Fundargerð 123. þingi, 85. fundi, boðaður 1999-03-11 10:00, stóð 10:00:01 til 12:57:25 gert 12 9:45
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

85. FUNDUR

fimmtudaginn 11. mars,

kl. 10 árdegis.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:


Athugasemdir um störf þingsins.

Umræða um málefni sjávarútvegsins.

Málshefjandi var Sighvatur Björgvinsson.

[10:02]

[Fundarhlé. --- 10:07]

[10:33]


Happdrætti Dvalarheimilis aldraðra sjómanna, frh. 2. umr.

Frv. GHall o.fl., 252. mál (peningavinningar). --- Þskj. 285, nál. 1096.

[10:38]


Vöruhappdrætti fyrir Samband íslenskra berklasjúklinga, frh. 2. umr.

Frv. GHall o.fl., 253. mál (peningavinningar). --- Þskj. 286, nál. 1096.

[10:39]


Stofnun vestnorræns menningarsjóðs, frh. síðari umr.

Þáltill. ÍGP o.fl., 197. mál. --- Þskj. 214, nál. 1108.

[10:39]


Íþróttasamstarf milli Vestur-Norðurlanda, frh. síðari umr.

Þáltill. ÍGP o.fl., 196. mál. --- Þskj. 213, nál. 1106.

[10:40]

Till. afgr. sem ályktun Alþingis (þskj. 1178).


Internetsamvinna skóla á Vestur-Norðurlöndum, frh. síðari umr.

Þáltill. ÍGP o.fl., 195. mál. --- Þskj. 212, nál. 1107.

[10:40]

Till. afgr. sem ályktun Alþingis (þskj. 1179).


Vinnuumhverfi sjómanna, frh. síðari umr.

Þáltill. GHall o.fl., 81. mál. --- Þskj. 81, nál. 1131.

[10:41]

Till. afgr. sem ályktun Alþingis (þskj. 1180).


Íslenskt táknmál sem móðurmál heyrnarlausra, frh. síðari umr.

Þáltill. SvG, 5. mál. --- Þskj. 5, nál. 1137.

[10:42]

Till. afgr. sem ályktun Alþingis (þskj. 1181).


Raforkuver, frh. 3. umr.

Stjfrv., 471. mál (Vatnsfells-, Búðarháls- og Villinganesvirkjanir). --- Þskj. 1130, brtt. 1125.

[10:43]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1182).


Lífeyrissjóður sjómanna, frh. 3. umr.

Stjfrv., 324. mál (heildarlög). --- Þskj. 1032, brtt. 1117.

[10:45]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1183).


Almannatryggingar, frh. 2. umr.

Stjfrv., 520. mál (örorkumat). --- Þskj. 834, nál. 1054, brtt. 1055.

[10:49]


Almannatryggingar og félagsleg aðstoð, frh. 2. umr.

Stjfrv., 521. mál (úrskurðarnefnd o.fl.). --- Þskj. 835, nál. 1056 og 1084, brtt. 1057 og 1085.

[10:51]


Jarðalög, frh. 2. umr.

Stjfrv., 547. mál (fulltrúar í jarðanefndir). --- Þskj. 872, nál. 1086.

[11:10]


Landshlutabundin skógræktarverkefni, frh. 2. umr.

Stjfrv., 484. mál. --- Þskj. 791, nál. 1092, brtt. 1093.

[11:11]


Málefni fatlaðra, frh. 2. umr.

Stjfrv., 564. mál (starfsmenn svæðisskrifstofu). --- Þskj. 924, nál. 1095 og 1097.

[11:15]


Endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi, frh. 2. umr.

Stjfrv., 585. mál. --- Þskj. 978, nál. 1104 og 1139.

[11:17]


Háskóli Íslands, frh. 2. umr.

Stjfrv., 509. mál (heildarlög). --- Þskj. 821, nál. 1109, brtt. 1110.

[11:23]


Skipulags- og byggingarlög, frh. 2. umr.

Stjfrv., 352. mál (skipulag miðhálendisins). --- Þskj. 475, nál. 1059 og 1091, brtt. 1060 og 1094.

[11:26]


Undirritun Kyoto-bókunarinnar, frh. síðari umr.

Þáltill. ÁE o.fl., 41. mál. --- Þskj. 41, nál. 1134, 1135 og 1177.

[11:35]


Náttúruvernd, frh. 2. umr.

Stjfrv., 528. mál (heildarlög). --- Þskj. 848, nál. 1111, brtt. 1112.

[11:44]


Hollustuhættir og mengunarvarnir, frh. 2. umr.

Stjfrv., 526. mál (gjaldskrá sveitarfélaga). --- Þskj. 846, nál. 1118 og 1138.

[12:09]


Lánasjóður landbúnaðarins, frh. 1. umr.

Frv. landbn., 607. mál (aðsetur). --- Þskj. 1133.

[12:16]


Jarðgöng milli Fáskrúðsfjarðar og Reyðarfjarðar, frh. síðari umr.

Þáltill. ArnbS og EgJ, 356. mál. --- Þskj. 488, nál. 1046.

[12:17]

Till. afgr. sem ályktun Alþingis (þskj. 1191) með fyrirsögninni:

Þál. um langtímaáætlun í gerð jarðganga á Íslandi.


Tilhögun þingfundar.

[12:35]

Forseti óskaði eftir fundi með formönnum þingflokka til að skipuleggja framhald þingstarfa.

[Fundarhlé. --- 12:36]

[12:56]

Útbýting þingskjala:

Fundi slitið kl. 12:57.

---------------