Fundargerð 128. þingi, 50. fundi, boðaður 2002-12-10 13:30, stóð 13:30:10 til 00:03:06 gert 11 8:24
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

50. FUNDUR

þriðjudaginn 10. des.,

kl. 1.30 miðdegis.

Dagskrá:

Aðalmaður tekur sæti á ný:

Fjarvistarleyfi:


Tilkynning um dagskrá.

[13:30]

Forseti tilkynnti að að loknum atkvæðagreiðslum um fyrstu fimm dagskrármálin færi fram utandagskrárumræða að beiðni hv. 5. þm. Reykv.

[13:30]

Útbýting þingskjala:


Athugasemdir um störf þingsins.

Framganga stjórnarformanns Landsvirkjunar.

[13:31]

Málshefjandi var Steingrímur J. Sigfússon.


Afbrigði um dagskrármál.

[13:53]


Innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta, frh. 2. umr.

Stjfrv., 183. mál (tryggingatími). --- Þskj. 184, nál. 521.

[13:54]


Lífeyrissjóður bænda, frh. 2. umr.

Stjfrv., 321. mál (skylduaðild maka, skipting iðgjalda). --- Þskj. 349, nál. 580.

[13:55]


Endurgreiðsla oftekinna skatta og gjalda, frh. 2. umr.

Stjfrv., 323. mál (vextir). --- Þskj. 351, nál. 591.

[13:56]


Stofnlánadeild verslunarfyrirtækja, frh. 2. umr.

Stjfrv., 344. mál (verslunarlánasjóður). --- Þskj. 380, nál. 581.

[13:56]


Ábyrgðir vegna lánaflokks í Norræna fjárfestingarbankanum til umhverfismála, frh. 2. umr.

Stjfrv., 356. mál. --- Þskj. 393, nál. 590.

[13:57]


Umræður utan dagskrár.

Staða lágtekjuhópa.

[13:58]

Málshefjandi var Jóhanna Sigurðardóttir.

[14:30]

Útbýting þingskjala:


Afbrigði um dagskrármál.

[14:31]


Tekjuskattur og eignarskattur, 2. umr.

Stjfrv., 324. mál (sérstakur tekjuskattur, rekstrartap, vextir o.fl.). --- Þskj. 352, nál. 619, 636 og 637, brtt. 620, 621, 639 og 642.

[14:32]

[16:12]

Útbýting þingskjala:

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

[17:54]

Útbýting þingskjala:


Fjármálafyrirtæki, 2. umr.

Stjfrv., 215. mál (heildarlög). --- Þskj. 218, nál. 617 og 635, brtt. 630, 640 og 641.

[17:54]

[18:55]

Útbýting þingskjala:

Umræðu frestað.

[Fundarhlé. --- 18:56]

[20:00]

Útbýting þingskjala:


Breyting á VII. viðauka við EES-samninginn, fyrri umr.

Stjtill., 424. mál (viðurkenning á prófskírteinum). --- Þskj. 550.

[20:00]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Breyting á IX. og XXII. viðauka við EES-samninginn, fyrri umr.

Stjtill., 425. mál (matsreglur um ársreikninga og samstæðureikninga). --- Þskj. 551.

[20:03]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Breyting á XVIII. viðauka við EES-samninginn, fyrri umr.

Stjtill., 426. mál (vinnutími). --- Þskj. 552.

[20:06]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Breyting á XVIII. viðauka við EES-samninginn, fyrri umr.

Stjtill., 438. mál (aðild starfsmanna að málum Evrópufélaga). --- Þskj. 599.

[20:12]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Breyting á XXII. viðauka við EES-samninginn, fyrri umr.

Stjtill., 439. mál (samþykktir fyrir Evrópufélög). --- Þskj. 600.

[20:14]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Breyting á IX. viðauka við EES-samninginn, fyrri umr.

Stjtill., 443. mál (rekstrarfélög o.fl.). --- Þskj. 615.

[20:16]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Breyting á XX. viðauka við EES-samninginn, fyrri umr.

Stjtill., 445. mál (mat á umhverfisáhrifum). --- Þskj. 625.

[20:19]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Safnalög, 2. umr.

Stjfrv., 393. mál (safnaráð, verkefni höfuðsafna o.fl.). --- Þskj. 454, nál. 622.

[20:22]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Fjármálafyrirtæki, frh. 2. umr.

Stjfrv., 215. mál (heildarlög). --- Þskj. 218, nál. 617 og 635, brtt. 630, 640 og 641.

[20:24]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Tryggingagjald, 2. umr.

Stjfrv., 181. mál (lækkun gjalds o.fl.). --- Þskj. 182, nál. 520.

[20:51]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Aukatekjur ríkissjóðs, 2. umr.

Stjfrv., 322. mál (ýmsar gjaldtökuheimildir). --- Þskj. 350, nál. 579.

[21:11]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Lífeyrissjóður sjómanna, 2. umr.

Stjfrv., 355. mál (elli- og makalífeyrir). --- Þskj. 392, nál. 582 og 606.

[21:17]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

[22:16]

Útbýting þingskjala:


Greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi, 2. umr.

Stjfrv., 359. mál (gjaldaheimildir). --- Þskj. 399, nál. 592.

[22:17]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Staðgreiðsla skatts á fjármagnstekjur, 2. umr.

Stjfrv., 371. mál (viðurlög, skilaskylda). --- Þskj. 417, nál. 616.

[22:19]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Staðgreiðsla opinberra gjalda, 2. umr.

Stjfrv., 372. mál (innheimta, skuldajöfnun o.fl.). --- Þskj. 418, nál. 618.

[22:20]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Fjáröflun til vegagerðar, 2. umr.

Stjfrv., 428. mál (afsláttur af þungaskatti). --- Þskj. 554, nál. 631.

[22:23]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Útflutningsaðstoð, 2. umr.

Stjfrv., 429. mál (heildarlög). --- Þskj. 556, nál. 632.

[22:24]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins, 2. umr.

Stjfrv., 376. mál (tryggingardeild útflutnings). --- Þskj. 428, nál. 633.

[22:26]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Löggilding starfsheita sérfræðinga í tækni- og hönnunargreinum, 2. umr.

Stjfrv., 354. mál (tölvunarfræðingar o.fl.). --- Þskj. 391, nál. 532.

[22:33]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Félagamerki, 2. umr.

Stjfrv., 346. mál (heildarlög, EES-reglur). --- Þskj. 382, nál. 623.

[22:34]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Búnaðargjald, 1. umr.

Frv. landbn., 442. mál (skipting tekna). --- Þskj. 603.

[22:36]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Matvælaverð á Íslandi, síðari umr.

Þáltill. RG o.fl., 3. mál. --- Þskj. 3, nál. 597.

[22:41]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Veiting ríkisborgararéttar, 1. umr.

Frv. allshn., 436. mál. --- Þskj. 593.

[22:59]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Skipamælingar, 2. umr.

Stjfrv., 158. mál (heildarlög). --- Þskj. 158, nál. 570.

[23:00]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Póstþjónusta, 2. umr.

Stjfrv., 257. mál (EES-reglur). --- Þskj. 268, nál. 571 og 648.

[23:02]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Vitamál, 2. umr.

Stjfrv., 258. mál (vitagjald, sæstrengir). --- Þskj. 269, nál. 634.

[23:52]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

Út af dagskrá voru tekin 17., 23.--26. og 31.--33. mál.

Fundi slitið kl. 00:03.

---------------