMM, GÁS, GÁ, GunnB, HjÁ, ÍGP, JóhS, KHG, KLM, LB, RG, SvH, ÞSveinb) fjarstaddir.

10. gr., svo breytt, samþ. með 30:6 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMöl, BBj, DO, DrH, EKG, GHH, GuðjG, GHall, HÁs, HBl, JónK, JBjart, KF, KÓ, KPál, LMR, MS, ÓÖH, PP, PHB, SI, SAÞ, SF, SP, StB, TIO, VS, ÞKG.
nei:
ÁSJ, JB, KolH, SJS, ÞBack, ÖJ.

14 þm. (AHB, ÁRJ, BjörgvS, BH, EOK, EMS, GE, GAK, GÖ, JÁ, KVM, SJóh, SvanJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

13 þm. (ÁMM, GÁS, GÁ, GunnB, HjÁ, ÍGP, JóhS, KHG, KLM, LB, RG, SvH, ÞSveinb) fjarstaddir.

11. gr. samþ. með 30:6 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMöl, BBj, DO, DrH, EKG, GHH, GuðjG, GHall, HÁs, HBl, JónK, JBjart, KF, KÓ, KPál, LMR, MS, ÓÖH, PP, PHB, SI, SAÞ, SF, SP, StB, TIO, VS, ÞKG.
nei:
ÁSJ, JB, KolH, SJS, ÞBack, ÖJ.

14 þm. (AHB, ÁRJ, BjörgvS, BH, EOK, EMS, GE, GAK, GÖ, JÁ, KVM, SJóh, SvanJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

13 þm. (ÁMM, GÁS, GÁ, GunnB, HjÁ, ÍGP, JóhS, KHG, KLM, LB, RG, SvH, ÞSveinb) fjarstaddir.

Brtt. 1231,6 samþ. með 30 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMöl, BBj, DO, DrH, EKG, GHH, GuðjG, GHall, HÁs, HBl, JónK, JBjart, KF, KÓ, KPál, LMR, MS, ÓÖH, PP, PHB, SI, SAÞ, SF, SP, StB, TIO, VS, ÞKG.

19 þm. (AHB, ÁSJ, ÁRJ, BjörgvS, BH, EOK, EMS, GE, GAK, GÖ, JÁ, KVM, KolH, SJóh, SJS, SvanJ, ÞBack, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

14 þm. (ÁMM, GÁS, GÁ, GunnB, HjÁ, ÍGP, JóhS, JB, KHG, KLM, LB, RG, SvH, ÞSveinb) fjarstaddir.

12. gr., svo breytt, samþ. með 30:6 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMöl, BBj, DO, DrH, EKG, GHH, GuðjG, GHall, HÁs, HBl, JónK, JBjart, KF, KÓ, KPál, LMR, MS, ÓÖH, PP, PHB, SI, SAÞ, SF, SP, StB, TIO, VS, ÞKG.
nei:
ÁSJ, JB, KolH, SJS, ÞBack, ÖJ.

14 þm. (AHB, ÁRJ, BjörgvS, BH, EOK, EMS, GE, GAK, GÖ, JÁ, KVM, SJóh, SvanJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

13 þm. (ÁMM, GÁS, GÁ, GunnB, HjÁ, ÍGP, JóhS, KHG, KLM, LB, RG, SvH, ÞSveinb) fjarstaddir.

13.--14. gr. samþ. með 32:6 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMöl, BBj, BH, DO, DrH, EKG, GHH, GuðjG, GHall, HÁs, HBl, JónK, JBjart, KF, KÓ, KPál, LMR, MS, ÓÖH, PP, PHB, SI, SAÞ, SF, SP, StB, SvanJ, TIO, VS, ÞKG.
nei:
ÁSJ, JB, KolH, SJS, ÞBack, ÖJ.

12 þm. (AHB, ÁRJ, BjörgvS, EOK, EMS, GE, GAK, GÖ, JÁ, KVM, SJóh, ÖS) greiddu ekki atkv.

13 þm. (ÁMM, GÁS, GÁ, GunnB, HjÁ, ÍGP, JóhS, KHG, KLM, LB, RG, SvH, ÞSveinb) fjarstaddir.

Brtt. 1231,7 samþ. með 39 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMöl, BjörgvS, BBj, BH, DO, DrH, EKG, EMS, GHH, GuðjG, GHall, GÖ, HÁs, HBl, JÁ, JónK, JBjart, KVM, KF, KÓ, KPál, LMR, MS, ÓÖH, PP, PHB, SI, SJóh, SAÞ, SF, SP, StB, SvanJ, TIO, VS, ÞKG, ÖS.

