Fundargerð 128. þingi, 101. fundi, boðaður 2003-03-14 10:30, stóð 10:30:31 til 22:46:13 gert 17 11:54
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

101. FUNDUR

föstudaginn 14. mars,

kl. 10.30 árdegis.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:


Athugasemdir um störf þingsins.

Svar við fyrirspurn um fæðingarorlof.

[10:31]

Málshefjandi var Jóhanna Sigurðardóttir.


Athugasemdir um störf þingsins.

Áskorun verkalýðsfélaga gegn stríði í Írak.

[10:40]

Málshefjandi var Ögmundur Jónasson.


Nýr stofnsamningur Fríverslunarsamtaka Evrópu, 3. umr.

Stjfrv., 597. mál (breyting ýmissa laga). --- Þskj. 1345.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Íslenskar orkurannsóknir, 3. umr.

Stjfrv., 545. mál. --- Þskj. 1366.

[10:43]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Orkustofnun, 3. umr.

Stjfrv., 544. mál (heildarlög). --- Þskj. 1365.

[11:00]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Mörk Suðvesturkjördæmis og Reykjavíkurkjördæmis suður, 3. umr.

Stjfrv., 650. mál. --- Þskj. 1059.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga, 3. umr.

Stjfrv., 488. mál (rafræn vöktun, ættfræðirit). --- Þskj. 1367.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Ábyrgðasjóður launa, 2. umr.

Stjfrv., 649. mál (heildarlög, EES-reglur). --- Þskj. 1055, nál. 1373.

[11:19]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl., 2. umr.

Stjfrv., 610. mál (lækkun gjalds). --- Þskj. 973, nál. 1296.

[11:30]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Virðisaukaskattur, 2. umr.

Stjfrv., 669. mál (hafnir, hópferðabifreiðar). --- Þskj. 1086, nál. 1297.

[11:33]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Kjaradómur og kjaranefnd, 2. umr.

Stjfrv., 683. mál (heilsugæslulæknar). --- Þskj. 1110, nál. 1278.

[11:37]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Veiting ríkisborgararéttar, 2. umr.

Frv. allshn., 713. mál. --- Þskj. 1341.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Hafnalög, 2. umr.

Stjfrv., 661. mál (heildarlög). --- Þskj. 1075, nál. 1236, 1336 og 1342, brtt. 1237.

[11:38]

[Fundarhlé. --- 12:59]

[13:30]

[13:42]

Útbýting þingskjala:

[14:05]

Útbýting þingskjala:

Umræðu frestað.


Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum, frh. 2. umr.

Stjfrv., 636. mál (verðjöfnun við útflutning). --- Þskj. 1031, nál. 1321.

[15:10]


Námsstyrkir, frh. 2. umr.

Stjfrv., 446. mál (heildarlög). --- Þskj. 629, nál. 1270.

[15:10]


Fjarskipti, frh. 2. umr.

Stjfrv., 599. mál (heildarlög, EES-reglur). --- Þskj. 960, nál. 1258 og 1324.

[15:12]


Póst- og fjarskiptastofnun, frh. 2. umr.

Stjfrv., 600. mál (heildarlög, EES-reglur). --- Þskj. 961, nál. 1257 og 1325.

[15:15]


Stjórn fiskveiða, frh. 2. umr.

Stjfrv., 602. mál (meðafli). --- Þskj. 963, nál. 1255.

[15:16]


Stofnun hlutafélags um Sementsverksmiðju ríkisins, frh. 2. umr.

Stjfrv., 648. mál (sala á eignarhluta ríkissjóðs). --- Þskj. 1053, nál. 1294 og 1302.

[15:17]


Heilbrigðisþjónusta, frh. 3. umr.

Stjfrv., 453. mál (stofnkostnaður, stjórnir stofnana o.fl.). --- Þskj. 1248, brtt. 1301 og 1322.

[15:18]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1392).


Nýr stofnsamningur Fríverslunarsamtaka Evrópu, frh. 3. umr.

Stjfrv., 597. mál (breyting ýmissa laga). --- Þskj. 1345.

[15:21]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1393).


Orkustofnun, frh. 3. umr.

Stjfrv., 544. mál (heildarlög). --- Þskj. 1365.

[15:21]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1394).


Íslenskar orkurannsóknir, frh. 3. umr.

Stjfrv., 545. mál. --- Þskj. 1366.

[15:22]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1395).


Mörk Suðvesturkjördæmis og Reykjavíkurkjördæmis suður, frh. 3. umr.

Stjfrv., 650. mál. --- Þskj. 1059.

[15:22]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1396).


Persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga, frh. 3. umr.

Stjfrv., 488. mál (rafræn vöktun, ættfræðirit). --- Þskj. 1367.

[15:23]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1397).


Ábyrgðasjóður launa, frh. 2. umr.

