Útbýting 153. þingi, 45. fundi 2022-12-09 19:20:06, gert 12 14:47

Eignir og tekjur landsmanna árið 2021, 228. mál, svar fjmrh., þskj. 650.

Ferðakostnaður og dagpeningar ráðherra, 237. mál, svar menningarrh., þskj. 669.

Fjárlög 2023, 1. mál, breytingartillaga ÞorbG o.fl., þskj. 767, 768.

Jöfnun kostnaðar vegna flugvélaeldsneytis, 569. mál, beiðni IÓI o.fl. um skýrslu, þskj. 761.

Ríkisendurskoðandi og endurskoðun ríkisreikninga, 573. mál, frv. BÁ, þskj. 766.

Samstarf við fjármála- og efnahagsráðuneytið í tengslum við endurskoðun landbúnaðarsamnings Íslands og Evrópusambandsins, 466. mál, svar utanrrh., þskj. 690.

Skráning þyrlna, 570. mál, fsp. BjG, þskj. 763.

Úrvinnslugjald, 572. mál, stjfrv. (umhv.- og loftsjútv.- og landbrh.), þskj. 765.

Útlendingar, 382. mál, nál. m. brtt. 2. minni hluta allsherjar- og menntamálanefndar, þskj. 769.

Verðupplýsingar tryggingafélaga, 571. mál, fsp. IngS, þskj. 764.