Útbýting 149. þingi, 22. fundi 2018-10-18 18:49:16, gert 29 8:15

Fjárfestingarstefna sjóða, 268. mál, fsp. JVG, þskj. 290.

Karlar og jafnrétti, 60. mál, svar félmrh., þskj. 291.

Lífrænn landbúnaður og ylrækt, 269. mál, fsp. ATG, þskj. 292.

Lyfjalög og landlæknir og lýðheilsa, 266. mál, stjfrv. (heilbrrh.), þskj. 288.

Mat á kostnaðaráhrifum laga um jafna meðferð á vinnumarkaði, 265. mál, fsp. AFE, þskj. 287.

Meðferð sakamála, 234. mál, frv. ÞorS o.fl., þskj. 249.

Skipan starfshóps er leggi til breytingar til að auka hlutfall bólusetninga barna, 267. mál, þáltill. HildS o.fl., þskj. 289.