Stjfrv., 649. mál (heildarlög, EES-reglur). --- Þskj. 1055, nál. 1373.

[15:24]


Vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl., frh. 2. umr.

Stjfrv., 610. mál (lækkun gjalds). --- Þskj. 973, nál. 1296.

[15:26]


Virðisaukaskattur, frh. 2. umr.

Stjfrv., 669. mál (hafnir, hópferðabifreiðar). --- Þskj. 1086, nál. 1297.

[15:27]


Kjaradómur og kjaranefnd, frh. 2. umr.

Stjfrv., 683. mál (heilsugæslulæknar). --- Þskj. 1110, nál. 1278.

[15:28]


Veiting ríkisborgararéttar, frh. 2. umr.

Frv. allshn., 713. mál. --- Þskj. 1341.

[15:28]


Raforkuver, 3. umr.

Stjfrv., 670. mál (Norðlingaölduveita, Nesjavallavirkjun og Hitaveita Suðurnesja). --- Þskj. 1090.

[15:29]

[16:18]

Útbýting þingskjala:

[Fundarhlé. --- 16:50]

[16:54]

[17:37]

Útbýting þingskjala:

Umræðu frestað.


Lyfjalög og læknalög, 2. umr.

Stjfrv., 423. mál (lyfjagagnagrunnar). --- Þskj. 538, nál. 1238, brtt. 1239 og 1385.

[17:37]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Áfallahjálp í sveitarfélögum, síðari umr.

Þáltill. HjÁ o.fl., 59. mál. --- Þskj. 59, nál. 1344.

[18:59]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Fjáraukalög 2003, 2. umr.

Stjfrv., 653. mál (aðgerðir í atvinnu- og byggðamálum). --- Þskj. 1063, nál. 1228, 1323 og 1337.

[19:00]

[Fundarhlé. --- 19:10]

[19:46]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og spendýrum, 3. umr.

Stjfrv., 404. mál (sala á rjúpu o.fl.). --- Þskj. 1329.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Eldi nytjastofna sjávar, 2. umr.

Stjfrv., 680. mál (yfirstjórn fisksjúkdómamála, EES-reglur). --- Þskj. 1103, nál. 1368, brtt. 1369.

[20:49]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Húsnæðissamvinnufélög, frh. 2. umr.

Stjfrv., 396. mál (heildarlög). --- Þskj. 457, nál. 1234 og 1315.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Vatnsveitur sveitarfélaga, 2. umr.

Stjfrv., 422. mál (rekstrarform, arðgreiðslur o.fl.). --- Þskj. 533, nál. 1246 og 1306, brtt. 1247.

[20:54]

Umræðu frestað.


Raforkulög, frh. 2. umr.

Stjfrv., 462. mál (heildarlög, EES-reglur). --- Þskj. 700, nál. 1230, 1262 og 1309, brtt. 1231.

[21:16]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og spendýrum, frh. 3. umr.

Stjfrv., 404. mál (sala á rjúpu o.fl.). --- Þskj. 1329.

[22:04]

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1409).


Eldi nytjastofna sjávar, frh. 2. umr.

Stjfrv., 680. mál (yfirstjórn fisksjúkdómamála, EES-reglur). --- Þskj. 1103, nál. 1368, brtt. 1369.

[22:05]


Fjáraukalög 2003, frh. 2. umr.

Stjfrv., 653. mál (aðgerðir í atvinnu- og byggðamálum). --- Þskj. 1063, nál. 1228, 1323 og 1337.

[22:06]


Húsnæðissamvinnufélög, frh. 2. umr.

Stjfrv., 396. mál (heildarlög). --- Þskj. 457, nál. 1234 og 1315.

[22:08]


Lyfjalög og læknalög, frh. 2. umr.

Stjfrv., 423. mál (lyfjagagnagrunnar). --- Þskj. 538, nál. 1238, brtt. 1239 og 1385.

[22:13]


Raforkulög, frh. 2. umr.

Stjfrv., 462. mál (heildarlög, EES-reglur). --- Þskj. 700, nál. 1230, 1262 og 1309, brtt. 1231.

[22:18]


Breyting á ýmsum lögum á orkusviði, frh. 2. umr.

Stjfrv., 463. mál. --- Þskj. 701, nál. 1232 og 1263, brtt. 1233.

Enginn tók til máls.

[22:39]


Áfallahjálp í sveitarfélögum, frh. síðari umr.

Þáltill. HjÁ o.fl., 59. mál. --- Þskj. 59, nál. 1344.

[22:44]

Till. afgr. sem ályktun Alþingis (þskj. 1422).

[22:45]

Útbýting þingskjala:

Út af dagskrá voru tekin 22., 26., 29.--38. og 40.--41. mál.

Fundi slitið kl. 22:46.

---------------