10 þm. (AHB, ÁSJ, EOK, GE, GAK, JB, KolH, SJS, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

14 þm. (ÁMM, ÁRJ, GÁS, GÁ, GunnB, HjÁ, ÍGP, JóhS, KHG, KLM, LB, RG, SvH, ÞSveinb) fjarstaddir.

15. gr., svo breytt, samþ. með 41:5 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁRJ, ÁMöl, BjörgvS, BBj, BH, DO, DrH, EKG, EMS, GHH, GE, GuðjG, GHall, GÖ, HÁs, HBl, JÁ, JónK, JBjart, KVM, KF, KÓ, KPál, LMR, MS, ÓÖH, PP, PHB, SI, SJóh, SAÞ, SF, SP, StB, SvanJ, TIO, VS, ÞKG, ÖS.
nei:
ÁSJ, JB, KolH, ÞBack, ÖJ.

3 þm. (AHB, EOK, GAK) greiddu ekki atkv.

14 þm. (ÁMM, GÁS, GÁ, GunnB, HjÁ, ÍGP, JóhS, KHG, KLM, LB, RG, SJS, SvH, ÞSveinb) fjarstaddir.

Brtt. 1231,8 samþ. með 41:1 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁRJ, ÁMöl, BjörgvS, BBj, BH, DO, DrH, EKG, EMS, GHH, GE, GuðjG, GHall, GÖ, HÁs, HBl, JÁ, JónK, JBjart, KVM, KF, KÓ, KPál, LMR, MS, ÓÖH, PP, PHB, SI, SJóh, SAÞ, SF, SP, StB, SvanJ, TIO, VS, ÞKG, ÖS.
nei:
ÖJ.

8 þm. (AHB, ÁSJ, EOK, GAK, JB, KolH, SJS, ÞBack) greiddu ekki atkv.

13 þm. (ÁMM, GÁS, GÁ, GunnB, HjÁ, ÍGP, JóhS, KHG, KLM, LB, RG, SvH, ÞSveinb) fjarstaddir.

16. gr., svo breytt, samþ. með 40:6 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁRJ, ÁMöl, BjörgvS, BBj, BH, DO, DrH, EKG, EMS, GHH, GE, GuðjG, GHall, GÖ, HÁs, HBl, JÁ, JónK, JBjart, KVM, KÓ, KPál, LMR, MS, ÓÖH, PP, PHB, SI, SJóh, SAÞ, SF, SP, StB, SvanJ, TIO, VS, ÞKG, ÖS.
nei:
ÁSJ, JB, KolH, SJS, ÞBack, ÖJ.

3 þm. (AHB, EOK, GAK) greiddu ekki atkv.

14 þm. (ÁMM, GÁS, GÁ, GunnB, HjÁ, ÍGP, JóhS, KF, KHG, KLM, LB, RG, SvH, ÞSveinb) fjarstaddir.

Brtt. 1231,9 samþ. með 40 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁRJ, ÁMöl, BjörgvS, BBj, BH, DO, DrH, EKG, EMS, GHH, GE, GuðjG, GHall, GÖ, HÁs, HBl, JÁ, JónK, JBjart, KVM, KÓ, KPál, LMR, MS, ÓÖH, PP, PHB, SI, SJóh, SAÞ, SF, SP, StB, SvanJ, TIO, VS, ÞKG, ÖS.

8 þm. (AHB, ÁSJ, EOK, GAK, JB, KolH, SJS, ÖJ) greiddu ekki atkv.

15 þm. (ÁMM, GÁS, GÁ, GunnB, HjÁ, ÍGP, JóhS, KF, KHG, KLM, LB, RG, SvH, ÞSveinb, ÞBack) fjarstaddir.

17. gr., svo breytt, samþ. með 40:6 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRJ, ÁMöl, BjörgvS, BBj, BH, DO, DrH, EKG, EMS, GHH, GE, GuðjG, GHall, GÖ, HÁs, HBl, JÁ, JónK, JBjart, KVM, KF, KÓ, KPál, LMR, MS, ÓÖH, PP, PHB, SI, SJóh, SAÞ, SF, SP, StB, SvanJ, TIO, VS, ÞKG, ÖS.
nei:
ÁSJ, JB, KolH, SJS, ÞBack, ÖJ.

3 þm. (AHB, EOK, GAK) greiddu ekki atkv.

14 þm. (ÁRÁ, ÁMM, GÁS, GÁ, GunnB, HjÁ, ÍGP, JóhS, KHG, KLM, LB, RG, SvH, ÞSveinb) fjarstaddir.

