Árni Þór Sigurðsson: ræður


Ræður

Fjárlög 2008

lagafrumvarp

Fjáraukalög 2007

lagafrumvarp

Skipan ferðamála

(viðurlög o.fl.)
lagafrumvarp

Hafnalög

(geymslugjald og heimild til að fresta framkvæmdum)
lagafrumvarp

Brottfall vatnalaga

lagafrumvarp

Fjárheimildir til endurnýjunar Grímseyjarferju

umræður utan dagskrár

Sala áfengis og tóbaks

(sala léttvíns og bjórs)
lagafrumvarp

Strandsiglingar

fyrirspurn

Fangelsismál

fyrirspurn

Hagstofa Íslands og opinber hagskýrslugerð

(heildarlög)
lagafrumvarp

Raforkulög

(neyðarsamstarf og fjárhæð eftirlitsgjalds)
lagafrumvarp

Stefna stjórnvalda í loftslagsmálum

umræður utan dagskrár

Tilfærsla verkefna innan Stjórnarráðs Íslands

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Tekjuskattur

(sérstakur viðbótarpersónuafsláttur)
lagafrumvarp

Samkeppnisstaða fyrirtækja í eigu ríkis og sveitarfélaga

þingsályktunartillaga

Efling kennslu í heilbrigðisvísindum í Háskólanum á Akureyri

þingsályktunartillaga

Hlutdeild sveitarfélaga í skatttekjum

þingsályktunartillaga

Lagaákvæði um almenningssamgöngur

(endurgreiðsla virðisaukaskatts og olíugjalds)
lagafrumvarp

Jöfn staða og jafn réttur kvenna og karla

(heildarlög)
lagafrumvarp

Notkun raflagna og raffanga á Keflavíkurflugvelli

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

(afnám lágmarksútsvars)
lagafrumvarp

Breyting á lagaákvæðum um húsafriðun

(aldursákvæði og hverfisvernd)
lagafrumvarp

Lagarammi í orkumálum

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Stjórnunarkostnaður Ríkisútvarpsins ohf.

fyrirspurn

Sáttmáli Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðra

fyrirspurn

Utanríkismál, munnleg skýrsla utanríkisráðherra

skýrsla ráðherra

2. umr. fjárlaga

um fundarstjórn

Fjárlög 2008

lagafrumvarp

Breytingar á þingsköpum

um fundarstjórn

Þingsköp Alþingis

(starfstími Alþingis, eftirlitshlutverk, ræðutími o.fl.)
lagafrumvarp

Fjárhagur sveitarfélaga og samskipti ríkisins við þau

umræður utan dagskrár

Frumvarp um skráningu og mat fasteigna

um fundarstjórn

Ráðstöfun á söluandvirði Landssímans hf.

(frestun framkvæmda)
lagafrumvarp

Frumvarp um skráningu og mat fasteigna

um fundarstjórn

Skráning og mat fasteigna

(nýir gjaldstofnar)
lagafrumvarp

Fjarskipti

(hækkun jöfnunargjalds)
lagafrumvarp

Fátækt barna á Íslandi

fyrirspurn

Móttaka og vernd flóttafólks og hælisleitenda

fyrirspurn

Hafnalög

(geymslugjald og heimild til að fresta framkvæmdum)
lagafrumvarp

Fjárframlög til heilbrigðisþjónustu

athugasemdir um störf þingsins

Tilfærsla verkefna innan Stjórnarráðs Íslands

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Samgönguáætlun

lagafrumvarp

Tilfærsla verkefna innan Stjórnarráðs Íslands

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Fjárlög 2008

lagafrumvarp

Afgreiðsla allsherjarnefndar á þingskapafrumvarpinu

athugasemdir um störf þingsins

Fjárlög 2008

lagafrumvarp

Þingsköp Alþingis

(starfstími Alþingis, eftirlitshlutverk, ræðutími o.fl.)
lagafrumvarp

Skráning og mat fasteigna

(nýir gjaldstofnar)
lagafrumvarp

Embættisveitingar ráðherra

óundirbúinn fyrirspurnatími

Skipan dómara í embætti

störf þingsins

Sundabraut

fyrirspurn

Tvöföldun Vesturlandsvegar á Kjalarnesi

fyrirspurn

Tvöföldun Hvalfjarðarganga

fyrirspurn

Varnarmálalög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Framboð Íslands til öryggisráðsins

