Útbýting 145. þingi, 103. fundi 2016-04-28 10:33:12, gert 29 14:5
Alþingishúsið

Áheyrnaraðild að Norðurskautsráðinu, 607. mál, nál. utanrmn., þskj. 1194.

Einkarekstur heilsugæslustöðva, 600. mál, svar heilbrrh., þskj. 1192.

Flutningur verkefna til sýslumannsembætta, 709. mál, svar heilbrrh., þskj. 1193.

Greiðsluþátttaka og biðtími eftir aðgerðum í heilbrigðiskerfinu, 592. mál, svar heilbrrh., þskj. 1190.

Kaup á upplýsingum um aflandsfélög, 731. mál, fsp. RBB, þskj. 1195.

Nefndir, starfshópar og verkefnisstjórnir, 500. mál, svar iðn.- og viðskrh., þskj. 1197.

Nefndir, starfshópar og verkefnisstjórnir, 720. mál, svar sjútv.- og landbrh., þskj. 1198.

Nýliðun í landbúnaði, 721. mál, svar sjútv.- og landbrh., þskj. 1199.

Samningar um heilbrigðisþjónustu, 530. mál, svar heilbrrh., þskj. 1189.

Verkleg þjálfun sálfræðinga, 599. mál, svar heilbrrh., þskj. 1191.

Þátttaka Alþingis í störfum alþjóðlegra samtaka þingkvenna og kvennanefndar Sameinuðu þjóðanna, 732. mál, þáltill. KaJúl o.fl., þskj. 1196.