18. gr. samþ. með 40:6 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁRJ, ÁMöl, BjörgvS, BBj, BH, DO, DrH, EKG, EMS, GHH, GE, GuðjG, GHall, GÖ, HÁs, HBl, JónK, JBjart, KVM, KF, KÓ, KPál, LMR, MS, ÓÖH, PP, PHB, SI, SJóh, SAÞ, SF, SP, StB, SvanJ, TIO, VS, ÞKG, ÖS.
nei:
ÁSJ, JB, KolH, SJS, ÞBack, ÖJ.

3 þm. (AHB, EOK, GAK) greiddu ekki atkv.

14 þm. (ÁMM, GÁS, GÁ, GunnB, HjÁ, ÍGP, JÁ, JóhS, KHG, KLM, LB, RG, SvH, ÞSveinb) fjarstaddir.

Brtt. 1231,10 samþ. með 40 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁRJ, ÁMöl, BjörgvS, BBj, BH, DO, DrH, EKG, EMS, GHH, GE, GuðjG, GHall, GÖ, HÁs, HBl, JÁ, JónK, JBjart, KF, KÓ, KPál, LMR, MS, ÓÖH, PP, PHB, SI, SJóh, SAÞ, SF, SP, StB, SvanJ, TIO, VS, ÞKG, ÖS.

9 þm. (AHB, ÁSJ, EOK, GAK, JB, KolH, SJS, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

14 þm. (ÁMM, GÁS, GÁ, GunnB, HjÁ, ÍGP, JóhS, KVM, KHG, KLM, LB, RG, SvH, ÞSveinb) fjarstaddir.

19. gr., svo breytt, samþ. með 41:6 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁRJ, ÁMöl, BjörgvS, BBj, BH, DO, DrH, EKG, EMS, GHH, GE, GuðjG, GHall, GÖ, HÁs, HBl, JÁ, JónK, JBjart, KVM, KF, KÓ, KPál, LMR, MS, ÓÖH, PP, PHB, SI, SJóh, SAÞ, SF, SP, StB, SvanJ, TIO, VS, ÞKG, ÖS.
nei:
ÁSJ, JB, KolH, SJS, ÞBack, ÖJ.

3 þm. (AHB, EOK, GAK) greiddu ekki atkv.

13 þm. (ÁMM, GÁS, GÁ, GunnB, HjÁ, ÍGP, JóhS, KHG, KLM, LB, RG, SvH, ÞSveinb) fjarstaddir.

20.--22. gr. samþ. með 42:6 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁRJ, ÁMöl, BjörgvS, BBj, BH, DO, DrH, EKG, EOK, EMS, GHH, GE, GuðjG, GHall, GÖ, HÁs, HBl, JÁ, JónK, JBjart, KVM, KF, KÓ, KPál, LMR, MS, ÓÖH, PP, PHB, SI, SJóh, SAÞ, SF, SP, StB, SvanJ, TIO, VS, ÞKG, ÖS.
nei:
ÁSJ, JB, KolH, SJS, ÞBack, ÖJ.

2 þm. (AHB, GAK) greiddu ekki atkv.

13 þm. (ÁMM, GÁS, GÁ, GunnB, HjÁ, ÍGP, JóhS, KHG, KLM, LB, RG, SvH, ÞSveinb) fjarstaddir.

Brtt. 1231,11 samþ. með 39 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁRJ, ÁMöl, BjörgvS, BBj, DO, DrH, EKG, EMS, GHH, GE, GuðjG, GHall, GÖ, HÁs, HBl, JónK, JBjart, KVM, KF, KÓ, KHG, KPál, LMR, MS, ÓÖH, PP, PHB, SI, SJóh, SAÞ, SF, SP, StB, TIO, VS, ÞKG, ÖS.

12 þm. (AHB, ÁSJ, BH, EOK, GAK, JÁ, JB, KolH, SJS, SvanJ, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

12 þm. (ÁMM, GÁS, GÁ, GunnB, HjÁ, ÍGP, JóhS, KLM, LB, RG, SvH, ÞSveinb) fjarstaddir.

23. gr., svo breytt, samþ. með 31:6 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMöl, BBj, DO, DrH, EKG, GHH, GuðjG, GHall, HÁs, HBl, JónK, JBjart, KF, KÓ, KHG, KPál, LMR, MS, ÓÖH, PP, PHB, SI, SAÞ, SF, SP, StB, TIO, VS, ÞKG.
nei:
ÁSJ, JB, KolH, SJS, ÞBack, ÖJ.

14 þm. (AHB, ÁRJ, BjörgvS, BH, EOK, EMS, GE, GAK, GÖ, JÁ, KVM, SJóh, SvanJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

12 þm. (ÁMM, GÁS, GÁ, GunnB, HjÁ, ÍGP, JóhS, KLM, LB, RG, SvH, ÞSveinb) fjarstaddir.

