Fundargerð 131. þingi, 46. fundi, boðaður 2004-12-02 10:30, stóð 10:30:14 til 15:15:09 gert 2 16:18
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

46. FUNDUR

fimmtudaginn 2. des.,

kl. 10.30 árdegis.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:

Lagt fram á lestrarsal:

[10:31]

Útbýting þingskjala:


Umræður utan dagskrár.

Skuldastaða heimila og fyrirtækja.

[10:32]

Málshefjandi var Ágúst Ólafur Ágústsson.


Úrvinnslugjald, 1. umr.

Stjfrv., 394. mál (fjárhæðir, gjaldskylda o.fl.). --- Þskj. 501.

[11:10]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Húsnæðismál, 2. umr.

Stjfrv., 220. mál (hámark lánshlutfalls). --- Þskj. 223, nál. 499, brtt. 500.

[12:06]

Umræðu frestað.

[Fundarhlé. --- 12:59]


Fjáraukalög 2004, frh. 3. umr.

Stjfrv., 76. mál. --- Þskj. 403, frhnál. 495 og 496, brtt. 497.

[13:34]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 509).


Málefni aldraðra, frh. 2. umr.

Stjfrv., 85. mál (gjald í Framkvæmdasjóð). --- Þskj. 85, nál. 479, brtt. 480.

[13:42]


Bifreiðagjald, frh. 1. umr.

Stjfrv., 377. mál (hækkun gjalds). --- Þskj. 462.

[13:45]


Úrvinnslugjald, frh. 1. umr.

Stjfrv., 394. mál (fjárhæðir, gjaldskylda o.fl.). --- Þskj. 501.

[13:45]


Húsnæðismál, frh. 2. umr.

Stjfrv., 220. mál (hámark lánshlutfalls). --- Þskj. 223, nál. 499, brtt. 500.

[13:46]

[15:08]

Út af dagskrá voru tekin 6.--7. mál.

Fundi slitið kl. 15:15.

---------------