Össur Skarphéðinsson: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Hugsanleg aðild Noregs að ESB

fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa

Kjör og aðbúnaður starfsmanna við Kárahnjúka

umræður utan dagskrár

Aldarafmæli heimastjórnar

þingsályktunartillaga

Fjáröflun til vegagerðar, vörugjald af ökutækjum o.fl.

(hækkun þungaskatts og vörugjalds)
lagafrumvarp

Kynning á sjúklingatryggingu

fyrirspurn

Endurskoðun atvinnuleysisbóta

fyrirspurn

Sala Landssímans

athugasemdir um störf þingsins

Tryggingagjald

(viðbótarlífeyrissparnaður)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(sérstakur tekjuskattur, viðmiðunarfjárhæðir o.fl.)
lagafrumvarp

Virðisaukaskattur

(matvæli)
lagafrumvarp

Viðbrögð ríkisstjórnarinnar við dómi Hæstaréttar í öryrkjamálinu

umræður utan dagskrár

Stuðningur við sjálfstæði Færeyja

athugasemdir um störf þingsins

Tekjuskattur og eignarskattur

(félagsgjöld til stéttarfélags)
lagafrumvarp

Friðlýsing Jökulsár á Fjöllum

þingsályktunartillaga

Þátttaka sveitarstjórnarmanna í Evrópusamstarfi

fyrirspurn

Viðbótarsamningar við Norður-Atlantshafssamninginn

þingsályktunartillaga

Aðstoð við sauðfjárbændur

athugasemdir um störf þingsins

Heilsugæslumál

fyrirspurn

Mælingar á þrávirkum efnum í hvölum

fyrirspurn

Farþegaskattur

fyrirspurn

Skýrsla utanríkisráðherra um utanríkismál

skýrsla ráðherra

Umræða um bréf forsætisráðuneytis til Alþingis

um fundarstjórn

Alþjóðleg viðskiptafélög

(brottfall laga o.fl.)
lagafrumvarp

Sameining ríkisháskólanna

fyrirspurn

Tryggingagjald

(viðbótarlífeyrissparnaður)
lagafrumvarp

Starfsumgjörð fjölmiðla

þingsályktunartillaga

Sjóntækjafræðingar

(sjónmælingar og sala tækja)
lagafrumvarp

Tryggingagjald

(viðbótarlífeyrissparnaður)
lagafrumvarp

Ferðaþjónusta bænda

fyrirspurn

Þing aðildarríkja loftslagssamnings Sameinuðu þjóðanna

fyrirspurn

Færsla Hringbrautar í Reykjavík

fyrirspurn

Gatnamót Miklubrautar og Kringlumýrarbrautar

fyrirspurn

Sundabraut

fyrirspurn

Lögfræðiálit frá Lagastofnun HÍ

athugasemdir um störf þingsins

Beiðni um fund í efnahags- og viðskiptanefnd

um fundarstjórn

Afgreiðsla fjárlaga

um fundarstjórn

Beint millilandaflug frá Akureyri

fyrirspurn

Fjárflutningar

fyrirspurn

Tekjuskattur og eignarskattur

(sérstakur tekjuskattur, viðmiðunarfjárhæðir o.fl.)
lagafrumvarp

Alþjóðleg viðskiptafélög

(brottfall laga o.fl.)
lagafrumvarp

Virðisaukaskattur

(hljóðbækur)
lagafrumvarp

Megináherslur íslenskra stjórnvalda í Barentsráðinu

fyrirspurn

Friðun rjúpu

fyrirspurn

Skattar á vistvæn ökutæki

fyrirspurn

Vatnajökulsþjóðgarður

fyrirspurn

Þjóðgarðar og friðlýst svæði

fyrirspurn

Kostnaður við að stofna fyrirtæki

fyrirspurn

Heilbrigðismál, munnleg skýrsla heilbrigðisráðherra

skýrsla ráðherra

Breytingar á eignarhaldi í sjávarútvegi

um fundarstjórn

Erfðafjárskattur

(heildarlög)
lagafrumvarp

Náttúruverndaráætlun 2004--2008

þingsályktunartillaga

Meðferð, vinnsla og dreifing sjávarafurða

(slátrun eldisfisks)
lagafrumvarp

Almenn hegningarlög

(brot í opinberu starfi)
lagafrumvarp

Styrkir til foreldra sem ættleiða börn frá útlöndum

þingsályktunartillaga

Skipan nefndar um öryggi og varnir Íslands

þingsályktunartillaga