Brtt. 1231,12 samþ. með 33 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMöl, BBj, BH, DO, DrH, EKG, GHH, GE, GuðjG, GHall, HÁs, HBl, JónK, JBjart, KF, KÓ, KHG, KPál, MS, ÓÖH, PP, PHB, SI, SJóh, SAÞ, SF, SP, StB, SvanJ, TIO, VS, ÞKG.

13 þm. (AHB, ÁSJ, ÁRJ, BjörgvS, EOK, EMS, GAK, JB, KolH, SJS, ÞBack, ÖJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

17 þm. (ÁRÁ, ÁMM, GÁS, GÁ, GÖ, GunnB, HjÁ, ÍGP, JÁ, JóhS, KVM, KLM, LMR, LB, RG, SvH, ÞSveinb) fjarstaddir.

24. gr., svo breytt, samþ. með 40:6 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁRJ, ÁMöl, BBj, BH, DO, DrH, EKG, EMS, GHH, GE, GuðjG, GHall, GÖ, HÁs, HBl, JÁ, JónK, JBjart, KVM, KF, KÓ, KHG, KPál, LMR, MS, ÓÖH, PP, PHB, SI, SJóh, SAÞ, SF, SP, StB, SvanJ, TIO, VS, ÞKG.
nei:
ÁSJ, JB, KolH, SJS, ÞBack, ÖJ.

5 þm. (AHB, BjörgvS, EOK, GAK, ÖS) greiddu ekki atkv.

12 þm. (ÁMM, GÁS, GÁ, GunnB, HjÁ, ÍGP, JóhS, KLM, LB, RG, SvH, ÞSveinb) fjarstaddir.

25.--27. gr. samþ. með 42:6 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁRJ, ÁMöl, BjörgvS, BBj, BH, DO, DrH, EKG, EMS, GHH, GE, GuðjG, GHall, GÖ, HÁs, HBl, JÁ, JónK, JBjart, KVM, KF, KÓ, KHG, KPál, LMR, MS, ÓÖH, PP, PHB, SI, SJóh, SAÞ, SF, SP, StB, SvanJ, TIO, VS, ÞKG, ÖS.
nei:
ÁSJ, JB, KolH, SJS, ÞBack, ÖJ.

3 þm. (AHB, EOK, GAK) greiddu ekki atkv.

12 þm. (ÁMM, GÁS, GÁ, GunnB, HjÁ, ÍGP, JóhS, KLM, LB, RG, SvH, ÞSveinb) fjarstaddir.

Brtt. 1231,13 (ný 28. gr.) samþ. með 42:2 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁRJ, ÁMöl, BjörgvS, BBj, BH, DO, DrH, EKG, EMS, GHH, GE, GuðjG, GHall, GÖ, HÁs, HBl, JÁ, JónK, JBjart, KVM, KF, KÓ, KHG, KPál, LMR, MS, ÓÖH, PP, PHB, SI, SJóh, SAÞ, SF, SP, StB, SvanJ, TIO, VS, ÞKG, ÖS.
nei:
SJS, ÖJ.

7 þm. (AHB, ÁSJ, EOK, GAK, JB, KolH, ÞBack) greiddu ekki atkv.

12 þm. (ÁMM, GÁS, GÁ, GunnB, HjÁ, ÍGP, JóhS, KLM, LB, RG, SvH, ÞSveinb) fjarstaddir.

29.--30. gr. samþ. með 42:6 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁRJ, ÁMöl, BjörgvS, BBj, BH, DO, DrH, EKG, EMS, GHH, GE, GuðjG, GHall, GÖ, HÁs, HBl, JÁ, JónK, JBjart, KVM, KF, KÓ, KHG, KPál, LMR, MS, ÓÖH, PP, PHB, SI, SJóh, SAÞ, SF, SP, StB, SvanJ, TIO, VS, ÞKG, ÖS.
nei:
ÁSJ, JB, KolH, SJS, ÞBack, ÖJ.

3 þm. (AHB, EOK, GAK) greiddu ekki atkv.

12 þm. (ÁMM, GÁS, GÁ, GunnB, HjÁ, ÍGP, JóhS, KLM, LB, RG, SvH, ÞSveinb) fjarstaddir.

Brtt. 1231,14 samþ. með 41 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁRJ, ÁMöl, BjörgvS, BBj, BH, DO, DrH, EMS, GHH, GE, GuðjG, GHall, GÖ, HÁs, HBl, JÁ, JónK, JBjart, KVM, KF, KÓ, KHG, KPál, LMR, MS, ÓÖH, PP, PHB, SI, SJóh, SAÞ, SF, SP, StB, SvanJ, TIO, VS, ÞKG, ÖS.

9 þm. (AHB, ÁSJ, EOK, GAK, JB, KolH, SJS, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

13 þm. (ÁMM, EKG, GÁS, GÁ, GunnB, HjÁ, ÍGP, JóhS, KLM, LB, RG, SvH, ÞSveinb) fjarstaddir.

