2003-12-13 13:35:00# 130. lþ.#F 50.#2. fundur. Eftirlaun forseta Íslands, ráðherra, alþingismanna og hæstaréttardómara., til 16:25:31| L gert 15 9:10
[prenta uppsett í dálka] 50. fundur, 130. lþ.

Eftirlaun forseta Íslands, ráðherra, alþingismanna og hæstaréttardómara, frh. 2. umr.

Frv. HBl o.fl., 447. mál. --- Þskj. 635, nál. 696, brtt. 697, 702 og 704.

[13:35]

Útbýting þingskjala:

[13:35]

Steinunn K. Pétursdóttir:


[13:43]

Sigurður Kári Kristjánsson (andsvar):


[13:45]

Steinunn K. Pétursdóttir (andsvar):


[13:47]

Mörður Árnason (um fundarstjórn):


ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:48]

Of skammt var liðið frá útbýtingu brtt. 704. --- Afbrigði samþ. með 28:9 atkv. og sögðu

 já:
BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, DJ, DO, DrH, EKG, EOK, GHH, GMJ, GHj, GÓJ, GÞÞ, GHall, GÁ, JónK, JBjart, KÓ, KHG, MS, PM, PHB, SKK, SigurjÞ, SÞorg, StB, TIO.
nei:
EMS, GÖrl, HHj, JÁ, KJúl, MF, MÁ, StP, ÖJ.

7 þm. (ÁÓÁ, ÁF, GÖg, HlH, LB, RG, ÞBack) greiddu ekki atkv.

19 þm. (AKG, ÁMagn, ÁMM, ÁRJ, BjörgvS, BH, GÁS, GunnB, HBl, HjÁ, JóhS, JBjarn, JGunn, KolH, KLM, SAÞ, SP, VS, ÖS) fjarstaddir.

[13:49]

Ögmundur Jónasson:


[13:55]

Einar K. Guðfinnsson (andsvar):


[13:56]

Ögmundur Jónasson (andsvar):


[13:57]

Einar K. Guðfinnsson (andsvar):


[13:57]

Ögmundur Jónasson (andsvar):


[13:58]

Guðjón Ólafur Jónsson (andsvar):


[13:59]

Ögmundur Jónasson (andsvar):


[14:01]

Guðjón Ólafur Jónsson (andsvar):


[14:02]

Ögmundur Jónasson (andsvar):


[14:02]

Frsm. meiri hluta allshn. (Bjarni Benediktsson):


[14:10]

Gunnar Örlygsson (andsvar):


[14:11]

Frsm. meiri hluta allshn. (Bjarni Benediktsson) (andsvar):


[14:12]

Gunnar Örlygsson (andsvar):


[14:13]

Frsm. meiri hluta allshn. (Bjarni Benediktsson) (andsvar):


[14:13]

Páll Magnússon:


[14:22]

Sigurjón Þórðarson (andsvar):


[14:22]

Páll Magnússon (andsvar):


[14:23]

Sigurjón Þórðarson (andsvar):


[14:24]

Páll Magnússon (andsvar):


[14:25]

Grétar Mar Jónsson (andsvar):


[14:25]

Páll Magnússon (andsvar):


[14:26]

Grétar Mar Jónsson (andsvar):


[14:26]

Páll Magnússon (andsvar):


[14:27]

Einar Oddur Kristjánsson:


[14:33]

Rannveig Guðmundsdóttir (andsvar):


[14:35]

Einar Oddur Kristjánsson (andsvar):


[14:36]

Lúðvík Bergvinsson:


[14:44]

Páll Magnússon (andsvar):


[14:47]

Jónína Bjartmarz:


[14:54]

Rannveig Guðmundsdóttir (andsvar):


[14:57]

Jónína Bjartmarz (andsvar):


[14:58]

Rannveig Guðmundsdóttir (andsvar):


[15:00]

Jónína Bjartmarz (andsvar):


[15:01]

Mörður Árnason (andsvar):


[15:03]

Jónína Bjartmarz (andsvar):


[15:04]

Mörður Árnason (andsvar):


[15:05]

Jónína Bjartmarz (andsvar):


[15:07]

Helgi Hjörvar:


[15:20]

Frsm. meiri hluta allshn. (Bjarni Benediktsson) (andsvar):


[15:21]

Helgi Hjörvar (andsvar):


[15:23]

Frsm. meiri hluta allshn. (Bjarni Benediktsson) (andsvar):


[15:24]

Helgi Hjörvar (andsvar):


[15:25]

Pétur H. Blöndal (andsvar):


[15:27]

Helgi Hjörvar (andsvar):


[15:28]

Pétur H. Blöndal (andsvar):


[15:28]

Helgi Hjörvar (andsvar):


[15:29]

Sigurður Kári Kristjánsson (andsvar):


[15:31]

Halldór Blöndal (andsvar):


[15:32]

Helgi Hjörvar (andsvar):


[15:33]

Halldór Blöndal (andsvar):


[15:34]

Helgi Hjörvar (andsvar):


[15:35]

Pétur H. Blöndal:


[15:51]

Kristinn H. Gunnarsson:


[16:13]

Ögmundur Jónasson (andsvar):


[16:15]

Kristinn H. Gunnarsson (andsvar):


[16:16]

Ögmundur Jónasson (andsvar):


[16:17]

Kristinn H. Gunnarsson (andsvar):


[16:18]

Þuríður Backman (andsvar):


[16:19]

Kristinn H. Gunnarsson (andsvar):


[16:21]

Þuríður Backman (andsvar):


[16:21]

Gunnar Örlygsson (andsvar):


[16:23]

Kristinn H. Gunnarsson (andsvar):


[16:24]

Gunnar Örlygsson (andsvar):


[16:24]

Kristinn H. Gunnarsson (andsvar):