Jóhann Ársælsson: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana (útvarpsumræður)

Fjárlög 2002

lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(úthlutun aflahlutdeilda o.fl.)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur o.fl.

(skatthlutföll, verðbólguleiðréttingar, einstaklingar í atvinnurekstri o.fl.)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(úthlutun aflahlutdeilda o.fl.)
lagafrumvarp

Fjárhagslegur aðskilnaður útgerðar og fiskvinnslu

þingsályktunartillaga

Heilbrigðisþjónusta og almannatryggingar

(forgangsröð verkefna o.fl.)
lagafrumvarp

Áfangaskýrsla um nýtingu vatnsafls og jarðvarma

þingsályktunartillaga

Náttúruvernd

(Náttúruverndarráð o.fl.)
lagafrumvarp

Ummæli sjávarútvegsráðherra á aðalfundi LÍÚ

athugasemdir um störf þingsins

Stjórn fiskveiða

(krókaaflamarksbátar)
lagafrumvarp

Myntbandalag Evrópu og upptaka evru

fyrirspurn

Fundur í heilbr.- og trn. með fulltrúum sjúkraliða

athugasemdir um störf þingsins

Brottkast afla

umræður utan dagskrár

Færsla bókhalds í erlendri mynt

fyrirspurn

Niðurstaða 7. aðildarríkjaþings Sameinuðu þjóðanna um loftslagsbreytingar

skýrsla

Umgengni um nytjastofna sjávar

(brottkast afla)
lagafrumvarp

Verndaráætlun fyrir Breiðafjörð

fyrirspurn

Skógræktarmál og Bernarsamningurinn

fyrirspurn

Smávirkjanir í sveitum

fyrirspurn

Veiðieftirlitsgjald

(hækkun gjalds)
lagafrumvarp

Fjáraukalög 2001

lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 2002

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur o.fl.

(skatthlutföll, verðbólguleiðréttingar, einstaklingar í atvinnurekstri o.fl.)
lagafrumvarp

Samningar um veiðar úr norsk-íslenska síldarstofninum 2002

þingsályktunartillaga

Stjórn fiskveiða

(krókaaflamarksbátar)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(handfæraveiðar með dagatakmörkunum)
lagafrumvarp

Aukaþing Alþingis um byggðamál

þingsályktunartillaga

Verslun með áfengi og tóbak

(smásöluverslun með áfengi)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(handfæraveiðar með dagatakmörkunum)
lagafrumvarp

Þjóðaratkvæðagreiðsla um framtíð hálendisins norðan Vatnajökuls

þingsályktunartillaga

Framhald umræðu um skýrslu um byggðamál

athugasemdir um störf þingsins

Bréf Verslunarráðs til viðskiptaráðherra um rannsókn Samkeppnisstofnunar á ólöglegu verðsamráði olíufélaganna

athugasemdir um störf þingsins

Kynning á málstað Íslands í hvalveiðimálum

fyrirspurn

Þingsályktunartillaga um stefnu í byggðamálum 2002--2005

athugasemdir um störf þingsins

Starfsemi Byggðastofnunar og framvinda byggðaáætlunar, munnleg skýrsla iðnaðarráðherra

skýrsla ráðherra

Samkeppnisstaða íslensks atvinnulífs

þingsályktunartillaga

Virkjun Hvalár í Ófeigsfirði

þingsályktunartillaga

Fjárfesting erlendra aðila í atvinnurekstri

(fiskiðnaður)
lagafrumvarp

Endurreisn íslensks skipaiðnaðar

þingsályktunartillaga

Innheimta skuldar við LÍN

fyrirspurn

Virðisaukaskattsskyldur reikningur

fyrirspurn

Virkjun Jökulsár á Brú og Jökulsár í Fljótsdal

lagafrumvarp

Verndun hafs og stranda

(heildarlög)
lagafrumvarp

Siðareglur í stjórnsýslunni

þingsályktunartillaga

Málefni Þjóðmenningarhúss og Þjóðskjalasafns

umræður utan dagskrár

Boðað frumvarp um stjórn fiskveiða

athugasemdir um störf þingsins

Stefna í byggðamálum 2002--2005

þingsályktunartillaga

Umræða um stjórn fiskveiða

athugasemdir um störf þingsins

Stjórn fiskveiða

(veiðigjald o.fl.)
lagafrumvarp

Mótvægisaðgerðir í efnahagsmálum

athugasemdir um störf þingsins

Stofnun hlutafélags um Rafmagnsveitur ríkisins

lagafrumvarp

Landverðir

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Eiturefni og hættuleg efni

(EES-reglur, ósoneyðandi efni)
lagafrumvarp

Stofnun hlutafélags um Rafmagnsveitur ríkisins

lagafrumvarp

Afgreiðsla iðnaðarnefndar á virkjanafrumvarpi

athugasemdir um störf þingsins

Norsk Hydro og framkvæmdir við álver

athugasemdir um störf þingsins

Pistill á heimasíðu viðskiptaráðherra

athugasemdir um störf þingsins

Eldi nytjastofna sjávar

lagafrumvarp

Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum

(gæðastýrð sauðfjárframleiðsla)
lagafrumvarp

Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum

(gróðurhúsaafurðir og garðávextir)
lagafrumvarp

Niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Virkjun Jökulsár á Brú og Jökulsár í Fljótsdal

lagafrumvarp

Kirkjugarðar, greftrun og líkbrennsla

(dreifing ösku, kirkjugarðaráð o.fl.)
lagafrumvarp

Hollustuhættir og mengunarvarnir

(starfsleyfi, hollustuvernd o.fl.)
lagafrumvarp

Meðhöndlun úrgangs

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Umferðarlög

(Umferðarstofa o.fl.)
lagafrumvarp

Stefnumótun um aukið umferðaröryggi

þingsályktunartillaga

Afbrigði

afbrigði um dagskrármál

Þjóðhagsstofnun o.fl.

lagafrumvarp

Framhald þingfundar

um fundarstjórn

Umhverfisstofnun

lagafrumvarp

Þjóðareign náttúruauðlinda

fyrirspurn

Framhald þingfundar

um fundarstjórn

Fiskveiðar utan lögsögu Íslands

(norsk-íslenski síldarstofninn)
lagafrumvarp

Skiptaverðmæti og greiðslumiðlun innan sjávarútvegsins

(krókaaflamarksbátar)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(veiðigjald o.fl.)
lagafrumvarp

Ábyrgð skuldabréfa vegna nýrrar starfsemi Íslenskrar erfðagreiningar

lagafrumvarp

Fiskveiðar utan lögsögu Íslands

(norsk-íslenski síldarstofninn)
lagafrumvarp

Ummæli þingflokksformanna stjórnarflokkanna

athugasemdir um störf þingsins

Steinullarverksmiðja

(sala á eignarhlut ríkisins)
lagafrumvarp

Fátækt á Íslandi

athugasemdir um störf þingsins

Niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(veiðigjald o.fl.)
lagafrumvarp

Umhverfisstofnun

lagafrumvarp

Náttúrufræðistofnun Íslands og náttúrustofur

(gjaldtökuheimildir og náttúrustofur)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(veiðigjald o.fl.)
lagafrumvarp

Náttúrufræðistofnun Íslands og náttúrustofur

(gjaldtökuheimildir og náttúrustofur)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(veiðigjald o.fl.)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 74 591,7
Flutningsræða 11 264,85
Andsvar 147 224,52
Um fundarstjórn 9 15,23
Grein fyrir atkvæði 8 5,72
Um atkvæðagreiðslu 3 5,53
Ber af sér sakir 1 1
Samtals 253 1108,55
18,5 klst.