umræður utan dagskrár

Kosningar til Alþingis og kosningar til sveitarstjórna

(áheyrnarfulltrúi í landskjörstjórn og yfirkjörstjórn)
lagafrumvarp

Meðhöndlun úrgangs

(EES-reglur, rafeindatækjaúrgangur)
lagafrumvarp

Skipun dómara við Héraðsdóm Norðurlands eystra

óundirbúinn fyrirspurnatími

Ísland á innri markaði Evrópu

skýrsla

Mannréttindabrot í Guantanamo -- mjólkurkvótar

störf þingsins

Málefni fatlaðra

fyrirspurn

Lög um reykingabann

óundirbúinn fyrirspurnatími

Eftirlit með óréttmætum viðskiptaháttum og gagnsæi markaðarins

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Samgöngur til Vestmannaeyja -- launamál kennara

störf þingsins

Skipulagslög

(heildarlög)
lagafrumvarp

Mannvirki

(heildarlög)
lagafrumvarp

Framhaldsskólar

(afnám innritunar- og efnisgjalda)
lagafrumvarp

Skattamál

störf þingsins

Sveitarstjórnarlög

(áheyrnarfulltrúar í nefndum)
lagafrumvarp

Athugun á hagkvæmni lestarsamgangna

þingsályktunartillaga

Sundabraut

óundirbúinn fyrirspurnatími

Málefni fatlaðra á Reykjanesi

óundirbúinn fyrirspurnatími

Þingfararkaup alþingismanna og þingfararkostnaður

(aðstoðarmenn alþingismanna)
lagafrumvarp

Eftirlaunafrumvarp -- aðstoð við fatlaða -- svar við fyrirspurn

störf þingsins

Skipulags- og byggingarlög

(nýting lands til heræfinga)
lagafrumvarp

Aðstoð við fatlaða -- þriggja fasa rafmagn -- virkjun Þjórsár

störf þingsins

Ókeypis námsbækur í framhaldsskólum

fyrirspurn

Fríverslunarsamtök Evrópu 2007

skýrsla

Alþjóðleg þróunarsamvinna Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Álver í Helguvík

störf þingsins

Utanríkis- og alþjóðamál

skýrsla

Fríverslunarsamningur milli EFTA-ríkja og Kanada

þingsályktunartillaga

Staðfesting ákvörðunar nr. 20/2007 um breytingu á IX. og XXII. viðauka við EES-samninginn

(fjármálaþjónusta og félagaréttur)
þingsályktunartillaga

Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 49/2007, um breytingu á IV. viðauka við EES-samninginn

(öruggt framboð raforku)
þingsályktunartillaga

Nýr Suðurlandsvegur milli Reykjavíkur og Selfoss

fyrirspurn

Vistakstur

fyrirspurn

Veðurstofa Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Skaðabætur til fjölskyldna fórnarlamba í sprengjuárás gegn íslenskum friðargæsluliðum

fyrirspurn

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Vegalög

óundirbúinn fyrirspurnatími

Opinberir háskólar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tilhögun þingfundar

um fundarstjórn

Breytt fyrirkomulag á skráningu og þinglýsingu skipa

(samræmdur þinglýsingargagnagrunnur)
lagafrumvarp

Póst- og fjarskiptastofnun

(eftirlitsúrræði og málskot)
lagafrumvarp

Fjarskipti

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Viðauki við fjögurra ára samgönguáætlun 2007--2010

