Pétur H. Blöndal: ræður


Ræður

Ráðstöfun á söluandvirði Landssíma Íslands hf.

lagafrumvarp

Fjáraukalög 2005

lagafrumvarp

Málefni aldraðra

(gjald í Framkvæmdasjóð)
lagafrumvarp

Afkomutrygging aldraðra og öryrkja

þingsályktunartillaga

Skattalækkunaráform ríkisstjórnarinnar

athugasemdir um störf þingsins

Þróun matvælaverðs

umræður utan dagskrár

Stjórnarskipunarlög

(þingseta ráðherra)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(hlutfall fjármagnstekjuskatts)
lagafrumvarp

Náms- og starfsráðgjöf í grunn- og framhaldsskólum

þingsályktunartillaga

Bensíngjald og olíugjald

(tímabundin lækkun gjalds)
lagafrumvarp

Lífeyrisréttindi hjóna

þingsályktunartillaga

Fjölgun og staða öryrkja

umræður utan dagskrár

Breyting á ýmsum lögum á sviði sifjaréttar

(sameiginleg forsjá barns o.fl.)
lagafrumvarp

Kjarasamningar opinberra starfsmanna

(aðild að stéttarfélagi)
lagafrumvarp

Aðstoð við fórnarlömb náttúruhamfaranna í Pakistan

athugasemdir um störf þingsins

Tekjuskattur og eignarskattur

(hækkun sjómannaafsláttar)
lagafrumvarp

Tæknifrjóvganir

fyrirspurn

Fjárlög 2006

lagafrumvarp

Rannsóknir og nýting á auðlindum í jörðu

(vatnsaflsrannsóknir, leyfi o.fl.)
lagafrumvarp

Ársreikningar

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi

(hækkun eftirlitsgjalds)
lagafrumvarp

Staðgreiðsla opinberra gjalda

(vanskil á vörslufé)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(hækkun sjómannaafsláttar)
lagafrumvarp

Vátryggingarsamningar

(heilsutryggingar og áhættulíftryggingar)
lagafrumvarp

Verslunaratvinna

(EES-reglur, höfundarréttargjald)
lagafrumvarp

Olíugjald og kílómetragjald o.fl.

(framlenging á lækkun gjalds)
lagafrumvarp

Olíugjald og kílómetragjald o.fl.

(sérstakt kílómetragjald)
lagafrumvarp

Starfsmannaleigur

lagafrumvarp

Aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðum

(EES-reglur, læknar í starfsnámi)
lagafrumvarp

Málefni aldraðra

(gjald í Framkvæmdasjóð)
lagafrumvarp

Búnaðargjald

(lækkun gjalds)
lagafrumvarp

Staðgreiðsla opinberra gjalda

(vanskil á vörslufé)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(hækkun sjómannaafsláttar)
lagafrumvarp

Olíugjald og kílómetragjald o.fl.

(sérstakt kílómetragjald)
lagafrumvarp

Kjaradómur og kjaranefnd

(ógilding úrskurðar)
lagafrumvarp

Ríkisútvarpið hf.

(heildarlög)
lagafrumvarp

Breytingar á skattbyrði

umræður utan dagskrár

Sala Hótel Sögu

athugasemdir um störf þingsins

Tóbaksvarnir

(reykingabann)
lagafrumvarp

Hlutafélög

(opinber hlutafélög)
lagafrumvarp

Hlutafélög

(stjórnhættir, starfskjör stjórnenda)
lagafrumvarp

Útvarpslög o.fl.

(stofnun hlutafélags, útvarpsgjald o.fl.)
lagafrumvarp

Aðgerðir gegn fíkniefnaneyslu

umræður utan dagskrár

Heyrnar-, tal- og sjónstöð

(heildarlög)
lagafrumvarp

Endurgreiðslur öryrkja til Tryggingastofnunar ríkisins

fyrirspurn

Kjaradeila ljósmæðra

athugasemdir um störf þingsins

Tekjustofnar sveitarfélaga

(hámark útsvarsheimildar)
lagafrumvarp

Vextir og verðtrygging

(verðtryggð útlán)
lagafrumvarp

Hlutafélög

(EES-reglur, upplýsingaákvæði)
lagafrumvarp

Einkahlutafélög

(EES-reglur, upplýsingaákvæði)
lagafrumvarp

Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða

(lágmarksiðgjald og heimildir til fjárfestingar)
lagafrumvarp

Greiðslur til foreldra langveikra barna

lagafrumvarp

Norræna ráðherranefndin 2005

skýrsla

ÖSE-þingið 2005

skýrsla

Frumvarp um vatnatilskipun ESB

um fundarstjórn

Vatnalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Framhald umræðu um frumvarp til vatnalaga

um fundarstjórn

Bréf frá formanni UMFÍ

um fundarstjórn

Vatnalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Lax- og silungsveiði

(heildarlög)
lagafrumvarp

Stofnun hlutafélags um Rafmagnsveitur ríkisins

lagafrumvarp

Faggilding o.fl.