31. gr., svo breytt, samþ. með 41:6 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁRJ, ÁMöl, BjörgvS, BBj, BH, DO, DrH, EKG, EMS, GHH, GE, GuðjG, GHall, GÖ, HÁs, HBl, JÁ, JónK, JBjart, KVM, KF, KÓ, KPál, LMR, MS, ÓÖH, PP, PHB, SI, SJóh, SAÞ, SF, SP, StB, SvanJ, TIO, VS, ÞKG, ÖS.
nei:
ÁSJ, JB, KolH, SJS, ÞBack, ÖJ.

3 þm. (AHB, EOK, GAK) greiddu ekki atkv.

13 þm. (ÁMM, GÁS, GÁ, GunnB, HjÁ, ÍGP, JóhS, KHG, KLM, LB, RG, SvH, ÞSveinb) fjarstaddir.

Brtt. 1231,15 samþ. með 39 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁRJ, ÁMöl, BjörgvS, BBj, BH, DO, DrH, EKG, GHH, GE, GuðjG, GHall, GÖ, HBl, JÁ, JónK, JBjart, KVM, KF, KÓ, KHG, KPál, LMR, MS, ÓÖH, PP, PHB, SI, SJóh, SAÞ, SF, SP, StB, SvanJ, TIO, VS, ÞKG.

8 þm. (AHB, ÁSJ, EOK, GAK, JB, KolH, SJS, ÞBack) greiddu ekki atkv.

16 þm. (ÁMM, EMS, GÁS, GÁ, GunnB, HÁs, HjÁ, ÍGP, JóhS, KLM, LB, RG, SvH, ÞSveinb, ÖJ, ÖS) fjarstaddir.

32. gr., svo breytt, samþ. með 41:6 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁRJ, ÁMöl, BjörgvS, BBj, BH, DO, DrH, EKG, EMS, GHH, GE, GuðjG, GHall, GÖ, HÁs, HBl, JÁ, JónK, JBjart, KVM, KF, KÓ, KHG, KPál, LMR, MS, ÓÖH, PP, PHB, SI, SJóh, SAÞ, SF, SP, StB, SvanJ, TIO, VS, ÖS.
nei:
ÁSJ, JB, KolH, SJS, ÞBack, ÖJ.

3 þm. (AHB, EOK, GAK) greiddu ekki atkv.

13 þm. (ÁMM, GÁS, GÁ, GunnB, HjÁ, ÍGP, JóhS, KLM, LB, RG, SvH, ÞKG, ÞSveinb) fjarstaddir.

Brtt. 1231,16 samþ. með 40 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁRJ, BjörgvS, BBj, BH, DO, DrH, EKG, EMS, GE, GuðjG, GHall, GÖ, HÁs, HBl, JÁ, JónK, JBjart, KVM, KF, KÓ, KHG, KPál, LMR, MS, ÓÖH, PP, PHB, SI, SJóh, SAÞ, SF, SP, StB, SvanJ, TIO, VS, ÞKG, ÖS.

9 þm. (AHB, ÁSJ, EOK, GAK, JB, KolH, SJS, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

14 þm. (ÁMM, ÁMöl, GHH, GÁS, GÁ, GunnB, HjÁ, ÍGP, JóhS, KLM, LB, RG, SvH, ÞSveinb) fjarstaddir.

33. gr., svo breytt, samþ. með 42:6 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁRJ, ÁMöl, BjörgvS, BBj, BH, DO, DrH, EKG, EMS, GHH, GE, GuðjG, GHall, GÖ, HÁs, HBl, JÁ, JónK, JBjart, KVM, KF, KÓ, KHG, KPál, LMR, MS, ÓÖH, PP, PHB, SI, SJóh, SAÞ, SF, SP, StB, SvanJ, TIO, VS, ÞKG, ÖS.
nei:
ÁSJ, JB, KolH, SJS, ÞBack, ÖJ.

3 þm. (AHB, EOK, GAK) greiddu ekki atkv.

12 þm. (ÁMM, GÁS, GÁ, GunnB, HjÁ, ÍGP, JóhS, KLM, LB, RG, SvH, ÞSveinb) fjarstaddir.

34.--40. gr. samþ. með 42:6 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁRJ, ÁMöl, BjörgvS, BBj, BH, DO, DrH, EKG, EMS, GHH, GE, GuðjG, GHall, GÖ, HÁs, HBl, JÁ, JónK, JBjart, KVM, KF, KÓ, KHG, KPál, LMR, MS, ÓÖH, PP, PHB, SI, SJóh, SAÞ, SF, SP, StB, SvanJ, TIO, VS, ÞKG, ÖS.
nei:
ÁSJ, JB, KolH, SJS, ÞBack, ÖJ.

