Fundargerð 127. þingi, 81. fundi, boðaður 2002-02-25 15:00, stóð 15:00:26 til 19:14:04 gert 26 8:31
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

81. FUNDUR

mánudaginn 25. febr.,

kl. 3 síðdegis.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:

Lagt fram á lestrarsal:

[15:02]

Útbýting þingskjala:


Tilkynning um dagskrá.

[15:04]

Forseti tilkynnti að að loknum fyrirspurnum og atkvæðagreiðslum færi fram utandagskrárumræða að beiðni hv. 17. þm. Reykv.


Fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa.


Sala Landssímans.

[15:04]

Spyrjandi var Steingrímur J. Sigfússon.


Brottvikning starfsmanns Landssímans.

[15:13]

Spyrjandi var Lúðvík Bergvinsson.


Framkvæmd Kyoto-bókunarinnar.

[15:21]

Spyrjandi var Þórunn Sveinbjarnardóttir.


Verðmyndun á matvörumarkaði.

[15:26]

Spyrjandi var Ísólfur Gylfi Pálmason.


Virðisaukaskattur á umferð undir Hvalfjörð.

[15:31]

Spyrjandi var Gísli S. Einarsson.


Umgengni um nytjastofna sjávar, frh. 2. umr.

Stjfrv., 286. mál (brottkast afla). --- Þskj. 348, nál. 808, brtt. 809.

[15:37]


Siðareglur í stjórnsýslunni, frh. fyrri umr.

Þáltill. JóhS o.fl., 29. mál. --- Þskj. 29.

[15:41]


Siðareglur fyrir alþingismenn, frh. fyrri umr.

Þáltill. JóhS o.fl., 30. mál. --- Þskj. 30.

[15:41]


Átak til að auka framboð á leiguhúsnæði, frh. fyrri umr.

Þáltill. JóhS o.fl., 116. mál. --- Þskj. 116.

[15:42]


Tekjuskattur og eignarskattur o.fl., frh. 1. umr.

Frv. PHB og KF, 156. mál (sjómannaafsláttur). --- Þskj. 156.

[15:42]


Tilraunaveiðar á miðsjávartegundum í úthafinu, frh. fyrri umr.

Þáltill. ÖS o.fl., 161. mál. --- Þskj. 162.

[15:42]


Sjóðandi lághitasvæði, frh. fyrri umr.

Þáltill. ÖHJ o.fl., 192. mál. --- Þskj. 203.

[15:43]


Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða, frh. 1. umr.

Frv. HjÁ o.fl., 194. mál (afnám skylduaðildar). --- Þskj. 205.

[15:43]


Ferðaþjónusta á norðausturhorni Íslands, frh. fyrri umr.

Þáltill. ÖS o.fl., 199. mál. --- Þskj. 213.

[15:44]


Kosningar til sveitarstjórna, frh. 1. umr.

Frv. SvanJ o.fl., 202. mál (kosningarréttur erlendra ríkisborgara). --- Þskj. 227.

[15:44]


Vatnsból sveitarfélaganna á Suðurnesjum, frh. fyrri umr.

Þáltill. KPál og ÁRÁ, 235. mál. --- Þskj. 262.

[15:45]


Meðferð opinberra mála, frh. 1. umr.

Frv. ÖJ, 265. mál (áfrýjunarréttur, fjölskipaður dómur). --- Þskj. 310.

[15:45]


Afbrigði um dagskrármál.

[15:46]


Umræður utan dagskrár.

Málefni Þjóðmenningarhúss og Þjóðskjalasafns.

[15:46]

Málshefjandi var Kolbrún Halldórsdóttir.

[16:16]

Útbýting þingskjals:


Póstþjónusta, 2. umr.

Stjfrv., 168. mál (heildarlög). --- Þskj. 169, nál. 805 og 831, brtt. 806 og 862.

[16:16]

[17:52]

Útbýting þingskjala:

[18:28]

Útbýting þingskjals:

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Náttúrufræðistofnun Íslands og náttúrustofur, 1. umr.

Stjfrv., 520. mál (gjaldtökuheimildir og náttúrustofur). --- Þskj. 818.

[18:34]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Náttúruvernd, 1. umr.

Frv. ÖS o.fl., 200. mál (gróðurvinjar á hálendinu). --- Þskj. 214.

[19:09]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

Út af dagskrá voru tekin 17.--19. mál.

Fundi slitið kl. 19:14.

---------------