(flýting framkvæmda)
þingsályktunartillaga

Framkvæmdaáætlun í málefnum innflytjenda

þingsályktunartillaga

Þjóðskjalasafn Íslands

(rafræn gagna- og skjalasöfn o.fl.)
lagafrumvarp

Viðauki við fjögurra ára samgönguáætlun 2007--2010

(flýting framkvæmda)
þingsályktunartillaga

Opinberir háskólar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Þjóðskjalasafn Íslands

(rafræn gagna- og skjalasöfn o.fl.)
lagafrumvarp

Landeyjahöfn

(heildarlög)
lagafrumvarp

Bjargráðasjóður

(brottfall laganna)
lagafrumvarp

Mannekla á velferðarstofnunum

umræður utan dagskrár

Svör við fyrirspurn -- frumvarp um sjúkratryggingar -- forsendur fjárlaga

störf þingsins

Orkusparnaður

fyrirspurn

Tekjuskattur

(breyting ýmissa laga)
lagafrumvarp

Frumvarp um sjúkratryggingar

um fundarstjórn

Skipan Evrópunefndar

fyrirspurn

Samræmd neyðarsvörun

(heildarlög)
lagafrumvarp

Svör við fyrirspurnum

um fundarstjórn

Afganistan -- matvæli -- ríkislögreglustjóri -- hvalveiðar

störf þingsins

Lengd þingfundar

um fundarstjórn

Leikskólar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Grunnskólar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tilkynning um dagskrá og tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Afbrigði um lengd þingfundar

um fundarstjórn

Vestmannaeyjaferja

óundirbúinn fyrirspurnatími

Framhaldsskólar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Málefni hafnarsjóða

óundirbúinn fyrirspurnatími

Leikskólar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Framhaldsskólar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Breyting á lögum á auðlinda- og orkusviði

(opinbert eignarhald auðlinda, fyrirtækjaaðskilnaður)
lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður

Tilhögun þingfundar

tilkynningar forseta

Breyting á lögum á auðlinda- og orkusviði

(opinbert eignarhald auðlinda, fyrirtækjaaðskilnaður)
lagafrumvarp

Samkeppnislög

(samruni fyrirtækja, EES-reglur)
lagafrumvarp

Atvinnuréttindi útlendinga o.fl.

(tegundir atvinnuleyfa, EES-reglur o.fl.)
lagafrumvarp

Breytt fyrirkomulag á skráningu og þinglýsingu skipa

(samræmdur þinglýsingargagnagrunnur)
lagafrumvarp

Umferðarlög

(gjald vegna vanrækslu á skoðun ökutækja)
lagafrumvarp

Landeyjahöfn

(heildarlög)
lagafrumvarp

Viðauki við fjögurra ára samgönguáætlun 2007--2010

(flýting framkvæmda)
þingsályktunartillaga

Stofnun opinbers hlutafélags um rekstur Keflavíkurflugvallar o.fl.

lagafrumvarp

Leikskólar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Grunnskólar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Framhaldsskólar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Stofnun opinbers hlutafélags um rekstur Keflavíkurflugvallar o.fl.

lagafrumvarp

Framhaldsskólar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Meðhöndlun úrgangs

(EES-reglur, rafeindatækjaúrgangur)
lagafrumvarp

Skýrsla forsætisráðherra um efnahagsmál

skýrsla ráðherra

Afdrif þingmannamála -- efnahagsmál

störf þingsins

Álit mannréttindanefndar SÞ -- landskiptalög -- Íbúðalánasjóður -- ný Vestmannaeyjaferja

störf þingsins

Fyrirkomulag á umræðum um störf þingsins

um fundarstjórn

Umhverfismál

skýrsla

Fjarskipti

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Frestun á fundum Alþingis

frestun funda

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 151 1033,92
Andsvar 127 210
Flutningsræða 19 126,7
Um fundarstjórn 11 11
Grein fyrir atkvæði 13 9,72
Um atkvæðagreiðslu 4 2,83
Samtals 325 1394,17
23,2 klst.