2 þm. (AHB, GAK) greiddu ekki atkv.

13 þm. (ÁMM, EOK, GÁS, GÁ, GunnB, HjÁ, ÍGP, JóhS, KLM, LB, RG, SvH, ÞSveinb) fjarstaddir.

Brtt. 1231,17 (ný 41. gr.) samþ. með 41:1 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMöl, BjörgvS, BBj, BH, DO, DrH, EKG, EMS, GHH, GE, GuðjG, GHall, GÖ, HÁs, HBl, JÁ, JónK, JBjart, KVM, KF, KÓ, KHG, KPál, LMR, MS, ÓÖH, PP, PHB, SI, SJóh, SAÞ, SF, SP, StB, SvanJ, TIO, VS, ÞKG, ÖS.
nei:
JB.

6 þm. (AHB, ÁSJ, EOK, KolH, SJS, ÞBack) greiddu ekki atkv.

15 þm. (ÁMM, ÁRJ, GAK, GÁS, GÁ, GunnB, HjÁ, ÍGP, JóhS, KLM, LB, RG, SvH, ÞSveinb, ÖJ) fjarstaddir.

42. gr. samþ. með 39:6 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁRJ, ÁMöl, BjörgvS, BBj, BH, DO, DrH, EKG, EMS, GHH, GE, GuðjG, GHall, GÖ, HÁs, HBl, JÁ, JónK, JBjart, KVM, KF, KÓ, KHG, KPál, LMR, MS, ÓÖH, PP, PHB, SI, SJóh, SAÞ, SF, StB, TIO, ÞKG, ÖS.
nei:
ÁSJ, JB, KolH, SJS, ÞBack, ÖJ.

3 þm. (AHB, EOK, GAK) greiddu ekki atkv.

15 þm. (ÁMM, GÁS, GÁ, GunnB, HjÁ, ÍGP, JóhS, KLM, LB, RG, SP, SvanJ, SvH, VS, ÞSveinb) fjarstaddir.

Brtt. 1231,18 samþ. með 42 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁRJ, ÁMöl, BjörgvS, BBj, BH, DO, DrH, EKG, EMS, GHH, GE, GuðjG, GHall, GÖ, HÁs, HBl, JÁ, JónK, JBjart, KVM, KF, KÓ, KHG, KPál, LMR, MS, ÓÖH, PP, PHB, SI, SJóh, SAÞ, SF, SP, StB, SvanJ, TIO, VS, ÞKG, ÖS.

9 þm. (AHB, ÁSJ, EOK, GAK, JB, KolH, SJS, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

12 þm. (ÁMM, GÁS, GÁ, GunnB, HjÁ, ÍGP, JóhS, KLM, LB, RG, SvH, ÞSveinb) fjarstaddir.

43. gr., svo breytt, samþ. með 42:6 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁRJ, ÁMöl, BjörgvS, BBj, BH, DO, DrH, EKG, EMS, GHH, GE, GuðjG, GHall, GÖ, HÁs, HBl, JÁ, JónK, JBjart, KVM, KF, KÓ, KHG, KPál, LMR, MS, ÓÖH, PP, PHB, SI, SJóh, SAÞ, SF, SP, StB, SvanJ, TIO, VS, ÞKG, ÖS.
nei:
ÁSJ, JB, KolH, SJS, ÞBack, ÖJ.

3 þm. (AHB, EOK, GAK) greiddu ekki atkv.

12 þm. (ÁMM, GÁS, GÁ, GunnB, HjÁ, ÍGP, JóhS, KLM, LB, RG, SvH, ÞSveinb) fjarstaddir.

44. gr. samþ. með 40:6 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁRJ, ÁMöl, BjörgvS, BBj, BH, DO, DrH, EKG, EMS, GHH, GE, GuðjG, GHall, GÖ, HBl, JÁ, JónK, JBjart, KVM, KF, KÓ, KHG, KPál, LMR, MS, ÓÖH, PHB, SI, SJóh, SAÞ, SF, SP, StB, SvanJ, TIO, VS, ÞKG, ÖS.
nei:
ÁSJ, JB, KolH, SJS, ÞBack, ÖJ.

3 þm. (AHB, EOK, GAK) greiddu ekki atkv.

14 þm. (ÁMM, GÁS, GÁ, GunnB, HÁs, HjÁ, ÍGP, JóhS, KLM, LB, PP, RG, SvH, ÞSveinb) fjarstaddir.