Svar við fyrirspurn

athugasemdir um störf þingsins

Aðskilnaðarmúrinn í Palestínu

þingsályktunartillaga

Samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu

þingsályktunartillaga

Varnir gegn mengun sjávar

(förgun skipa og loftfara)
lagafrumvarp

Aðkoma ríkisstjórnarinnar að kjarasamningum

umræður utan dagskrár

Staðfesting samninga um loðnustofninn á hafsvæðinu milli Grænlands, Íslands og Jan Mayen

þingsályktunartillaga

Verndun Mývatns og Laxár í Suður-Þingeyjarsýslu

(heildarlög)
lagafrumvarp

Varnir gegn dýrasjúkdómum

athugasemdir um störf þingsins

Kostnaðarhlutdeild sjúklinga

fyrirspurn

Búsetuúrræði fyrir geðfatlaða

fyrirspurn

Selir

fyrirspurn

Veiðar og rannsóknir á túnfiski

fyrirspurn

Starfsmenn í hlutastörfum

(EES-reglur)
lagafrumvarp

Yfirlýsing ríkisstjórnarinnar vegna kjarasamninga á almennum vinnumarkaði

tilkynning frá ríkisstjórninni

Vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl.

(metangas og rafmagn)
lagafrumvarp

Evrópska efnahagssvæðið

(ný aðildarríki)
lagafrumvarp

Fölsuð myndverk

fyrirspurn

Skuldastaða þjóðarbúsins

umræður utan dagskrár

Evrópska efnahagssvæðið

(ný aðildarríki)
lagafrumvarp

Frjáls atvinnu- og búseturéttur launafólks innan EES

(frestun á gildistöku reglugerðar)
lagafrumvarp

Þróun atvinnuleysis og kjör atvinnulausra

umræður utan dagskrár

Erfðafjárskattur

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(dótturfélög sparisjóða, viðmiðunarfjárhæðir o.fl.)
lagafrumvarp

Afleiðingar hermdarverkanna í Madríd

umræður utan dagskrár

Erfðafjárskattur

(heildarlög)
lagafrumvarp

Samningar um veiðar úr norsk-íslenska síldarstofninum

þingsályktunartillaga

Samningur milli Íslands og Færeyja um fiskveiðar innan íslenskrar og færeyskrar lögsögu

þingsályktunartillaga

Staðfesting samninga um loðnustofninn á hafsvæðinu milli Grænlands, Íslands og Jan Mayen

þingsályktunartillaga

Íslenski þorskstofninn

fyrirspurn

Eldisþorskur

fyrirspurn

Háskóli Íslands

(dómnefndir, auglýsingar um störf o.fl.)
lagafrumvarp

Atvinnuleysistryggingar

(hækkun bóta)
lagafrumvarp

Þjóðgarðurinn á Þingvöllum

lagafrumvarp

Skýrsla utanríkisráðherra um utanríkismál

skýrsla ráðherra

Viðræður um fyrirhugaða fækkun í varnarliðinu á Keflavíkurflugvelli

athugasemdir um störf þingsins

Rannsóknir í þágu atvinnuveganna

(Landbúnaðarháskóli Íslands)
lagafrumvarp

Lax- og silungsveiði

(Fiskræktarsjóður)
lagafrumvarp

Tónlistarsjóður

lagafrumvarp

Erfðafjárskattur

(lagaskil)
lagafrumvarp

Verndun Þingvallavatns og vatnasviðs þess

lagafrumvarp

Framlagning frumvarps um eignarhald á fjölmiðlum

um fundarstjórn

Loftferðir

(Montreal-samningurinn, EES-reglur o.fl.)
lagafrumvarp

Milliliðalaust lýðræði

þingsályktunartillaga

Kirkjugripir

þingsályktunartillaga

Frjáls atvinnu- og búseturéttur launafólks innan EES

(frestun á gildistöku reglugerðar)
lagafrumvarp

Strandsiglinganefnd

fyrirspurn

Flutningur hættulegra efna um Hvalfjarðargöng

fyrirspurn

Framtíðaruppbygging Landspítalans

fyrirspurn

Eignarhald á fjölmiðlum á Íslandi, munnleg skýrsla menntamálaráðherra

skýrsla ráðherra

Háskóli Íslands

(dómnefndir, auglýsingar um störf o.fl.)
lagafrumvarp

Vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl.

