Lúðvík Bergvinsson: ræður


Ræður

Landsdómur

þingsályktunartillaga

Póstþjónusta

(heildarlög)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(krókaaflamarksbátar)
lagafrumvarp

Svar við fyrirspurn

athugasemdir um störf þingsins

Stjórn fiskveiða

(krókaaflamarksbátar)
lagafrumvarp

Myntbandalag Evrópu og upptaka evru

fyrirspurn

Menningarhús á landsbyggðinni

fyrirspurn

Einkaframtak í heilbrigðisþjónustu

fyrirspurn

Svar við fyrirspurn

athugasemdir um störf þingsins

Fundur í heilbr.- og trn. með fulltrúum sjúkraliða

athugasemdir um störf þingsins

Brottkast afla

umræður utan dagskrár

Fyrirkomulag utandagskrárumræðu

um fundarstjórn

Fasteignakaup

lagafrumvarp

Fólksflutningar, vöruflutningar og efnisflutningar á landi

(gjald fyrir rekstrarleyfi)
lagafrumvarp

Rannsókn Samkeppnisstofnunar á hækkun matvöruverðs

fyrirspurn

Upplýsingar um fjárhagsmálefni og lánstraust einstaklinga

fyrirspurn

Úrskurður forseta

um fundarstjórn

Skýrsla umboðsmanns Alþingis 2000

munnleg skýrsla þingmanns

Aðgangur fjárlaganefndar að upplýsingum

athugasemdir um störf þingsins

Fjáraukalög 2001

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur o.fl.

(skatthlutföll, verðbólguleiðréttingar, einstaklingar í atvinnurekstri o.fl.)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(krókaaflamarksbátar)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 2002

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Eignarréttur og afnotaréttur fasteigna

(lögheimili)
lagafrumvarp

Leigubifreiðar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Eignarréttur og afnotaréttur fasteigna

(lögheimili)
lagafrumvarp

Leigubifreiðar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Fólksflutningar, vöruflutningar og efnisflutningar á landi

(gjald fyrir rekstrarleyfi)
lagafrumvarp

Leigubifreiðar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Loftferðir

(eftirlitsheimildir Flugmálastjórnar, flugvernd, gjöld o.fl.)
lagafrumvarp

Samgönguáætlun

lagafrumvarp

Loftferðir

(eftirlitsheimildir Flugmálastjórnar, flugvernd, gjöld o.fl.)
lagafrumvarp

Sala á greiðslumarki ríkisjarða

umræður utan dagskrár

Sala Landssímans

athugasemdir um störf þingsins

Málefni flugfélagsins Go-fly

umræður utan dagskrár

Málefni Go-fly -- spurningar til samgönguráðherra

um fundarstjórn

Útlendingar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Bréf Verslunarráðs til viðskiptaráðherra um rannsókn Samkeppnisstofnunar á ólöglegu verðsamráði olíufélaganna

athugasemdir um störf þingsins

Vegaframkvæmdir á Hellisheiði og í Þrengslum

fyrirspurn

Stjórnsýsla samgönguráðherra í máli læknis Flugmálastjórnar

umræður utan dagskrár

Hafnalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Yfirlýsing frá þingflokki Vinstri hreyfingarinnar -- græns framboðs

um fundarstjórn

Störf og starfskjör einkavæðingarnefndar

umræður utan dagskrár

Svar við fyrirspurn

athugasemdir um störf þingsins

Siðareglur fyrir alþingismenn

þingsályktunartillaga

Brottvikning starfsmanns Landssímans

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Póstþjónusta

(heildarlög)
lagafrumvarp

Boðað frumvarp um stjórn fiskveiða

athugasemdir um störf þingsins

Málefni Landssímans

athugasemdir um störf þingsins

Innkaup ríkisspítala

fyrirspurn

Fangelsismálastofnun

athugasemdir um störf þingsins

Umræðuefni undir þessum lið

athugasemdir um störf þingsins

Stjórn fiskveiða

(veiðigjald o.fl.)
lagafrumvarp

Skipun rannsóknarnefndar í málefnum Landssímans og einkavæðingarnefndar

þingsályktunartillaga

Loftferðir

(eftirlitsheimildir Flugmálastjórnar, flugvernd, gjöld o.fl.)
lagafrumvarp

Tollalög

(tollar á grænmeti)
lagafrumvarp

Stjórnsýslulög

(vanhæfi)
lagafrumvarp

Stofnun hlutafélags um Rafmagnsveitur ríkisins

lagafrumvarp

Dreifð eignaraðild í fjármálastofnunum

athugasemdir um störf þingsins

Flutningur fjarvinnsluverkefna og starfa út á land

fyrirspurn

Samgönguáætlun

lagafrumvarp

Stjórnarlaun í Landssímanum

umræður utan dagskrár

Skýrslur rannsóknarnefndar sjóslysa

fyrirspurn

Umræðuefni og störf þingsins

um fundarstjórn

Norðurál

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Afbrigði

afbrigði um dagskrármál

Ábyrgð skuldabréfa vegna nýrrar starfsemi Íslenskrar erfðagreiningar

lagafrumvarp

Úrelt skip í höfnum landsins

fyrirspurn

Bakkaflugvöllur

fyrirspurn

Þróun matvælaverðs á Íslandi í samanburði við önnur Norðurlönd

umræður utan dagskrár

Persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga

(rafræn vöktun o.fl.)
lagafrumvarp

Stefnumótun um aukið umferðaröryggi

þingsályktunartillaga

Ábyrgð skuldabréfa vegna nýrrar starfsemi Íslenskrar erfðagreiningar

lagafrumvarp

Afgreiðsla mála fyrir þinghlé

athugasemdir um störf þingsins

Vegáætlun fyrir árin 2000--2004

þingsályktunartillaga

Ábyrgð skuldabréfa vegna nýrrar starfsemi Íslenskrar erfðagreiningar

lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 74 383,03
Flutningsræða 14 133,13
Andsvar 56 95,83
Um fundarstjórn 4 7,13
Grein fyrir atkvæði 8 6,28
Um atkvæðagreiðslu 2 4,08
Ber af sér sakir 3 3,13
Samtals 161 632,61
10,5 klst.