Brtt. 1231,19 samþ. með 35:1 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁRJ, ÁMöl, BjörgvS, BBj, DO, DrH, EKG, EMS, GHH, GuðjG, GHall, HÁs, HBl, JónK, JBjart, KF, KÓ, KHG, KPál, LMR, MS, ÓÖH, PP, PHB, SI, SJóh, SAÞ, SF, SP, StB, TIO, VS, ÞKG.
nei:
JB.

13 þm. (AHB, ÁSJ, BH, EOK, GE, GAK, JÁ, KVM, KolH, SJS, SvanJ, ÞBack, ÖS) greiddu ekki atkv.

14 þm. (ÁMM, GÁS, GÁ, GÖ, GunnB, HjÁ, ÍGP, JóhS, KLM, LB, RG, SvH, ÞSveinb, ÖJ) fjarstaddir.

45. gr., svo breytt, samþ. með 32:6 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMöl, BBj, DO, DrH, EKG, GHH, GuðjG, GHall, HÁs, HBl, JónK, JBjart, KF, KÓ, KHG, KPál, LMR, MS, ÓÖH, PP, PHB, SI, SJóh, SAÞ, SF, SP, StB, TIO, VS, ÞKG.
nei:
ÁSJ, JB, KolH, SJS, ÞBack, ÖJ.

12 þm. (AHB, ÁRJ, BjörgvS, BH, EOK, EMS, GE, GAK, JÁ, KVM, SvanJ, ÖS) greiddu ekki atkv.

13 þm. (ÁMM, GÁS, GÁ, GÖ, GunnB, HjÁ, ÍGP, JóhS, KLM, LB, RG, SvH, ÞSveinb) fjarstaddir.

Ákvæði til brb. I samþ. með 41:1 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁRJ, ÁMöl, BjörgvS, BBj, BH, DO, DrH, EKG, EMS, GHH, GE, GuðjG, GHall, HÁs, HBl, JÁ, JónK, JBjart, KVM, KF, KÓ, KHG, KPál, LMR, MS, ÓÖH, PP, PHB, SI, SJóh, SAÞ, SF, SP, StB, SvanJ, TIO, VS, ÞKG, ÖS.
nei:
JB.

7 þm. (AHB, ÁSJ, EOK, GAK, KolH, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

14 þm. (ÁMM, GÁS, GÁ, GÖ, GunnB, HjÁ, ÍGP, JóhS, KLM, LB, RG, SJS, SvH, ÞSveinb) fjarstaddir.

Ákvæði til brb. II samþ. með 31 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMöl, BBj, DO, DrH, EKG, GHH, GuðjG, GHall, HÁs, HBl, JónK, JBjart, KF, KÓ, KHG, KPál, LMR, MS, ÓÖH, PP, PHB, SI, SAÞ, SF, SP, StB, TIO, VS, ÞKG.

18 þm. (AHB, ÁSJ, ÁRJ, BjörgvS, BH, EOK, EMS, GE, GAK, JÁ, JB, KVM, KolH, SJóh, SJS, SvanJ, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

14 þm. (ÁMM, GÁS, GÁ, GÖ, GunnB, HjÁ, ÍGP, JóhS, KLM, LB, RG, SvH, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddir.

Ákvæði til brb. III--IV samþ. með 39 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁRJ, ÁMöl, BjörgvS, BBj, BH, DO, DrH, EKG, EMS, GHH, GE, GuðjG, GHall, HÁs, HBl, JÁ, JónK, JBjart, KVM, KF, KÓ, KHG, KPál, LMR, MS, ÓÖH, PP, PHB, SI, SAÞ, SF, SP, StB, TIO, VS, ÞKG, ÖS.

10 þm. (AHB, ÁSJ, EOK, GAK, JB, KolH, SJóh, SJS, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

14 þm. (ÁMM, GÁS, GÁ, GÖ, GunnB, HjÁ, ÍGP, JóhS, KLM, LB, RG, SvanJ, SvH, ÞSveinb) fjarstaddir.

Brtt. 1231,20 samþ. með 39 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMöl, BjörgvS, BBj, BH, DO, DrH, EKG, EMS, GHH, GE, GuðjG, GHall, HÁs, HBl, JónK, JBjart, KVM, KF, KÓ, KHG, KPál, LMR, MS, ÓÖH, PP, PHB, SI, SJóh, SAÞ, SF, SP, StB, SvanJ, TIO, VS, ÞKG, ÖS.

9 þm. (AHB, ÁSJ, EOK, GAK, JB, KolH, SJS, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

15 þm. (ÁMM, ÁRJ, GÁS, GÁ, GÖ, GunnB, HjÁ, ÍGP, JÁ, JóhS, KLM, LB, RG, SvH, ÞSveinb) fjarstaddir.

