Fundargerð 128. þingi, 57. fundi, boðaður 2002-12-13 10:30, stóð 10:30:15 til 12:06:28 gert 16 9:35
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

57. FUNDUR

föstudaginn 13. des.,

kl. 10.30 árdegis.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:

[10:33]

Útbýting þingskjals:


Tekjuskattur og eignarskattur, frh. 3. umr.

Stjfrv., 324. mál (sérstakur tekjuskattur, rekstrartap, vextir o.fl.). --- Þskj. 659, brtt. 639,2 og 4--8 og 677.

[10:33]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 742).


Fjármálafyrirtæki, frh. 3. umr.

Stjfrv., 215. mál (heildarlög). --- Þskj. 660, brtt. 675.

[10:37]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 743).


Úrvinnslugjald, frh. 2. umr.

Stjfrv., 337. mál. --- Þskj. 367, nál. 705 og 707, brtt. 706 og 728.

[10:39]


Verkefni Umhverfisstofnunar, frh. 2. umr.

Stjfrv., 405. mál (breyting ýmissa laga). --- Þskj. 500, nál. 697 og 703, brtt. 698.

[10:46]


Tekjustofnar sveitarfélaga, frh. 2. umr.

Stjfrv., 441. mál (Jöfnunarsjóður). --- Þskj. 602, nál. 649, brtt. 691.

[10:52]


Húsaleigubætur, frh. 2. umr.

Stjfrv., 440. mál (greiðsluþátttaka ríkissjóðs o.fl.). --- Þskj. 601, nál. 651, brtt. 652.

[11:00]


Húsnæðismál, frh. 2. umr.

Stjfrv., 370. mál (niðurfelling skulda). --- Þskj. 416, nál. 650.

[11:02]


Búnaðargjald, frh. 2. umr.

Frv. landbn., 442. mál (skipting tekna). --- Þskj. 603, brtt. 695.

[11:04]


Stjórn fiskveiða, frh. 2. umr.

Stjfrv., 244. mál (flutningur aflaheimilda milli ára). --- Þskj. 248, nál. 594.

[11:06]


Fullvinnsla botnfiskafla um borð í veiðiskipum, frh. 2. umr.

Stjfrv., 245. mál (uppsjávarfiskur). --- Þskj. 249, nál. 595.

[11:10]


Þróunarsjóður sjávarútvegsins, frh. 2. umr.

Stjfrv., 247. mál (gjald á aflaheimildir). --- Þskj. 251, nál. 558.

[11:10]


Málefni aldraðra, frh. 2. umr.

Stjfrv., 412. mál (gjald í Framkvæmdasjóð). --- Þskj. 518, nál. 686, brtt. 729.

[11:11]


Almannatryggingar, frh. 2. umr.

Stjfrv., 413. mál (skerðingarhlutfall tekjutryggingarauka). --- Þskj. 519, nál. 687.

[11:14]


Innflutningur dýra, 3. umr.

Frv. landbn., 465. mál (innflutningur svína). --- Þskj. 704.

Enginn tók til máls.

[11:16]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 750).


Breyting á VII. viðauka við EES-samninginn, síðari umr.

Stjtill., 424. mál (viðurkenning á prófskírteinum). --- Þskj. 550, nál. 734.

[11:17]

[11:19]

Till. afgr. sem ályktun Alþingis (þskj. 751).


Breyting á IX. og XXII. viðauka við EES-samninginn, síðari umr.

Stjtill., 425. mál (matsreglur um ársreikninga og samstæðureikninga). --- Þskj. 551, nál. 735.

[11:20]

[11:21]

Till. afgr. sem ályktun Alþingis (þskj. 752).


Breyting á XVIII. viðauka við EES-samninginn, síðari umr.

Stjtill., 426. mál (vinnutími). --- Þskj. 552, nál. 736.

[11:22]

[11:34]

Till. afgr. sem ályktun Alþingis (þskj. 753).


Breyting á XVIII. viðauka við EES-samninginn, síðari umr.

Stjtill., 438. mál (aðild starfsmanna að málum Evrópufélaga). --- Þskj. 599, nál. 737.

[11:34]

[11:46]

Till. afgr. sem ályktun Alþingis (þskj. 754).


Breyting á XXII. viðauka við EES-samninginn, síðari umr.

Stjtill., 439. mál (samþykktir fyrir Evrópufélög). --- Þskj. 600, nál. 738.

[11:47]

[11:49]

Till. afgr. sem ályktun Alþingis (þskj. 755).


Breyting á IX. viðauka við EES-samninginn, síðari umr.

Stjtill., 443. mál (rekstrarfélög o.fl.). --- Þskj. 615, nál. 739.

[11:50]

[11:52]

Till. afgr. sem ályktun Alþingis (þskj. 756).


Breyting á XX. viðauka við EES-samninginn, síðari umr.

Stjtill., 445. mál (mat á umhverfisáhrifum). --- Þskj. 625, nál. 740.

[11:53]

[12:02]

Útbýting þingskjals:

[12:05]

Till. afgr. sem ályktun Alþingis (þskj. 757).

Fundi slitið kl. 12:06.

---------------