lagafrumvarp

Heimild til að afsala til Landsvirkjunar vatnsréttindum og landi vegna Búrfellsvirkjunar

lagafrumvarp

Aukning á skuldum þjóðarbúsins

umræður utan dagskrár

Niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar

(styrkir til hitaveitna)
lagafrumvarp

Höfundalög

(lækkun fylgiréttargjalds, EES-reglur)
lagafrumvarp

Staða hjóna og sambúðarfólks

þingsályktunartillaga

Greiðslur til foreldra langveikra barna

lagafrumvarp

Ríkisútvarpið hf.

(heildarlög)
lagafrumvarp

Opinber stuðningur við tæknirannsóknir, nýsköpun og atvinnuþróun

(heildarlög, Nýsköpunarmiðstöð Íslands)
lagafrumvarp

Tóbaksvarnalög

athugasemdir um störf þingsins

Stjórn fundarins

um fundarstjórn

Tóbaksvarnalög -- eftirlaunafrumvarp -- starfsáætlun þingsins

athugasemdir um störf þingsins

Ríkisútvarpið hf.

(heildarlög)
lagafrumvarp

Mannekla á Landspítala -- háskólasjúkrahúsi

umræður utan dagskrár

Ríkisútvarpið hf.

(heildarlög)
lagafrumvarp

Atvinnu- og búseturéttur launafólks innan EES og atvinnuréttindi útlendinga

(ríkisborgarar nýrra aðildarríkja)
lagafrumvarp

Tekjuskattur

(gengishagnaður)
lagafrumvarp

Almannatryggingar

(samningar við sérgreinalækna)
lagafrumvarp

Svar við fyrirspurn

athugasemdir um störf þingsins

Virðisaukaskattur

(lágmark virðisaukaskattsskyldrar sölu o.fl.)
lagafrumvarp

Lífeyrissjóður bænda

(einföldun og samræming lagaákvæða)
lagafrumvarp

Aukatekjur ríkissjóðs

(nýjar gjaldtökuheimildir)
lagafrumvarp

Tekjuskattur

(samlagshlutafélög og lífeyrissjóðir)
lagafrumvarp

Tollalög og tekjuskattur

(fækkun tollumdæma o.fl.)
lagafrumvarp

Hlutafélög

(stjórnhættir, starfskjör stjórnenda)
lagafrumvarp

Einkahlutafélög

(stjórnhættir, starfskjör stjórnenda)
lagafrumvarp

Evrópsk samvinnufélög

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Starfsemi kauphalla og skipulegra tilboðsmarkaða

(opinber skráning verðbréfa, EES-reglur)
lagafrumvarp

Aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka

(ESB-reglur)
lagafrumvarp

Hlutafélög

(samlagshlutafélög o.fl.)
lagafrumvarp

Verðbréfaviðskipti

(útboðs- og skráningarlýsingar, EES-reglur)
lagafrumvarp

Lausafjárkaup, þjónustukaup og neytendakaup

(kærunefnd lausafjár- og þjónustukaupa)
lagafrumvarp

Tóbaksvarnir

(reykingabann)
lagafrumvarp

Aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka

(ESB-reglur)
lagafrumvarp

Tóbaksvarnir

(reykingabann)
lagafrumvarp

Kjararáð

(heildarlög)
lagafrumvarp

Hlutafélög

(opinber hlutafélög)
lagafrumvarp

Tekjuskattur

(gengishagnaður)
lagafrumvarp

Olíugjald og kílómetragjald o.fl.

(framlenging á lækkun olíugjalds)
lagafrumvarp

Fjármálaeftirlit

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Álagning skatta og gjalda vegna alþjóðlegra viðskiptafélaga

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Hlutafélög

(opinber hlutafélög)
lagafrumvarp

Mælingar, mæligrunnar og vigtarmenn

(heildarlög, EES-reglur)
lagafrumvarp

Kjararáð

(heildarlög)
lagafrumvarp

Almannatryggingar

(samningar við sérgreinalækna)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 48 255,75
Flutningsræða 45 177,47
Andsvar 120 160,27
Grein fyrir atkvæði 7 6,17
Um fundarstjórn 2 1,18
Um atkvæðagreiðslu 1 0,38
Samtals 223 601,22
10 klst.