(metangas og rafmagn)
lagafrumvarp

Siglingavernd

lagafrumvarp

Stríðsátökin í Írak

athugasemdir um störf þingsins

Útlendingar

(aðlögunarheimildir stækkunarsamnings ESB og EES o.fl.)
lagafrumvarp

Framkvæmd EES-samningsins

þingsályktunartillaga

Afgreiðsla mála úr nefndum

um fundarstjórn

Útvarpslög og samkeppnislög

(eignarhald á fjölmiðlum)
lagafrumvarp

Siglingavernd

lagafrumvarp

Ábendingar umboðsmanns Alþingis um skipun í embætti dómara við Hæstarétt

athugasemdir um störf þingsins

Fríverslunarsamningur við Kanada

fyrirspurn

Þinghaldið og afgreiðsla fjölmiðlafrumvarps úr nefnd

athugasemdir um störf þingsins

Afgreiðsla fjölmiðlafrumvarps

athugasemdir um störf þingsins

Skipan hæstaréttardómara

umræður utan dagskrár

Útvarpslög og samkeppnislög

(eignarhald á fjölmiðlum)
lagafrumvarp

Afgreiðsla fjölmiðlafrumvarps

athugasemdir um störf þingsins

Afgreiðsla fjölmiðlafrumvarps

um fundarstjórn

Útvarpslög og samkeppnislög

(eignarhald á fjölmiðlum)
lagafrumvarp

Afgreiðsla fjölmiðlafrumvarps

athugasemdir um störf þingsins

Ummæli forsætisráðherra í fjölmiðlum

athugasemdir um störf þingsins

Útvarpslög og samkeppnislög

(eignarhald á fjölmiðlum)
lagafrumvarp

Atvinnuleysistryggingar

(hækkun bóta)
lagafrumvarp

Útvarpslög og samkeppnislög

(eignarhald á fjölmiðlum)
lagafrumvarp

Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum

(verðsamráð í mjólkuriðnaði)
lagafrumvarp

Framhald umræðu um fjölmiðlafrumvarp

athugasemdir um störf þingsins

Staða mála í Írak

umræður utan dagskrár

Úrskurður Hæstaréttar í málverkafölsunarmálinu

athugasemdir um störf þingsins

Útvarpslög og samkeppnislög

(eignarhald á fjölmiðlum)
lagafrumvarp

Almennar stjórnmálaumræður

Ráðning landvarða

athugasemdir um störf þingsins

Tekjuskattur og eignarskattur

(dótturfélög sparisjóða, viðmiðunarfjárhæðir o.fl.)
lagafrumvarp

Staðan fyrir botni Miðjarðarhafs og viðbrögð íslensku ríkisstjórnarinnar

umræður utan dagskrár

Tekjuskattur og eignarskattur

(dótturfélög sparisjóða, viðmiðunarfjárhæðir o.fl.)
lagafrumvarp

Fæðingar- og foreldraorlof og tryggingagjald

(hámarksgreiðslur, fjármögnun o.fl.)
lagafrumvarp

Synjunarvald forseta Íslands og staðfesting laga um fjölmiðla

athugasemdir um störf þingsins

Þjóðgarðurinn á Þingvöllum

lagafrumvarp

Frestun á fundum Alþingis

frestun funda

Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum

(verðsamráð í mjólkuriðnaði)
lagafrumvarp

Fjölmiðlalög og þjóðaratkvæðagreiðsla

athugasemdir um störf þingsins

Útvarpslög og samkeppnislög

(eignarhald á fjölmiðlum, brottfall eldri laga o.fl.)
lagafrumvarp

Þjóðaratkvæðagreiðsla um gildi laga um breytingu á útvarpslögum og samkeppnislögum

lagafrumvarp

Útvarpslög og samkeppnislög

(eignarhald á fjölmiðlum, brottfall eldri laga o.fl.)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Ræða 140 957,97
Andsvar 210 369,4
Flutningsræða 31 243,72
Um fundarstjórn 12 38,08
Um atkvæðagreiðslu 3 4,7
Grein fyrir atkvæði 6 4,6
Ber af sér sakir 1 0,97
Samtals 403 1619,44
27 klst.