Ákvæði til brb. V, svo breytt, samþ. með 41 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁRJ, ÁMöl, BjörgvS, BBj, BH, DO, DrH, EKG, EMS, GHH, GE, GuðjG, GHall, HÁs, HBl, JÁ, JónK, JBjart, KVM, KF, KÓ, KHG, KPál, LMR, MS, ÓÖH, PP, PHB, SI, SJóh, SAÞ, SF, SP, StB, SvanJ, TIO, VS, ÞKG, ÖS.

9 þm. (AHB, ÁSJ, EOK, GAK, JB, KolH, SJS, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

13 þm. (ÁMM, GÁS, GÁ, GÖ, GunnB, HjÁ, ÍGP, JóhS, KLM, LB, RG, SvH, ÞSveinb) fjarstaddir.

Ákvæði til brb. VI samþ. með 41 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁRJ, ÁMöl, BjörgvS, BBj, BH, DO, DrH, EKG, EMS, GHH, GE, GuðjG, GHall, HÁs, HBl, JÁ, JónK, JBjart, KVM, KF, KÓ, KHG, KPál, LMR, MS, ÓÖH, PP, PHB, SI, SJóh, SAÞ, SF, SP, StB, SvanJ, TIO, VS, ÞKG, ÖS.

9 þm. (AHB, ÁSJ, EOK, GAK, JB, KolH, SJS, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

13 þm. (ÁMM, GÁS, GÁ, GÖ, GunnB, HjÁ, ÍGP, JóhS, KLM, LB, RG, SvH, ÞSveinb) fjarstaddir.

Ákvæði til brb. VII samþ. með 31:9 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMöl, BBj, DO, DrH, EKG, GHH, GuðjG, GHall, HÁs, HBl, JónK, JBjart, KF, KÓ, KHG, KPál, LMR, MS, ÓÖH, PP, PHB, SI, SAÞ, SF, SP, StB, TIO, VS, ÞKG.
nei:
ÁRJ, BjörgvS, BH, EMS, GE, KVM, SJóh, SvanJ, ÖS.

9 þm. (AHB, ÁSJ, EOK, GAK, JÁ, JB, KolH, SJS, ÞBack) greiddu ekki atkv.

14 þm. (ÁMM, GÁS, GÁ, GÖ, GunnB, HjÁ, ÍGP, JóhS, KLM, LB, RG, SvH, ÞSveinb, ÖJ) fjarstaddir.

Brtt. 1231,21 samþ. með 31:7 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMöl, BBj, DO, DrH, EKG, GHH, GuðjG, GHall, HÁs, HBl, JónK, JBjart, KF, KÓ, KHG, KPál, LMR, MS, ÓÖH, PP, PHB, SI, SAÞ, SF, SP, StB, TIO, VS, ÞKG.
nei:
ÁRJ, BjörgvS, BH, GE, SJóh, SvanJ, ÖS.

10 þm. (AHB, ÁSJ, EOK, GAK, JB, KVM, KolH, SJS, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

15 þm. (ÁMM, EMS, GÁS, GÁ, GÖ, GunnB, HjÁ, ÍGP, JÁ, JóhS, KLM, LB, RG, SvH, ÞSveinb) fjarstaddir.

Ákvæði til brb. VIII, svo breytt, samþ. með 31:10 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁMöl, BBj, DO, DrH, EKG, GHH, GuðjG, GHall, HÁs, HBl, JónK, JBjart, KVM, KF, KÓ, KPál, LMR, MS, ÓÖH, PP, PHB, SI, SAÞ, SF, SP, StB, TIO, VS, ÞKG.
nei:
ÁRJ, BjörgvS, BH, EMS, GE, GÖ, JÁ, SJóh, SvanJ, ÖS.

7 þm. (AHB, ÁSJ, EOK, GAK, JB, SJS, ÞBack) greiddu ekki atkv.

15 þm. (ÁMM, GÁS, GÁ, GunnB, HjÁ, ÍGP, JóhS, KolH, KHG, KLM, LB, RG, SvH, ÞSveinb, ÖJ) fjarstaddir.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 47:2 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁRÁ, ÁRJ, ÁMöl, BjörgvS, BBj, BH, DO, DrH, EKG, EMS, GHH, GE, GuðjG, GAK, GHall, GÖ, HÁs, HBl, JÁ, JónK, JBjart, KVM, KF, KÓ, KolH, KHG, KPál, LMR, MS, ÓÖH, PP, PHB, SI, SJóh, SAÞ, SF, SP, SJS, StB, SvanJ, TIO, VS, ÞKG, ÞBack, ÖJ, ÖS.
nei:
ÁSJ, JB.

2 þm. (AHB, EOK) greiddu ekki atkv.

12 þm. (ÁMM, GÁS, GÁ, GunnB, HjÁ, ÍGP, JóhS, KLM, LB, RG, SvH, ÞSveinb) fjarstaddir.